دات نت نیوک
دوشنبه 29 بهمن 1397
EN

اسامی مدیران و کاروانهای عمره مفرده

Text/HTML


ردیف

ظرفیت

تاریخ پرواز

هزینه سفر

گروه قیمتی

شرکت هواپیمایی

مقصد

مدت سفر

استان

شهرستان

1

141

1393/09/20

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

میبد

2

155

1393/09/20

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

3

155

1393/09/25

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

اردکان

4

141

1393/09/25

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

5

155

1393/09/26

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

6

143

1393/09/26

26424000

2ب

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

7

141

1393/09/30

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

بافق

8

155

1393/09/30

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

9

155

1393/10/05

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

ابرکوه

10

141

1393/10/05

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

11

155

1393/10/06

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

مهریز

12

143

1393/10/06

26424000

2ب

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

14

155

1393/10/10

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

میبد

13

141

1393/10/10

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

15

155

1393/10/15

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

16

141

1393/10/15

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

17

143

1393/10/16

26424000

2ب

سعودي

مدينه

10

يزد

زارچ

18

155

1393/10/16

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

19

141

1393/10/20

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

اردکان

20

155

1393/10/20

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

21

155

1393/10/25

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

میبد

22

141

1393/10/25

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

23

143

1393/10/26

26424000

2ب

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

24

155

1393/10/26

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

25

141

1393/10/30

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

ابرکوه

26

155

1393/10/30

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

27

141

1393/11/05

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

اشکذر

28

155

1393/11/05

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

29

143

1393/11/06

26424000

2ب

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

30

155

1393/11/06

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

31

155

1393/11/10

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

تفت

32

141

1393/11/10

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

33

155

1393/11/15

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

اردکان

34

141

1393/11/15

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

میبد

35

143

1393/11/16

26424000

2ب

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

36

155

1393/11/16

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

37

141

1393/11/20

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

38

155

1393/11/20

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

39

141

1393/11/25

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

40

155

1393/11/25

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

41

143

1393/11/26

26424000

2ب

سعودي

مدينه

10

يزد

میبد

42

155

1393/11/26

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

43

141

1393/11/30

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

44

155

1393/11/30

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

45

141

1393/12/05

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

مهریز

46

155

1393/12/05

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

47

155

1393/12/06

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

بافق

48

143

1393/12/06

26424000

2ب

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

49

155

1393/12/10

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

50

141

1393/12/10

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

52

141

1393/12/15

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

ابرکوه

51

155

1393/12/15

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

میبد

53

143

1393/12/16

26424000

2ب

سعودي

مدينه

10

يزد

اردکان

54

155

1393/12/16

23674000

3د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد

55

141

1393/12/20

25143000

2د

سعودي

مدينه

10

يزد

یزد


Text/HTML

اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل