ﺳﻪشنبه 26 تیر 1403
EN

اهداف و ساختار سازمان حج و زیارت

اهداف و ساختار سازمان حج و زیارت


اهداف و ساختار سازمان حج و زیارت

مقدمه
با توجه به مباني نظري و مستندات تدوين شده و پژوهش در فرايند امور اجرايي حج همچنين مخاطبين، وظايف ومأموريت‌هاي متوليان اجرايي حج و زيارت از درون شرح وظايف دستگاه‌هاي مربوطه با توجه به وظايف حوزه مديريت عاليه، پشتيباني‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و فعاليت‌هاي كليدي حج و زيارت در اجراء مورد بررسي، شناسايي و دسته‌بندي قرار مي‌گيرد.

براساس اطلاعات گردآوري شده تصويري از وضعيت فرازهاي قانوني مربوط به حج و زيارت بدست‌ مي‌آيد كه از طريق مقايسه آنها با وظايف و مأموريت‌هاي حج و زيارت در سه سطح مديريت عاليه، پشتياني‌ و برنامه‌ريزي و اجرا، ميزان شكاف و كمبودهاي قانوني حج و زيارت كشور تعيين ، سپس مورد تحليل قرار مي‌گيرد و بعد از آن يك نتيجه‌گيري منطقي و متناسب برحسب خلاء‌هاي قانوني در راستاي وضع موجود به دست مي‌آيد .


تاريخچة قانوني و جايگاه حج و زيارت در كشور

حج به عنوان يكي از احكام اسلامي كه درشرايط خاص بر مسلمانان واجب مي‌شود پس از ظهور اسلام همچون ساير احكام و واجبات، توسط مسلمانان واجب‌ الحج انجام مي‌شود و معمولاً‌ دولت‌هاي اسلامي سازوكارهايي را جهت انجام هر چه بهتر آن فراهم آورده و مي‌آورند. در كشور ما براساس مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته و به استناد مدارك جمع‌آوري شده و موجود كه مربوط به دهه 1320 به بعد مي‌باشد اداره امور حج و زيارت زير نظر وزارت كشور بوده كه براساس آن كميسيون‌هايي به‌طور موقت در فرمانداري‌ها تشكيل و نسبت به صدور پروانه و گواهينامه اقداماتي را انجام مي‌دادند .


در تاريخ 31/3/1333 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه، آيين‌نامه امور حج، به شماره 764 در 9 ماده و دو قسمت به تصويب هيأت وزيران رسيد. بعد از آن در تاريخ 4/12/1338 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه روال جديدي بر آيين‌نامه و مقررات مربوط به امور حج توسط هيأت وزيران در دو فصل و 18 ماده به تصويب رسيد. كه براساس آن كميسيون‌ها كار موقت خود را در تاريخي معين زيرنظر استانداران و فرمانداران شروع و پايان مي‌دادند .

بنا به پيشنهاد وزارت كشور، در تاريخ 23/8/1343 هيأت وزيران، آيين‌نامه تشكيل كميسيون دائمي حج را در 9 ماده و 5 تبصره كه محل آن در وزارت كشور بود تصويب نمود. كه اين تصويب نامه، در تاريخ 19/5/1345 مجدداً اصلاح و آيين‌نامه راهنمايان حج به آن اضافه گرديد. كه براساس آن امور اداري و مالي حج با تشكيل دفتري به نام كميسيون‌ دائمي حج و زيارت كشور به صورت متمركز انجام مي‌گرفت، اما در جايگاه تشكيلاتي آن وزارتخانه جايگاهي براي اين امر ديده نشده بود .

طبق مصوبه فوق در ماده يك، رييس كميسيون را وزير كشور تعيين مي‌كند و در ماده 2 ، تبصره 2 و ماده 4 رييس اداره سياسي به عنوان دبيركميسيون دائمي حج معرفي شده است. اعضا كميسيون عبارت بودند از: يكي از معاونين وزير كشور، يك قاضي ديوان‌عالي كشور، يك مقام عالي رتبه وزارت بهداري با تعيين وزير بهداري، يك معتمد به انتخاب نخست‌وزير، يك بازرگان آشنا به امور حج با معرفي اتاق بازرگاني به‌دنبال اصلاح ساختار وزارت كشور در سال 1350 اين جايگاه در زير مجموعه معاون امور سياسي و در شاخه تابعه آن يعني اداره كل سياسي، به‌ نام دبيرخانه امور حج گنجانده شده است. در تاريخ 2/3/1351 بنا به پيشنهاد سازمان اوقاف و امور خيريه، تصويب نامه شوراي عالي حج به تصويب هيأت وزيران رسيد كه در آن تصريح شد كليه امور حج از وزارت كشور گرفته و به سازمان اوقاف واگذار گردد كه در سا ختار تشكيلاتي، سازمان اوقاف وابسته به نخست‌وزيري و اداره امور حج را زير مجموعه معاونت خدمات ديني قرار دادند .

اين وضعيت تا سال 1358 ادامه يافت و در اين سال لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت وابسته به وزارت ارشاد ملي و انتزاع كليه امور آن از سازمان اوقاف در تاريخ 18/10/ 58 به شماره 1180/ذ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيد كه در حقيقت مجوز قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت بعد از انقلاب بوده است .


در پي مصوبه فوق شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد ملي و در اجراي ماده 3 لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت، آيين‌نامه نحوه انتخاب و حدود وظايف و اختيارات و اركان اصلي سازمان حج را درتاريخ 17/2/59 تصويب نمود كه به مثابه اساسنامه تلقي مي‌شود .

در تاريخ 14/3/59 ساختار تشكيلاتي سازمان حج براساس آيين‌نامه فوق تهيه و به همراه مجموعه اهداف، وظايف و پست‌هاي سازمان به امضاء وزير ارشاد ملي و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي وقت رسانده، شد. در بهمن ماه سال 61 ساختار سازمان مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت .

سازمان حج و زيارت تا سال 1363 داراي فعاليت‌هاي مستقل و تابع وزارت ارشاد ملي بود. در اين سال مجلس شوراي اسامي در جلسه مورخ 2/10/ 1363 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده بود طي نامه‌اي در مورخ 9/10/1363 به رياست جمهور محترم وقت اعلام نمود. اين قانون در 18 ماده و 17 تبصره مجدداً فعاليت‌هاي سازمان حج و اوقاف را با هم ادغام و طي قانون فوق‌الذكر ابلاغ كردند. سپس در آبان‌ماه سال 1364 و مردادماه 1365 ساختار تشكيلاتي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت كه مجموعه وظايف و پست‌هاي سازماني در دو نوبت در فروردين ماه سال 66 براي حوزه مركزي و در آبان ماه براي واحد‌هاي استان و شهرستان ابلاغ شد .

در سال 1370 در اجراي اوامر مقام معظم رهبري در خصوص كيفيت اداره امور حج و زيارت، شوراي عالي اداري در بيستمين جلسه خود طي مصوبه شماره 462/د/ش مورخ 15/8/70 سازمان حج و زيارت را سازماني مستقل و جدا از اوقاف شناخت كه زير نظر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره مي‌گردد. تصويب‌نامه و مجموعه وظايف و پست‌هاي سازماني مستقل بنا به پيشنهاد، پس از بحث و بررسي طي ابلاغيه ارديبهشت ماه سال 1371 به تصويب رسيد .

در سال 1375 با توجه به سياست‌هاي دولت محترم مبتني بر واگذاري امور به بخش خصوصي و كاهش تصدي‌هاي دولتي، تشكيلات جديد سازمان حج و زيارت با كاهش تعداد پست‌ها به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي رسيد كه در مرداد ماه سال 1376 ابلاغ شد .

در نهايت در تاريخ 24/3/1384 شوراي عالي اداري در تصويب‌نامه شماره 127 خود شرح وظايف سازمان حج و زيارت را تصويب نمود كه به استناد آن سازمان حج و زيارت يك سازمان مستقل زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت مصوب 1358 شوراي انقلاب به تصويب رسيد .

با توجه به جايگاه قانوني حج و زيارت در كشور نمودار زير سير تحول مديريت و برنامه‌ريزي حج و زيارت را از آغاز تا كنون نشان مي‌دهد .


حج و زيارت اواخر دوره رضاخان تحت نظارت دولت درآمد تا قبل از آن به صورت سيستم ساده و خود مختار اداره مي‌شده است. با توجه به سير تاريخي مطرح شد جايگاه قانوني حج و زيارت به صورت زير قابل ترسيم مي‌باشد .

دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با حج و زيارت

دستگاه‌هاي اجرايي بخش‌هاي مختلف كشور به عنوان نهادهاي محيط تعاملي حج وز يارت مي‌توانند نقش مهمي در حج و زيارت داشته‌ باشند و بدون هماهنگي با آنها اين مأموريت انجام نمي‌گيرد .

بعضي از اين دستگاه‌هاي اجرايي متولي امور حج و زيارت عبارتند از :
1.   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
2.   وزارت راه و شهرسازي ( هواپيمايي كشوري، هواپيماي جمهوري اسلامي، پايانه هاو  ... )
3.   وزارت امور خارجه
4.   وزارت امور اقتصادي و دارايي ( بانك‌ها، گمرگ و  ... )
5.   وزارت بهداشت و درمان
6.   نيروي انتظامي جمهوري اسلامي
7.   وزارت كشور ( اداره کل مرزباني،ثبت‌احوال،اداره کل اتباع و  ...)
8.   سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
9.   وزارت اطلاعات
10.   وزارت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
11.   شوراي عالي انقلاب فرهنگي
12.   شوراي عالي امنيت ملي
13.   بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
14.   جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
وظايف كلي دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با حج و زيارت با توجه به رسالت و اهداف آنها

شوراي عالي انقلاب فرهنگي
با توجه به اساسنامه شوراي انقلاب فرهنگي، اصلي‌ترين وظيفه آن گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامي در جامعه و اعتلاي فرهنگ عمومي است كه از طريق اجراي احكام الهي و نشر افكار و آثار فرهنگي انقلاب اسلامي و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگي با كشورهاي ديگر به ويژه با ملل اسلامي انجام مي‌گيرد. در اين راستا طبيعي است به عنوان يك نهاد بالادستي تعيين كننده خط‌مشي فرهنگي مي‌تواند تأثيرات مناسبي در مأموريت حج با توجه به تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي جهان به‌ويژه جهان اسلام و تبيين تأثير كانون‌ها و ابزارهاي مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب در چگونه انجام دادن روش‌هاي انجام حج به عنوان يك امر ديني داشته باشد .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به مأموريت و رسالت خود از دو جهت زير مي‌تواند نقش كليدي در توسعه حج و زيارت داشته باشد :

1. براساس قانون و مصوبه شوراي اداري، مورخ 24/3/1384 سازمان حج و زيارت مؤسسه‌اي دولتي، مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تلقي مي‌شود كه بايد در راستاي سياست‌هاي مصوب نظام، انديشه‌هاي امام راحل (ره ) ، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور اداره ‌شود .

2. به اسناد بند 27 قانون مصوب سال 1365، برنامه‌ريزي فرهنگي و تبليغي در جهت همكاري بيشتر مردم با دولت و بررسي پيرامون اثرات برنامه‌ها و فعاليت‌هاي دولت و ارائه آن به هيأت وزيران يكي از اهداف و وظايف اصلي اين وزارت‌خانه تلقي مي‌شود، بنابراين با توجه به فلسفه وجودي و رسالت حج و زيارت در توسعه مباني و احكام دين مبين اسلام يكي از عوال مهم انسجام فرهنگي و توسعه ديني محسوب مي‌گردد .

وزارت راه و شهرسازي
اين وزارت‌خانه از طريق سازمان هواپيمائي كشوري و هواپيمايي جمهوري اسلامي و... بيشترين نقش را در ارتقاء خدمات‌دهي حمل و نقل هوائي و زميني نسبت به زايرين حج و زيارت مي‌تواند داشته باشد .

همچنين به استناد ماده 10 قانون وزارت راه و ترابري (1353)، وزارت راه‌ و ترابري مكلف به تشكيل شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي‌باشد كه با انجام درست اين مأموريت، تسهيلات مناسبي مي‌تواند براي توسعه حج و زيارت در كشور به‌وجود آورد. با توجه به مطالعاتي كه در سال‌هاي گذشته در رابطه با خدمات‌دهي زايرين انجام گرفته، يكي از مشكلات محوري و مهم متوليان حج و زيارت در كشور، چگونگي سرويس‌دهي نظام حمل و نقل هوايي و حتي زميني مي‌باشد كه چنانچه اين سيستم با توجه به نيازمندي‌هاي سازمان‌هاي متولي حج و زيارت عمل كند و هماهنگ با آنها باشد مي‌تواند تأثير زيادي در رضايت‌مندي مخاطبان حج و زيارت داشته باشد .


وزارت امور خارجه
اصلي‌ترين هدف وزارت امور خارجه براساس موضوع فصل دهم قانون اساسي اجراي سياست خارجي جمهوري اسلامي و حفظ و صيانت مصالح كشور مي‌باشد كه به استناد آن، بررسي، برقراري، تنظيم و حفظ و توسعه روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولت‌ها و سازمان‌هاي سياسي و بين‌المللي و نظارت و اشراف بر اين روابط يكي از وظايف اصلي اين وزارتخانه تلقي مي‌شود. بنابراين حج و زيارت هم در اجراي مناسب خود مثل گرفتن ويزا و هماهنگي با سفارتخانه‌ها و هم در چگونگي انجام مأموريت‌هاي اصلي حج و زيارت مثل چگونگي ايجاد وحدت و انسجام اسلامي و برگزاري مراسم برائت از مشركين مي‌تواند نقش كليدي و بسيار مؤثر در تعاملات بين‌المللي حج و زيارت داشته باشد و هر گونه ناهماهنگي در ساز و كارهاي زير مجموعه، مانع توسعه حج و زيارت مي‌گردد .


وزارت امور اقتصادي و دارائي
اصلي ترين هدف وزارت امور اقتصادي و دارائي به استناد قانون، تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي سياست‌هاي مالياتي و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي خارجي مي‌باشد.

بر اين اساس، هر گونه توسعه حج و زيارت به چگونگي توسعه اين وزارتخانه به ويژه هماهنگي با نهاد بانك مركزي و ديگر بانك‌ها مثل بانك ملي و... بستگي دارد. مثلاً چه مقدار ارز مي‌تواند بوسيله زايران از كشور خارج شود؟ چه كالايي زايرين مي‌توانند از كشورهاي مقصد خريداري كنند و گمرك چه سياست‌هايي را براي اخذ عوارض و... نسبت به خريد كالاهاي زايرين و سوغاتي‌هاي آنها اعمال مي‌كند؟ چه هماهنگي‌هايي بايد با بانك‌هاي كشور مقصد انجام گيرد تا همكاريهاي لازم را در داد و ستد پولي با ستاد حج و زايرين انجام دهند؟ يا سازمان حج و زيارت در جهت رعايت ضوابط حسابداري و حسابرسي چه مقرراتي را بايد رعايت كند؟ طبيعي است هر گونه ناهماهنگي درموارد فوق و موارد ديگر مثل بيمه و... مي‌تواند باعث ناهماهنگي درنظام حج و مانع توسعه آن گردد .

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
به استناد بندهاي 12، 13 و 14 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزيستي مي‌شود، استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي مي‌باشد. يكي عواملي كه در امر حج وزيارت در اجراء مؤثر است چگونگي حفظ سلامت زايران و رعايت بهداشت مي باشد، چنانچه وزارت بهداشت در راستاي نيازمندي‌هاي زايرين عمل كند و هماهنگ با سازمان‌هاي متولي حج باشد مي‌تواند كمك مؤثري در تأمين رضايت‌مندي آنها داشته باشد .


وزارتخانه فناوري اطلاعات و ارتباطات
با توجه به ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران، اهداف كلي وزارتخانه در توسعه ارتباطات، تأسيس، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات كشور براي ايجاد ارتباط مخابراتي اعم از عمومي و اختصاصي در داخل كشور يا ساير كشورهاي جهان و هماهنگ نمودن آن به استثناي راديو و تلويزيون مي‌باشد . بر اين اساس يكي از خدماتي كه در موسم حج بايد به زايرين ارائه شود تنظيم ارتباطات مناسب مخابراتي است. كه بايد در سياست‌هاي كلان حج جايگاه آن مشخص گردد و مطابق آن عمل شود .


سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
به استناد ماده 5 قانون، خط‌مشي كلي و اصول برنامه‌هاي صدا و سيما چنين آورده شده‌ است «صدا و سيما بايد به مثابه يك دانشگاه عمومي به گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه‌هاي گوناگون ديني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نظامي كمك كند» بر اين اساس يكي از نهادهايي كه مي‌تواند در تنظيم و اجرايي كردن سياست‌هاي فرهنگي حج نقش تعيين كننده‌اي داشته باشد صدا و سيما است .


نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
يكي از وظايف اساسي نيروي انتظامي، صدور پاسپورت و جلوگيري از تردد غير مجاز زايرين به كشورهاي مقصد مي‌باشد. چنانچه نيروي انتظامي نتواند در زمينه‌هاي تعيين شده پاسخگوي ارائه خدمات خود در اين راستا باشد موانع مختلفي در اعزام زايران بوجود مي‌آيد. بنابراين نيروي انتظامي با توجه به وظايف خود بايد منابع سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مناسبي را در اين راستا تأمين كند تا پاسخگوي نيازمندي‌هاي متوليان حج باشد .


وزارت كشور
اصلي ترين هدف وزارت كشور حفظ امنيت داخلي بويژه امنيت مرزهاي كشور است. بر اين اساس جلوگيري از تردد غيرمجاز افراد زائر به كشورهاي مقصد موضوعي است كه بايد در سياست‌هاي كلي آن وزارتخانه لحاظ شود و هم‌چنين همكاري سازمان ثبت‌احوال با سازمان‌هاي متولي حج در رابطه با شرايط سني اعزام زايران يكي از وظايف وزارت كشور تلقي مي‌گردد .


شورايعالي امنيت ملي
شوراي عالي امنيت ملي براساس اصل 176 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف زير را برعهده دارد.

1. تامين منافع ملي
2. پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي
3. هماهنگي فعاليت هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي - امنيتي
4. بهره گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي


همچنين اعضاي شوراي عالي امنيت متشکل از روساي قواي سه گانه ، رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب مقام رهبري، وزراي امور خارجه، اطلاعات و کشور هستند .


براساس موضوع مطرح شده در شوراي عالي امنيت ملي نيز "وزير مربوط يا عالي ترين مقام ارتش و سپاه " نيز در نشست هاي اين شورا حاضر مي شوند .


قانون گذارهمچنين براي شوراي عالي امنيت ملي به " تناسب وظايف آن" شوراهاي فرعي " از جمله شوراي دفاع و شوراي امنيت کشور " پيش بيني کرده است .


رئيس جمهوري علاوه بر رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراهاي فرعي را نيز برعهده خواهد گرفت البته وي مي تواند يکي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي را ازطرف خود به عنوان رئيس هر يک از شوراهاي فرعي معرفي کند .


براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابليت اجرائي پيدا مي کند. همچنين حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي کند و تشکيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد .


بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
بانک مرکزي ايران ?? مرداد 1339 تشکيل شد .
سرمايه اوليه بانک مرکزي ايران ?.? ميليارد ريال بود که با ??? پرسنل، اين بانک آغاز به کار کرد. مهم‌ترين هدف بانک‌ مرکزي حفظ ارزش پول داخلي يا کنترل تورم است. به‌طور کلي اصلي‌ترين وظايف بانک‌هاي مرکزي عبارت از:حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي کشورانتشار اسکناس و ضرب سکه‌هاي فلزي رايج کشورتنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آننظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشورتنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشورنظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري تنظيم حجم اعتبارات بانکي و ايجاد هماهنگي، متناسب با نيازهاي پولي کشورنگهداري از حساب‌هاي کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتنگهداري کليه ذخاير ارزي و طلاي کشورنمايندگي دولت در سازمان‌هاي مالي و بين‌الملليدر اختيار داشتن تصدي تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتيانعقاد موافقت نامه پرداخت و اجراي قراردادهاي پولي، مالي، بازرگاني و ترانزيتي دولت و ساير کشورها
بدين ترتيب رسالت اصلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن است که با اجراي سياستهاي پولي و اعتباري شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي کشور را فراهم سازد و در اجراي برنامه‌هاي مختلف اعم از برنامه‌هاي تثبيت و توسعه اقتصادي پشتيبان دولت باشد .


در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادي از طريق اجراي سياست‌هاي پولي از اهداف مهم آن به شمار مي‌رود .


حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌هاي فلزي رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري .


رسالت اصلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن است که با اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي کشور را فراهم سازد و در اجراي برنامه‌هاي مختلف اعم از برنامه‌هاي تثبيت و توسعه اقتصادي پشتيبان دولت باشد .


ارکان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است :
مجمع عمومي، شوراي پول و اعتبار، هيات عامل، هيات نظارت اندوخته اسکناس و هيات نظار
وزارت اطلاعات


هدف اصلي از تشكيل وزارت اطلاعات، كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و به دست‌آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي. كشور و نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد، طبيعي است اين مسأله يكي از ضرورت‌هاي انجام صحيح و درست مأموريت سازمان حج و زيارت محسوب مي‌شود تا با اطلاع‌گيري از وضعيت مسلمانان و توطئه‌هاي استكبار جهاني، زمينه‌هاي برپائي برائت از مشركين و تعامل با زايرين ساير كشور فراهم گردد .
وضعيت موجود قانوني سازمان حج و زيارت با استفاده از آخرين مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 24/3/1384 شوراي عالي اداري در صد و بيست و هفتمين جلسه مورخ 24/3/1384 به منظور ايجاد انسجام در ساختار تشكيلاتي سازمان حج و زيارت با توجه به لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت مصوب 1358 شوراي انقلاب وظايف قانوني سازمان حج و زيارت را تصويب نمود كه براساس آن تعيين وظايف نمايندگي ولي‌فقيه به اوامر مقام معظم رهبري نهاده شده كه متن وظايف قانوني سازمان حج و زيارت و وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امر حج و زيارت ابلاغي از طرف رهبري معظم انقلاب به شرح ذيل مي‌باشد :


الف - تصويب‌نامه بيست‌ و هفتمين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 24/3/1384 در خصوص وظايف سازمان حج و زيارت


سازمان حج و زيارت كه منبعد در اين تصويب‌نامه، سازمان ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي دولتي، مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه براساس سياست‌هاي مصوب نظام، انديشه‌هاي امام راحل(ره)، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور و اين مصوبه اداره مي‌گردد .


1. اهداف كلي سازمان :
سياست‌گذاري، نظارت، هدايت و اداره امور حج و زيارت عتبات عاليات درخارج از كشور و برقراري ارتباط با كشورهاي اسلامي و مجامع بين المللي اسلامي در امر حج و زيارت و شناساندن ماهيت و ابعاد مختلف انقلاب اسلامي به حجاج .
 

2. وظايف سازمان :
- اجراي كليه دستورات و ارشادات مقام معظم رهبري .
- تهيه و تدوين برنامه‌هاي راهبردي، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و روش هاي اجرايي حج و زيارت جهت ارايه به شوراي عالي حج و ساير مراجع ذيربط .
- اداره امور حج عمره و زيارت عتبات مقدس و اماكن متبركه خارج از كشور با استفاده از نيروي انساني متدين و كارآزموده و بهره‌گيري از آخرين فناوري‌هاي اطلاعات .
- انجام پژوهش و اطلاع‌رساني پيرامون مسائل فرهنگي، اجتماعي، خدماتي، رفاهي و ساير امور مربوط به حج و زيارت و نيز نظرسنجي از زايران و ارزشيابي و ارزيابي عملكرد سازمان‌ها، نهادها و بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي مشمول و تهيه گزارش‌هاي لازم براي ارايه به مراجع ذيربط .
- ايجاد ارتباط و هماهنگي با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي مسؤول در امور حج و زيارت .
- برنامه‌ريزي و اقدام در جهت ارتقاي سطح مهارت، دانش و بصيرت ديني كارگزاران حج و زيارت به ويژه، مسؤولان كاروان‌ها و راهنمايان و نيز رسيدگي و نظارت بر امور مربوط به عملكرد آنان .
- بررسي، صدور و لغو مجوز فعاليت دفاتر خدمات زيارتي و كاروان‌هاي حج تمتع براساس دستورالعمل‌هاي مربوطه و برخورد قانوني با افراد حقيقي و حقوقي غيرمجاز كه خارج از ضوابط سازمان حج و زيارت عمل مي‌كنند .
- اهتمام براي حفظ عزت و منزلت و حقوق زايران ايراني در خارج از كشور و اقدام لازم در مورد شكايات و اجراي مصوبات شوراي عالي حج و زيارت و ساير مراجع قانوني .
- نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي زيارتي در كشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوريه .
- ايجاد ارتباط با مقامات ذيربط كشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوريه با همكاري و هماهنگي نمايندگي‌هاي وزارت امور خارجه در كشورهاي مذكور به منظور پيگيري مسائل و مشكلات حجاج و زايران ايراني .
- سازماندهي امور مربوط به زايران ايراني مقيم خارج از كشور و نظارت بر حسن اجراي آن
- برنامه‌ريزي براي گسترش و تنوع خدمات بيمه و بهداشت و درمان حجاج و زايران
- مطالعه و بررسي راه‌كارهاي استفاده از منابع و امكانات بخش غيردولتي در زمينه‌هاي حج و زيارت
- انجام ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات برعهده سازمان قرار گرفته و يا خواهد گرفت .


3. اركان سازمان :
-  شوراي عالي حج و زيارت
-  نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت (در صورت معرفي)
-  رئيس سازمان حج و زيارت
-  حسابرسان


4. اعضاي شوراي عالي حج و زيارت
- رييس جمهور (رييس شوراي عالي و در غياب وي معاون اول رييس جمهور)
- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
- نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت (در صورت معرفي)
- وزير امور خارجه
- وزير كشور
- وزير امور اقتصادي و دارايي
- وزير راه و ترابري
- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
- فرمانده نيروي انتظامي كشور
- رييس سازمان صدا و سيما
- رييس سازمان حج و زيارت (دبير شورا)
- رييس كميسيون مشترك ايران و كشور مربوط (حسب مورد)
- يك نفر صاحب‌نظر به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
- يك نفر صاحب‌نظر به انتخاب نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت


تبصره 1 ) ترتيب تشكيل و رسميت جلسات و نحوه راي‌گيري به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا مي‌رسد  .


تبصره 2 ) دبيرخانه شوراي عالي حج و زيارت در سازمان تشكيل مي‌گردد  .
 

5.  شرح وظايف شوراي عالي حج و زيارت :


- بررسي و تصويب برنامه‌هاي راهبردي، اهداف، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و روش هاي اجرايي سازمان در امور مربوط به حج و زيارت .


- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط به بودجه عمليات اجرايي سازمان .
- برررسي و تصويب ميزان وجوه قابل دريافت از زايران و تعيين نحوه مديريت و مصرف آن در چارچوب منافع جامع زايران .
- تصميم‌گيري نسبت به كليه پيشنهادهاي مربوط به حج و زيارت ارايه شده به شورا در چارچوب قوانين و مقررات .
- بررسي و تأييد ضوابط اجرايي نحوه گزينش و صدور مجوز و تعليق و نيز لغو مجوز كارگزاران امور حج و زيارت اعم از حقيقي و حقوقي .


- تعيين حسابرسان قانوني سازمان .
تبصره 1) مصوبات شورا پس از تأييد رييس جمهور توسط دبيرشورا ابلاغ مي‌گردد .
تبصره 2) مازاد احتمالي وجوه دريافت شده از زايران توسط حسابرسان سازمان مشخص و بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد رييس جمهور در چارچوب منافع زايران به مصرف امور فرهنگي و خيريه مي‌رسد .
 
مجموعه واحدهاي سازماني، سازمان حج و زيارت
 حوزه رياست :
 دفتر رياست و روابط عمومي :
 اداره حراست :
 دفتر بازرسي، ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات
 دفتر بهسازي، آموزش و فناوري :
 اداره آموزش و مطالعات :
 اداره آمار و فناوري اطلاعات :
 نمايندگي امور حج و زيارت در کشور عربستان :
 نمايندگي امور حج و زيارت در کشور عراق :
 نمايندگي امور حج و زيارت در کشور سوريه :
 معاونت حج، عمره و عتبات :
 اداره کل برنامه ريزي پذيرش و اعزام :
اداره ثبت نام :
اداره رواديد و اعزام :
اداره کل برنامه ريزي تدارک و امور رفاهي :
اداره برنامه ريزي تدارکات و تغذيه :
اداره اسکان :

 اداره کل فني و امور کارگزاران :
 اداره صدور پروانه زيارتي :
 اداره امور راهنمايان :
 اداره کل امور عتبات عاليات :
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني :
 اداره کل امور حقوقي و قراردادها :
 اداره کل امور مالي و ذيحسابي :
 اداره بودجه و اعتبارات :
 اداره تنظيم حسابها و رسيدگي به اسناد :
 اداره درآمد و هزينه و مطالبات :
 اداره کل منابع انساني و پشتيباني :
 اداره امور اداري و خدمات رفاهي :
 اداره پشتيباني و خدمات فني :
 اداره آرشيو، اسناد و مدارک :هدف، وظايف و پستهاي سازماني سازمان حج و زيارت


الف - هدف
- سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت، هدايت، اجرا و اداره حج و زيارت در داخل و خارج از کشور
- برنامه ريزي جهت تحکيم مباني ارزشهاي اسلامي از طريق ارتباط با ساير کشورها و ملل و مجامع اسلامي با رعايت چارچوب هاي قانوني و روش هاي متعارف
- برنامه ريزي و نظارت در زمينه برگزاري حج و زيارت به احسن وجه و گسترش آگاهي هاي عمومي و تخصصي در اين مقوله
- ايفاي نقش محوري بين دستگاههاي مرتبط با عزيمت حجاج و زائران و انجام مذاکرات و مفاهمه با مقامات و سازمان هاي ذيربط داخل و خارج از کشور جهت ايجاد و جلب خدمات رفاهي و تسهيلات لازم براي حجاج و زائران و يا دست اندرکاران امور زيارتي در بخشهاي دولتي و خصوصي
- بهره برداري از امکانات و ظرفيت هاي موجود جهت ارائه خدمات رفاهي به حجاج و زائران در داخل و خارج از کشور
- نظارت بر عملکرد دفاتر مجاز فعال در زمينه ارائه خدمات به زائران و همچنين نظارت بر فعاليت مديران و عوامل کاروانهاي حج و ساير سفرهاي زيارتي که مجوز اين سازمان فعاليت دارند .


ب - وظايف اساسي
- اجراي کليه رهنمودها و منويات و ارشادات مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت محترم
- تهيه و تدوين برنامه هاي راهبردي، سياست ها و خط مشي ها و روشهاي اجرائي جهت ارائه و اخذ مصوبه از شورايعالي حج و ساير و مراجع ذيربط
- برنامه ريزي و اقدام در جهت آموزش و ارتقاي سطح مهارت، دانش و بصيرت کارگزاران دولتي و خصوصي و نظارت بر عملکرد آنان و ارزيابي و اصلاح مداوم چرخه امور و برنامه ها با استفاده از دانش روز و تجربيات سازمان و انجام نظرسنجي هاي علمي و توسعه مشارکت کارگزاران .
- انجام امور حج و عمره و زيارت عتبات مقدس و امکان متبرکه خارج از کشور با استفاده از نيروي انساني متدين و ماهر و بهره گيري از فناوري روز .
- بررسي تقاضاي کارگزاري وصدور و لغو وتعليق مجوز فعاليت کارگزاران براساس دستور العمل هاي مربوط ضمن تعقيب برنامه هاي حمايتي، هدايتي، نظارتي ورسيدگي به تخلفات کارگزاران ذيربط .
- رسيدگي به انتقادات و شکايات زائران و مراجعان
- ارتباط و تعامل با دستگاهها و نهادهاي مسئول در امور حج و زيارت و سفرهاي زيارتي
- اهتمام براي حفظ عزت و منزلت و کرامت و حقوق زائران ايراني
- ارتباط و همکاري موثر با بعثه مقام معظم رهبري در زمينه گسترش و تعميق وظايف تبليغي، سياسي، فرهنگي و آموزشي .
- برنامه ريزي جهت بکارگيري منابع مالي در اختيار امور حج و زيارت در زمينه تهيه و اجراي طرح ها و پروژه هاي اقتصادي از طريق تأسيس شرکت هاي تجاري، مشارکت و سرمايه گذاري در رابطه با احداث و يا خريد هتل، زائرسرا و مهمانسرا در شهرهاي داراي اماکن زيارتي در داخل و خارج از کشور و مطالعه و بررسي و ايجاد سرويس حمل و نقل زميني و هوائي و دريائي مورد نياز و همچنين مشارکت در امور بازرگاني مربوط به تهيه و تامين ابزار و وسائل و مواد غذائي مورد نياز براي اداره امور زائران ايراني در خارج از کشور .
- ايجاد، راه اندازي و بهره برداري از سيستم هاي نوين فناوري اطلاعات رايانه اي در جهت بالابردن سطح کارائي و سرعت بخشيدن به کليه امور مربوط به حج و زيارت
- هماهنگي با سفارت و کنسولگري ج.ا.ا در کشورهاي ميزان زائران حج، عمره و اعتاب مقدس جهت جذب تسهيلات و کارسازي امور ايشان .
- گسترش و تنوع خدمات بيمه اي، بهداشتي، درماني و ارائه خدمات رفاهي و حمايت و پشتيباني همه جانبه از زائر مخصوصاً درصورت بروز حوادث .
- تشکيل ستادهاي دائم و موقت حج و عمره و ساير عتبات مقدس .
 

وظايف حوزه رياست سازمان
- تهيه و تنظيم طرحهاي اقتصادي و فني لازم از قبيل خريد، احداث هتل ها، زائر سراها و ساير فعاليت هاي اقتصادي .
- مطالعه و بررسي و تعيين اولويت ها و ارائه الگوهاي برنامه ريزي در چارچوب برنامه هاي مشخص و مصوب ميان مدت و بلند مدت .
- ارائه خدمات لازم درموارد ارجاعي وارائه نظرات وبرنامه ها در بهبود امورسازمان به رياست سازمان .
- هماهنگي در زمينه امور بهداشتي و درماني با در نظر داشتن نيازهاي حجاج و زائرين از نظر کادر پزشکي و داروئي و ساير تجهيزات در زمان سفر زائران به اماکن زيارتي يا سفر زائران خارجي به ايران و انجام اقدامات بهداشتي و معاينات لازم براي اعزام افراد با در نظر داشتن برنامه هاي کلي و عملياتي ساير بخش ها و هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين موارد .
- انجام حسابرسي داخلي سازمان و آماده سازي مقدمات و زمينه هاي حسابرسي سالانه به منظور ارائه گزارش به شورايعالي حج و وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي .
 

ج - وظايف واحدهاي سازماني


 وظايف حوزه رياست و روابط عمومي
- برقراري ارتباط مستمر با مسئولان در مرکز و استانها بمنظور اطلاع از فعاليت هاي انجام شده و تهيه کارنامه فعاليت هاي سازمان و انتشار آنها حسب نظر رئيس سازمان و همچنين هدايت فعاليت استان ها در راستاي سياست هاي مصوب سازمان .
- ابلاغ کليه دستورات، مصوبات و بخشنامه هاي رئيس سازمان به اشخاص و واحدهاي ذيربط .
- تهيه و تنظيم صورتجلسات رياست و مسئولان سازمان و پيگيري تصميمات متخذه تا حصول نتيجه
- بررسي و پاسخگوئي به پيشنهادات و سئوالات و انتقادات واصله به سازمان يا منعکس شده در رسانه هاي گروهي از طريق هماهنگي و کسب نظر از واحد تخصصي ذيربط و با هماهنگي رياست سازمان و جمع آوري پيشنهادات و نقطه نظرات عمومي و تخصصي و سنجش افکار نسبت به سازمان و ارائه نتايج حاصله به مسئولان .
- دريافت نامه هاي ثبت شده و توزيع نامه ها و يادداشت هاي خاص رياست سازمان و گزارش کتبي و شفاهي مطالب مهم و فوري به رئيس سازمان و جمع آوري و تنظيم اطلاعات کاري مورد نياز رياست سازمان و تهيه آرشيوي از اطلاعات موجود و حفظ و نگهداري اسناد مربوطه .
- انجام امور مربوط به مصاحبه ها و کنفرانس هاي رئيس سازمان با رسانه ها و امور تشريفات مربوط به مهمانان و بازديدها و انجام امور مطبوعاتي و روابط عمومي سازمان طبق مقررات مربوطه
- تهيه عکس هاي خبري و فيلم يا اسلايد، پوستر و عکس و لوح فشرده و بروشور اماکن ديني و زيارتي و گزارش مصور فعاليت هاي سازمان همراه توضيحات لازم جهت بهره گيري در موارد آگاهي همگاني و آموزش کارگزاران و مسئولين کاروانها و ستادها .
- راه اندازي مرکز مستند سازي فعاليتهاي حج و زيارت و آرشيو مجازي اسناد و مدارک سازمان و تغذيه سايت اطلاع رساني خبري و تهيه تشريفات تحليلي و خبري و بولتن هاي نوبه اي و گردآوري و جمع بندي آثار منتشره توسط دفاتر استانها
- تهيه تقويم اجرائي جهت انجام امور مربوط به مراسم و برنامه هاي ملي و اسلامي در روزهاي تاريخي سال و اقدام لازم در اين زمينه .
- برگزاري نمايشگاه و همايش و شرکت در تشکيل نمايشگاه هائي که از طرف دستگاهها و ارگانهاي انقلاب اسلامي برپا مي شود بمنظور انعکاس فعاليت ها و اقدامات سازمان .
- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه و امور سمينارهاي سازمان با همکاري واحدهاي اجرائي و خدماتي سازمان
- هماهنگي مستمر با واحدهاي مختلف وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و ساير مراجع ذيربط .
- پي گيري مصوبات شورايعالي حج و شوراي بعثه و تشکيل جلسه شوراي مديران سازمان
- حضور فعال نماينده همراه رياست سازمان و هيات هاي اعزامي به کشورهاي مورد نظر و فعال کردن دفتر روابط عمومي در ستادهاي دائم و موقت حج و زيارت

 گزينش
- بررسي، تحقيق، شناسائي و گزينش داوطلبان خدمت رسمي و غير رسمي و مشمول قانون کار که توسط اداره کل منابع انساني و پشتيباني معرفي مي شوند در بدو ورود در چارچوب قوانين، مقررات و آئين نامه هاي اجرائي گزينش و بخشنامه هاي هيات عالي و هيات مرکزي گزينش و تشکيل جلسات و صورتجلسات هيات .


 حراست
- تهيه طرح حراست فيزيکي سازمان براساس شرح وظايف مصوب و قانوني
- انجام امور حراست اخبار، اسناد و مدارک سازمان براساس شرح وظايف مصوب و قانوني
- انجام امور حراست پرسنل مندرج در شرح وظايف ابلاغي به واحدهاي حراست
- انجام امور حراست کارگزاران زيارتي مندرج در شرح وظايف ابلاغي به واحدهاي حراست
- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي مربوط به امور حراستي براي پرسنل واحد و همچنين بقيه پرسنل سازمان
- دريافت و ثبت و ارسال مراسلات طبقه بندي شده و دائر کردن مرکز اسناد محرمانه و توليد بولتن هاي مورد نياز
 

وظايف نمايندگي امور حج و زيارت در عربستان


- هماهنگي و ارتباط مستمر با نماينده بعثه مقام معظم رهبري در عربستان بمنظور انجام بهتر امور فرهنگي و تبليغاتي زائرين .
- هماهنگي و همکاري مستمر با سفارت جمهوري اسلامي ايران و کنسولگري و انعکاس و پيگيري بموقع موارد ضروري و احياناً طرح دعاوي براي حفظ حقوق سازمان بمنظور ايجاد رفاه و تسهيلات بيشتر براي زائرين و ايجاد هماهنگي لازم جهت ملاقات رسمي مسئولين سازمان با مقامات وزارت حج عربستان سعودي و پيگيري مصوبات مذاکرات مختلف جلسات رسمي بين هياتهاي ايراني و سعودي و شرکت در محاکم پس از هماهنگي بين سازمان و سفارت کشورمان در عربستان .
- ايجاد ارتباط مستمر با مسئولين ادارات و مراکز دولتي عربستان سعودي به منظور اتخاذ تدابير لازم براي مقدمات برنامه هاي حج و عمره و همچنين شناسائي و تلاش براي رفع موانع و مشکلات احتمالي به منظور تامين رفاه و سلامتي هر چه بيشتر زائرين .
- مطالعه وبررسي مستمر بازارعربستان وجمع آوري آمار وايجاد بانک اطلاعاتي موردنياز از تغيير قيمت ها و تعيين زمان مناسب به منظور خريد مواد غذائي مورد نياز زائرين و اقدام در جهت خريد و توزيع آن مواد و تامين امکانات رفاهي حجاج و معتمرين بيت ا.. الحرام و زائرين بنا بر دستور رياست سازمان
- شناسائي و ايجاد ارتباط با شرکت هاي طرف قرارداد و ساير شرکت هاي تجاري و بازرگاني و خدماتي بمنظور تمديد پيمان نامه هاي قبلي و يا عقد قراردادهاي جديد با توجه به برنامه هاي مصوب سازمان و صرفه و صلاح جمهوري اسلامي ايران و پيگيري قراردادها، تفاهم نامه ها و موافقت نامه هاي انجام شده بين سازمان و مقامات عربستان سعودي تا حصول نتيجه نهائي .
- عقد قرارداد و اجراي برنامه ها و سياست هاي اعلام شده در امور مسکن، تغذيه، بهداشت و حمل و نقل زائران و نيروهاي بعثه و پزشکي و ستادها و همچنين نظارت بر کار و ارزشيابي عملکرد مديران ثابت و راهنما و انجام پيگيري هاي لازم جهت رفع احتمالي براي تامين رفاه هرچه بيشتر زائرين .
- همکاري و تشريک مساعي با مسئولين امر براي برنامه ريزي و توزيع مناسب مسکن و نيز مواد غذائي مورد نياز زائرين اعم از حج و عمره .
- بررسي و انتخاب محل مناسب براي نگهداري لوازم و اثاثيه بعثه، ستادها، بيمارستانها و درمانگاهها و مواد غذائي خريداري شده و صورت برداري و ثبت اطلاعات و مشخصات اموال در رايانه و تحويل و تحول آنها
- نظارت بر اقامتگاههاي محل اسکان حجاج و زائرين عمره و انجام امور مربوطه و نظارت بر حسن اجراي تعهدات طرف هاي قرارداد از نظر اسکان، تغذيه، حمل و نقل و غيره .
- همکاري با واحدهاي ذيربط سازمان در تعيين استانداردهاي مورد نياز در زمينه مسکن، مواد غذائي و مسائل بهداشتي و رفاهي براساس مقررات و دستورالعمل هاي جاري در کشور عربستان سعودي .
- نظارت بر اقدامات بهداشتي و درماني کادر پزشکي اعزامي از داخل ايران با هماهنگي مرکز پزشکي حج
- همکاري و تشريک مساعي با مسئولين امر براي تهيه و تحويل به موقع چادرها در منا و عرفات در ايام تشريق
- برقراري ارتباط مستمر با بعثه هاي ساير کشورهاي اسلامي و مطالعه و بررسي شيوه هاي اجراي حج و عمره آنان
- انجام هماهنگي با موسسات مطوفي و ادلا و نقابه و دفتر وزير حج و امير مکه و مدينه و مسئولين فرودگاه ها و سيستم بانکي عربستان و گزارش ملاقاتها و بازديدها و شرکت در سمينارهاي مختلف به رياست سازمان .
- تهيه گردش کار و مدون سازي روشهاي اجرائي و مقررات کشور عربستان نظير ترخيص کالا، مراجعه به موسسات و دستگاههاي عمومي و دولتي، درج آگهي مناقصه و تهيه بانک هاي اطلاعاتي لازم در اين موارد .
- همکاري و تشريک مساعي با مسئولين امر براي تنظيم برنامه هاي پرواز زائرين اعم از حج و عمره با توجه به ظرفيت هواپيماها و فرودگاه ها و زمان رفت و برگشت براساس سيستم هاي اعلام شده و نظارت بر امر ورود و خروج بموقع زائرين از فرودگاه .
- طرح دعوي و شرکت در محاکم قضائي کشور عربستان براي حفظ حقوق سازمان و زائرين
- پيگيري و انجام اقدامات لازم در امور مربوط به بيماران، مصدومين، فوت شدگان و گم شدگان و دستگيرشدگان در ايام حج و عمره .
- تسويه حساب نهائي با مکتب وکلا، نقابه، شرکتها، مالکان، موسسات مطوفين و ادلاء و بانک توسعه و غيره
- نظارت بر چگونگي عزيمت و خدمات رساني کاروانهاي خصوصي مجاز و انتقال مشکلات مربوط به رئيس سازمان
- نظارت بر عملکرد و فعاليت هاي موسسات و شرکت هاي ايراني مجري عمره و عملکرد شرکت هاي سعودي با در نظر گرفتن مفاد قراردادهاي منعقده
- دستور کليه پرداختها و تائيد کليه تقاضاهاي خريد و ساير هزينه هاي سازمان در عربستان و تائيد اسناد هزينه در حدود اختيارات تفويضي .
- حفظ انبار و اموال ها و ابنيه و تاسيسات مربوط به سازمان
- تامين کليه تسهيلات و اخذ امکانات لازم در فرودگاه جده و مدينه در موسم حج تمتع و عمره .

 

وظايف نمايندگي امور حج و زيارت در سوريه و عراق  :


- نظارت بر عملکرد مديران راهنماي سفرهاي زيارتي و مسئولين دفاتر و شرکت هاي خدمات زيارتي در مورد نحوه اسکان، تغذيه و وسايل رفاهي و بهداشتي زائرين و تهيه و ارسال گزارش هاي مربوطه به منظور ادامه کار و صدور مجوز هاي بعدي براي انجام تورهاي زيارتي
- نظارت بر امور حمل و نقل زائرين و کار راهنمايان و رانندگان اتوبوسهاي حامل زائرين ايراني و تهيه و ارسال گزارشهاي لازم .
- انجام امور مربوط به زائرين ايراني در آن کشور و رفع مشکلات آنان از قبيل سرقت و مفقود شدن اموال مسافران با همکاري ارگانهاي ذيربط .
- تشکيل جلسات لازم براي مديران راهنماي سفرهاي زيارتي و مسئولين دفاتر و شرکت هاي زيارتي اعم از مسافرتهاي هوائي و زميني و اخذ نظرات و پيشنهادات و رسيدگي به شکايات و مشکلات آنان و ارائه گزارشهاي لازم به مسئولين ذيربط در سازمان
- بازرسي مستمر از هتلهاي محل اسکان زائرين ايراني و مکانهاي زيارتي
- هماهنگي و همکاري مستمر با سفارت جمهوري اسلامي ايران و ساير ارگانهاي ايراني مستقر در آن کشور بمنظور ايجاد رفاه و تسهيلات بيشتر براي زائرين .
- ايجاد ارتباط با شرکت هاي طرف قرارداد و ساير شرکت هاي تجاري و بازرگاني به منظور اسکان و تغذيه زائران ايراني با رعايت صرفه و صلاح جمهوري اسلامي ايران
- تهيه گردش کار و مدون سازي روشهاي اجرائي در کشورهاي مربوطه نظير ترخيص کالا، مراجعه به ارگانها و دستگاههاي دولتي و عمومي، درج آگهي مناقصه و تهيه بانک اطلاعاتي لازم در اين موارد .
- ملاقات و مذاکره با مسئولين محلي و شرکتهاي خصوصي و شناسائي توانمندي هاي بالقوه و بالفعل موجود در آن کشورها
 دفتر بازرسي، ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات  :
- شناخت سياست ها و اهداف سازمان و کارکردهاي نظام نظارت
- شناخت فرآيندها، طراحي و اجراي سيستم جامع براي کنترل و نظارت بر صحت انجام فرآيندهاي تنظيمي در راستاي تحقق هدف راهبردي و تامين حقوق و کرامت زائران و ارتقاي سطح خدمات
- حفظ اصل کيفيت و پاسخگو کردن سيستم در کليه شرايط با ملاحظات سازماني و تلاش براي نظارت پذير کردن جامعه مورد ارزيابي
- سنجش وضعيت رضايتمندي مخاطبان و دريافت کنندگان خدمات و اندازه گيري مستمر سطح بهبود امور و پيشنهاد اصلاح فرآيندهاي اجرائي .
- جنبه حقوقي واجرائي دادن به نتايج بازرسي ها وارزيابي ها ومحسوس کردن ميزان اثر بخشي نظارت و بازرسي
- رسيدگي محسوس و نامحسوس به انواع شکايات واصله با حفظ حقوق و اجازه دفاع به طرف هاي شکايت و پاسخگوئي منطقي به افراد و نهادهاي ذينفع
- شايسته گزيني بازرسان با هدف افزايش ضريب اطمينان کاري و تعيين ويژگي ها و شرايط بازرسان
- بهره گيري از فناوري اطلاعات در طراحي و اجرا و تحليل و گزارش گيري از نظام نظارت و ارزيابي عملکرد و فرآيندها .
- تهيه ابزارهاي نظارت جهت جمع آوري و درستي آزمائي و صحه گذاري و پردازش و تحليل دادها و اطلاعات و اعتباردهي به گزارشات در جهت تقويت و بهبود سيستم جاري .
- طبقه بندي وحفظ اطلاعات محرمانه،رعايت معيارهاي اخلاقي وشرعي درخصوص مسائل خصوصي افراد
- تنظيم سازوکار جهت مشارکت دادن افرادمتخصص در تحليل و ارزيابي کارشناسي نتايج ارزشيابي
- رسيدگي به شکايات اداري وفني ارجاع شده ازسوي رئيس سازمان و تفکيک موضوعي و طبقه بندي شکايات
 

 دفتر بهسازي، آموزش و فناوري  :
- سياست گذاري، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي آموزشي کارگزاران حج و زيارت
- تشکيل کميسيونهاي مشورتي و هسته هاي مطالعاتي براي ارائه راه کارهاي مناسب و تهيه ضوابط و استانداردهاي مورد نياز .
- تهيه موضوعات کاربردي تاثيرگذار و اولويت بندي آن و سفارش و تحويل و کنترل کيفيت پروژه هاي تحقيقاتي
- تعريف پروژه هاي راهبردي و سازماندهي تحقيقات و بهره مندي از ظرفيت هاي علمي موجود و بکارگيري تيم هاي تحقيقاتي در سطح کشور .
- تاسيس و فعال کردن مراکز الکترونيکي اسناد و مدارک و مستند کردن فعاليت هاي جاري سازمان و تهيه آرشيو مطالب
- انتقال نتايج پژوهش هاي کاربردي انجام شده به سيستم تصميم گيري سازمان و بستر سازي جهت پياده کردن نتايج پژوهش هاي علمي
- نشر و گسترش فعاليتهاي علمي و فکري و ايجاد پايگاه ها و هسته هاي تحقيقاتي
- ترغيب کارگزاران و کارکنان به امور پژوهشي و بهره برداري از تحقيقات انجام شده
- انجام وظيفه دبيرخانه شوراي انفورماتيک
- همکاري با دانشگاه ها و مراکز و مجامع علمي ايراني فعال و ارتباط با انجمن ها و مجامع علمي و برگزاري نشست هاي مشترک با ديگر مراکز علمي
- بررسي نيازهاي آموزشي کارگزاران زيارتي و توليد محتواي مطالب منتشره توسط سازمان و منابع آموزشي
- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاي سطح علمي کارگزاران زيارتي
- سازماندهي و نظارت براجراي برنامه هاي آموزشي و تهيه و تدوين منابع آموزشي متناسب با نيازها
- شناسائي و جمع آوري اطلاعات آموزشي و ارزش گذاري دوره هاي آموزشي
- تنظيم و تعيين دوره ها متناسب با مقررات و ضوابط در قالب استانداردهاي آموزشي
- برنامه ريزي برگزاري آزمون هاي مختلف و تدوين آئين نامه امتحانات و گردآوري بانک سئوالات و تأليف منابع و متون آموزشي و بازنگري مداوم برنامه هاي درسي و تنظيم سرفصل دروس دوره ها
- تدوين منابع درسي و تحليل محتواي آموزشي و انجام تحقيقات و مطالعات براساس نيازمنديهاي آموزشي
- تأمين و جذب مدرسين و برگزاري جلسات پژوهشي و آموزشي
- برقراري ارتباط با موسسات آموزشي به منظور تبادل نظر و جذب همکاري هاي لازم و مبادله اطلاعات علمي
- برنامه ريزي سمينارها و کنفرانس هاي آموزشي و توجيهي
- صدور گواهي هاي دوره هاي آموزشي
- همکاري با ساير واحدها در جهت ارائه خدمات آموزشي تخصصي در راستاي وظايف سازمان
- تدوين و ابلاغ دستورالعملهاي اجرائي آموزشي کارگزاران به واحدهاي آموزش مراکز استانها
- طراحي و بهره برداري از سايت اطلاع رساني مرکز آموزشي حج و زيارت
- تهيه نرم افزارهاي آموزشي براي استفاده کاربردي و آموزش کاربران سيستم آموزشي
- فراهم سازي نظام آموزشي مناسب در جهت ارتقاء سطح مهارت و دانش و بصيرت ديني کارگزاران حج و زيارت بخصوص مديران کاروانها و راهنمايان .
- تربيت نيروي انساني متدين و کارآزموده .
- تدوين پيشنهاد برنامه هاي دوره به صورت سالانه و اخذ مصوبات لازم
- برگزاري جلسات هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط جهت تسهيل امور مربوطه و فراگير کردن و تعميق آموزش ها
- تشکيل شوراي آموزشي و اداره جلسات شورا و جمع بندي و هدايت نتايج تصميمات شورا و اجرائي نمودن آنها
- نظارت کامل بر سيستم هاي مکانيزه مورد عمل واحدهاي سازمان
- انجام مطالعات، جمع آوري و بهره برداري از اطلاعات و آمار مربوط به حجاج و زائران با هماهنگي ساير واحدهاي ذيربط .
- تهيه گزارش هاي آماري ساليانه و تجزيه و تحليل و ارائه آمار حجاج و زائران ثبت نام شده هر سال به تفکيک و ارائه به مقام مافوق
- نظارت بر جمع آوري اطلاعات و آمار حجاج و زائران در شهرهاي مکه و مدينه و همچنين جمع آوري و طبقه بندي و تجريه و تحليل پيشنهادات ارائه شده توسط ستادهاي مذکور در زمينه اطلاعات و آمار و خدمات ارائه شده و ارائه به مقامات ذيربط .
- تدوين برنامه هاي نرم افزاري متناسب با فعاليتهاي واحدهاي تابعه سازمان بطور مستمر و منظم
- طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده با توجه به نيازهاي سازمان و ارائه آن به مسئولين واحدهاي ذيربط
- تهيه و ارائه طرح هاي لازم در زمينه مکانيزه نمودن سيستمها مورد نياز سازمان و اجراء آنها پس از موافقت رياست سازمان .
- انجام اقدامات اجرائي در جهت نصب و راه اندازي سيستم ها و شبکه هاي کامپيوتري و نرم افزاري
- نصب تجهيزات کامپيوتري وانجام اقدامات اجرائي در زمينه توسعه ويکپارچگي وانسجام سيستم ها
- ارائه پيشنهاد مشخصات تجهيزات کامپيوتري مورد نياز ونظارت بر حسن اجراي مراحل تامين آنها .
 

 معاونت حج، عمره و عتبات  :
- هدايت و جهت دهي راهبردي حوزه هاي تحت پوشش با تکيه بر قوانين و مقررات سازمان و شورايعالي حج و نيز حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج
- تهيه و تدوين برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در حوزه حج، عمره، اعتاب مقدسه (عراق و سوريه) جهت ارائه به مقامات ذيربط سازماني .
- ارتباط با دفاتر نمايندگي خارج از کشور و دفاتر حج و زيارت استانها
- ايجاد و برقراري ارتباط و بهره گيري از توانمندي کارشناسي بدنه حوزه مربوطه براي نيل به اهداف سازماني
- بهره گيري از توان حداکثري کارشناسان حوزه مذکور در فراهم سازي شرايط مطلوب ارائه خدمات ارباب رجوع، ضمن راه اندازي اتاق فکر متشکل از صاحبنظران و متخصصين در زمينه حج و زيارت .
- ايجاد انگيزه براي فعاليتهاي جمعي و همکاري گروهي با نگرش به اصل شايسته سالاري
- انجام هماهنگي لازم با کليه واحدهاي سازمان و اخذ نظرات مشورتي
- تهيه و تنظيم فرآيندها و هدايت و سازماندهي کليه امور مربوط به حج و سفرهاي زيارتي جهت تسهيل امور زائران اعزامي
- برنامه ريزي به منظور تهيه برنامه هاي ثبت نام و تعيين روش جذب متقاضيان
- تمشيت کليه امور زيارتي محوله با هماهنگي مديران و کارشناسان
- انجام کليه امور محوله از سوي رياست سازمان با اخذ نظر کارشناسي

 

اداره کل برنامه ريزي پذيرش و اعزام  :


 پذيرش
- تعيين سياست و روش ثبت نام متقاضيان سفرهاي حج، عمره، عتبات و سوريه با استفاده کامل از فضاي مجازي
- هماهنگي با مراکز ثبت نام انبوه متقاضيان سفرهاي زيارتي و اولويت بندي ثبت نام شدگان و بهبود مستمر روشهاي موجود .
- تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي ثبت نام واعزام حجاج و زائران وهماهنگي با دستگاههاي ذيربط
- بازبيني برنامه ها و تهيه بخشنامه هاي مربوط به گردش کار امور ثبت نام، نقل و انتقال، اعزام و نظارت بر نحوه اجراي آنها
- هماهنگي و برنامه ريزي جهت اخذ رواديد و نظارت بر انجام مراحل مربوطه و نيز برنامه ريزي ورود و خروج اتباع ايراني
- هماهنگي با خطوط هوائي انتقال دهنده زائران در زمينه برنامه اعزام و رزرواسيون
- هماهنگي با دفاتر حج و زيارت استانها جهت توازن آمارها و اجراي دستورالعمل ها و گزارش تکميل ظرفيت ها
- اخذ و جمع آوري و نگهداري و کنترل و آناليز آمارهاي ثبت نام و اعزام و مراجعت زائران و کاروان ها و بهره برداري از آمار و اطلاعات جهت ارتقاي برنامه ها و تحليل آمار مشرف شدگان و متقاضيان در نوبت تقسيم و توزيع زائران با توجه به سهميه زائران هر استان و ابلاغ آنها
- رعايت سيستم هاي مربوط به سهميه هاي ويژه ارگان ها و نهادها
- هماهنگي با اداره گذرنامه ناجا جهت تنظيم امور اعزام
- ارائه طريق جهت بهره برداري شرعي و قانوني از وجوه ثبت نام زائران به منظور حفظ ارزش پول مردم
- تلاش براي تسهيل امور کاربران و متقاضيان ثبت نام مردم در بانک ها و دفاتر و کاروانها
- برنامه ريزي تعداد و گنجايش ايستگاه هاي پروازي و نظارت بر استانداردهاي خدمات رفاهي در فرودگاه ها و نظارت بر اجراي برنامه پروازي مورد توافق
- پيش بيني تعداد زائران اعزامي با توجه به منابع و توافقات و امکانات داخلي و بين المللي و تکريم آنان
- نظارت بر عملکرد استان ها از نظر اجراي دستورالعمل هاي پذيرش و ثبت نام
- تهيه و تدوين ضوابط واگذاري و انتقال حق تشرف
- برقراري جلسات با سازمان نظام وظيفه در مورد اعزام مشمولين و نيروهاي نظامي و انتظامي
- طراحي، تهيه و تدارک فرم هاي مورد نياز با همکاري واحدهاي ذيربط
- انجام هماهنگي با ارگان هاي مستقر در فرودگاههاي کشور
- برنامه ريزي در زمينه حمل و نقل زميني حجاج و زائران داخل و خارج از کشور
- برنامه ريزي به منظور عقد قراردادها و موافقت نامه هاي لازم با ارگانها و مقامات ذيربط در مورد مسائل نقل وانتقال زائران و توجيه مديران و عوامل کاروان ها نسبت به مقررات ودستورالعمل هاي حمل و نقل
- تهيه گزارش هاي جامع و تکميلي و ارائه به مقام مافوق
- تهيه و تنظيم اطلاعيه فراخوان جهت مراجعه به کاروان ها و دفاتر و اطلاع رساني به افراد ذينفع
- بررسي نرم افزارثبت نام و پذيرش وارائه نقطه نظرات لازم به واحد مربوطه جهت اصلاح سيستم ها
 

 رواديد  :
- بررسي روند صدور رواديدهاي صادره براي تسهيل امور مربوطه
- برگزاري جلسات کارشناسي با مسئولين ذيربط جهت بسترسازي مناسب براي فعاليتهاي اخذ رواديد
- هماهنگي با وزارت امور خارجه بخصوص امور کنسولي براي برقراري ارتباط لازم با سفارتخانه کشورهاي حوزه فعاليت سازمان .
- تعامل هدفمند با گروههاي مجاز فعال در عرصه خدمات رساني به حجاج و زائران ايرانيان مقيم خارج
- ارائه برنامه و طرحهاي اجراي نرم افزاري بمنظور بهره گيري از فناوري اطلاعات در امر رواديد .
 حمل و نقل هوائي  :
- بررسي و تنظيم قراردادهاي هوائي حمل و نقل زائرين و بار
- تهيه و تنظيم صورتجلسه مربوط به رزرويشن و دستورالعمل رزرو جا و ...
- بررسي تعيين ايستگاه هاي پروازي (حج و عمره) و مناطق حرکت هاي زميني (عتبات و سوريه)
- برنامه ريزي و تنظيم جداول پروازي براي هر استان (مدينه قبل و مدينه بعد)
- انجام هماهنگي با شرکت هاي هواپيمائي براي تنظيم جداول پروازها
- بررسي و چيدمان کاروانهاي استان در پروازهاي اعلام شده از سوي شرکت هاي هوائي
- پيگيري و نظارت بر تنظيم صورتجلسات پروازها در ايستگاههاي پروازي
- بازرسي از عملکرد نمايندگان دفاتر حج در فرودگاه ها و نمايندگان شرکت هاي هواپيمائي و رابط استان
- برگزاري جلسات با عوامل دست اندرکار پرواز (اعم از سپاه، گمرک، نيروي انتظامي، پليس گذرنامه و ... )
- تهيه و تنظيم گزارشات و تاخيرات پروازي (بصورت روزانه) و ارائه آن به واحدهاي ذيربط
- دريافت درخواست هاي ستادهاي مختلف جهت رزرو جاي رفت و برگشت عوامل ستادها
- تهيه و تنظيم صورتجلسات پايان کارپرواز وتاخيرات و ثبت آنها جهت تسويه حساب هاي مالي
- انجام هماهنگي و توجيه زائران در مورد ساک ها و توشه با هماهنگي کارشناسان هوائي
- انجام هماهنگي با امور مالي سازمان و خطوط هواپيمائي سعودي و ايران اير جهت تسويه حساب هاي مالي
- نظارت بر حسن اجراي مفاد قرارداد در پروازهاي حج و عمره
- برگزاري جلسات متعدد با کارشناسان شرکت هاي هواپيمائي جهت رفع موانع و مشکلات موجود در پرواز
 

 حمل و نقل درون شهري  :
- بررسي و تنظيم قراردادها با شرکت هاي سعودي جهت جابجائي زائرين
- تهيه و تنظيم دستورالعمل حمل و نقل درون شهري و پيش بيني نيروي انساني لازم
- تهيه و تنظيم جداول اجراي عمليات ايستگاههاي مبداء و مقصد و مذاکره با مسئولين سعودي
- نظارت و بازرسي مستمر نسبت به وضعيت حمل و نقل درون شهري
- تهيه نقشه ها و بروشورها آموزشي در مورد تسهيل امور حمل و نقل
- برنامه ريزي هاي رايانه اي و تنظيم فرآيندهاي مربوط به حمل و نقل
 

 حمل و نقل بين شهري  :
- بررسي و تنظيم قراردادهاي مربوط به حمل و نقل بين شهري با شرکت هاي سعودي
- تهيه و تنظيم دستورالعمل حمل و نقل بين شهري و بار آنها
- تهيه و تنظيم تاريخ و ساعت مراجعه مديران کاروان ها به واحد حمل و نقل مستقر در ستاد و نيز مقرهاي شبانه
- نظارت و بازرسي مستمر در ارتباط با روند حمل و نقل بين شهري
- تهيه و تنظيم سي دي و بروشور هاي آموزشي و توجيه و آموزش دست اندرکاران حمل و نقل
 

 حمل و نقل مشاعر  :
- بررسي و تنظيم قراردادهاي مربوط به حمل و نقل مشاعر با شرکت هاي سعودي
- تهيه و تنظيم دستورالعمل حمل و نقل مشاعر
- تهيه و تنظيم برنامه مراجعه نيروهاي کاروان ها جهت دريافت اتوبوس براي انتقال زائرين
- نظارت بر مشخص نمودن افراد کارآمد از بين کارکنان کاروان ها بعنوان نماينده کاروان ها
- نظارت و بازرسي مستمر در امور اجراي عمليات و همچنين کاروان ها و نحوه انجام کار آنها
- تهيه وسايل آموزشي و بروشورها و آموزش نيروي انساني در کاروانها و ستادها جهت بهبود روند امور حمل و نقل مشاعر
 

اداره کل برنامه ريزي تدارکات و امور رفاهي  :


 تدارکات غذائي  :
- ارائه خدمات در ارتباط با تغذيه زائران اعزامي با در نظر گرفتن سلامت و تندرستي افرادو سازگار با ذائقه آنان
- تعيين سياست ها و برنامه هاي لازم و بهره گيري از تجربيات کارشناسان امور تغذيه و تدارکات
- تهيه مواد اوليه مرغوب و با کيفيت و با قيمت مناسب با ايجاد رقابت بين توليد کنندگان و واردکنندگان با اتکا به شناسائي بازار داخل و خارج و نوسانات و محدوديت هاي حاکم بر بازار
- تعيين سرانه مصرف مواد غذائي متنوع براي زائران با بهره گيري از نظرات کارشناسان و نظارت بر غذاخوري
- هدايت کميسيون تهيه مايحتاج زائران و اجراي مصوبات آن
- تعامل وهماهنگي بادفاتر نمايندگي سازمان درعربستان، عراق وسوريه جهت اجرائي کردن مصوبات
- کسب آگاهي و مطالعه مداوم در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات و تحولات بازار و تشکيل بانک اطلاعات شرکت هاي مربوطه و شناخت موانع قانوني و بازرگاني داخلي و خارجي مسير تهيه اجناس
- برنامه ريزي و هماهنگي تهيه و ارسال برخي اجناس و اقلام بازار ايران
- برآورد و پيش بيني اقلام مورد نياز و نگهداري مستمر آمار تهيه و مصرف اقلام مختلف
- مذاکره با شرکت هاي تامين کننده و شناخت توانائي ها و تجارب هر يک و ارزيابي عملکرد شرکت ها
- مذاکره با شرکتهاي ايراني تامين کننده اقلام و تعيين اقلام قابل تهيه از ايران و ترخيص آنها
- انعقاد قراردادها و کنترل و نظارت مستمر بر حسن اجراي آن با هماهنگي دفاتر نمايندگي حج و زيارت
- تهيه و تنظيم و اعلام جدول زمان بندي تحويل کالا توسط شرکت هاي طرف قرارداد
- پيش بيني اماکن توزيع و تحويل کالا و انبارها و سردخانه ها و نظارت بر چگونگي نگهداري اقلام
- انجام محاسبات مالي و پرداخت قيمت کالاي تهيه و توزيع شده با هماهنگي ذيحساب و دفاتر نمايندگي ذيربط
- برنامه ريزي و اداره آشپزخانه هاي متمرکز در عربستان، عراق و سوريه
- تدوين برنامه و سيستم صحيح انبارداري پيشرفته و نظارت بر عملکرد عوامل انبار و کنترل مداوم موجودي و کسري هاي کالا
 

 اسکان  :
- شناخت بازار و اطلاعات و مقررات اسکان در کشورهاي مقصد
- شناسائي مناطق و منازل و ساختمان هاي مورد نظر در اماکن زيارتي
- تهيه و تنظيم دستورالعمل و تعيين استانداردهاي اسکان زائران ايراني در عربستان، عراق و سوريه و تهيه فرم هاي مربوطه و بازبيني برنامه ها و تهيه بخشنامه هاي اسکان و تعيين قيمت تمام شده ساختمان هاي اجاره شده و گروه بندي هتل ها از نظر قيمت
- امتياز بندي و ارزيابي ساختمان ها طبق شاخص ها و فرم هاي مربوطه
- نظارت بر نحوه اجراي تعهدات مالک و نماينده ساختمان هاي مورد اجاره .
- پيگيري کاستي ها و رفع مشکلات ساختمان هاي محل اسکان زائران از نظر تاسيسات و تجهيزات و ...
- اطلاع رساني در مورد وضعيت محل استقرار زائران با استفاده از دستاوردهاي فن آوري و توجيه مديران راهنماي اعزامي در مورد مسکن زائران و تهيه نقشه و کروکي
- نظارت بر قراردادهاي اجاره و تسويه حساب ساختمان ها با هماهنگي دفاتر حج و زيارت و اطلاعات فرم هاي ارزيابي
- تفکيک و تخصيص فضاي اجاره شده در مکه و مدينه بين حجاج ايراني
- برگزاري گردهمائي هاي توجيهي و آموزشي براي واحدهاي استاني و کارگزاران و زائران جهت شناساندن ابعاد کار مسکن زائران
- تعيين امکانات مورد نياز زائران، سقف سرانه فضاي تخصصي، سقف سرانه قيمت اقامتگاه ها، ضوابط انتخاب کاروان گروه هاي اجاره اي و شرح وظايف آنها و استانداردهاي بهداشتي و مهندسي و جغرافيائي ساختمان ها
- انجام هماهنگي با واحد رايانه جهت تعيين و اصلاح فرآيند نظارت بر ساختمان ها
 

 امور رفاهي  :
- انجام مذاکره و انعقاد قرارداد بيمه زائران اعزامي
- تهيه و تنظيم آئين نامه و دستورالعمل مربوط به اشياي گمشده
- پي گيري امور کنسولي، حقوقي زائران درکشورهاي مقصد با همکاري کنسولگري ودفاتر نمايندگي
- شرکت در محاکم و امدادرساني به زائران حادثه ديده در طول سفر
- همکاري با ارگان هاي ذيربط در جهت جلوگيري از انتقال مواد مخدر
- تعيين ليست ملزومات انفرادي زائران در طول سفر و نحوه تهيه و استفاده از آنها
- انجام هماهنگي با مرکز پزشکي حج در راستاي حفظ سلامت و بهداشت زائران اعزامي
- تهيه دستورالعمل تشخيص استطاعت جسماني و معاينات پزشکي زائران قبل از سفر و آئين نامه چگونگي تشکيل و فعاليت کميسيون هاي پزشکي در رسيدگي و درمان آنان و دستورالعمل خاص مسافران پرخطر
- تهيه دستورالعمل هاي مربوط به اجراي طرح قرباني با همکاري بانک توسعه اسلامي و مراقبت از شرايط ذبح و ذابحين از نظر شرعي
- انجام هماهنگي با گمرک در مورد بار همراه مسافر
- اجراي برنامه هاي مربوط به امداد رساني و هدايت زائران گم شده در کشورهاي مقصد .
 

اداره کل امور عتبات عاليات ( اعتاب مقدسه   ):


- برنامه ريزي و نظارت مستمر و هدايت بر فعاليت هاي موسسات، شرکت ها و تشکلهاي زيارتي در امور اعتاب مقدسه
- نظارت برنحوه انعقاد قراردادهاي طرفين جهت تحقق سياستهاي نظام جمهوري اسلامي واهداف سازمان
- برگزاري نشستهاي کارشناسي براي ايجاد بستر مناسب فعالتي در محيط خارجي
- تعامل با موسسات، شرکت ها و تشکلهاي زيارتي در امور اعتاب مقدسه بمنظور تسهيل در امور خدمات دهي
- پيش بيني بودجه اداره کل و تنظيم برنامه هاي ميان مدت براي تحقق اهداف مورد نظر
- تدوين بانک اطلاعات موارد ضروري در خصوص نحوه خدمات رساني و مقررات و امکانات کشورهاي عراق و سوريه با توجه به ماموريت جديد محوله
- بررسي آسيب هاي موجود بر سر تحقق اهداف و ماموريت ها و خدمات زائران عراق، سوريه و ارائه گزارشهاي لازم
- شرکت در جلسات تصميم سازي شوراي امنيت ملي، پايانه هاي مرزي، کميسيون فرهنگي دولت و تعامل اصولي به منظور تحقق اهداف با ارائه گزارشات مستند و مستدل به اعضاء
- هماهنگي با دفاتر نمايندگي هاي خارج از کشور به منظور تدوين آئين نامه و دستورالعملهاي اجرائي
- هماهنگي با معاونت سياسي و امنيتي وزارت کشور، امور اتباع، امور مرزي - وزارت امور خارجه، امور کنسولي - وزارت راه و ترابري، سازمان هواپيمائي کشور، پايانه ها - گمرکات - نيروي انتظامي و پليس هاي مرزي هوائي و زميني
- احصاء نيازهاي منابع (انساني، فيزيکي، سرمايه اي و ...) و تصميم سازي در جهت تامين آن
- ايجاد هماهنگي و برقراري روابط سازنده با کليه مراجع ذيصلاح داخلي و خارجي براي تسهيل امور
- تعامل لازم در امور عملياتي با مسئولين امور مشاعر مقدسه بخصوص در موسم حج
- هماهنگي لازم با کليه واحدهاي ستادي وصف در جهت راهبري برنامه اي مطابق با دستورالعملهاي صادره .
- صدور بخشنامه و دستورالعملهاي هماهنگ در راستاي تحقق امور حج و زيارت حوزه معاونت .
- پيگيرهاي لازم در خصوص تسريع در امور واحد هاي صف استاني سازمان

 اداره کل فني و امور کارگزاران  :
- انتخاب مديران کاروان هاي تمتع و تعيين شرايط دفاتر ثبت نام حجاج
- توزيع مديران حج تمتع براساس نياز استان ها و شهرستان ها
- تدوين پيش نويس آئين نامه هاي صدور و لغو مجوز و رسيدگي به تخلفات و فعاليت هاي زيارتي
- انتخاب و معرفي مديران ثابت به دفاتر حج و زيارت استان ها
- فراخوان متقاضيان مديريت ثابت هتل هاي عمره و عراق و سوريه
- اعلام مراحل انتخاب و بکارگيري عوامل خدماتي معرفي شده توسط مديران حج و عمره
- تدوين شرح وظايف مديران و عوامل ثابت و راهنماي کاروان هاي حج و عمره، عراق و سوريه
- همکاري در تدوين و تکميل و بروز رساني سامانه جامع کارگزاران زيارتي و ارتباط و تبادل اطلاعات با ساير واحدها
- ارتباط الکترونيکي و همزمان با واحدهاي آموزش، حراست، ارزيابي عملکرد، روابط عمومي، دفاتر حج و زيارت استانها، مديران کاروان ها و شرکت هاي زيارتي و کسب نظر آنان
- برآورد نياز استان ها به دفاتر و شرکت هاي زيارتي براساس شاخص ها و استانداردهاي تعريف شده و آمار ثبت نامي حج و عمره و بانک هاي عوامل
- بررسي تقاضاي مجوز افراد حقيقي و حقوقي و انطباق آن با مقررات
- تدوين فرم امتيازبندي و سيستمي کردن امتياز دهي دفاتر زيارتي به صورت آنلاين
- توزيع سهميه عمره وعتبات براساس امتياز هرفرد وسهميه هر استان و تنظيم فرمول توزيع سهميه
- تمديد ساليانه لوح زيارتي دفاتر براساس پرونده هاي ارسالي
- اداره جلسات هيات تعيين صلاحيت و پي گيري مصوبات و تصميمات آن
- دبيري هيات هاي تجديد نظر رسيدگي به عملکرد کارگزاران زيارتي
 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  :
 
اهم وظايف
- مطالعه علمي، فني، سيستمي، اقتصادي و تطبيقي در زمينه امور پشتيباني، مالي و اداري و بهره مندي از دانش روز در فعاليت هاي مديريتي و اجرايي معاونت
- تهيه و اجراي طرح ها و برنامه ريزي تفصيلي در امور اداري ، مالي و پشتيباني در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب سازمان
- استقرار نظام هاي نوين اداري و مالي مورد نياز و ارائه خدمات مناسب به کارکنان ، متقاضيان و مراجعين سازمان
- تهيه و اجراي طرح هاي بهداشتي و سلامت جسماني ، رسيدگي به معيشت و رفاه کارکنان در چارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب
- انجام کليه امور اجرايي مربوط به ضمانت نامه ها، سپرده ها ، پرداخت هاي علي الحساب و امور بانکي سازمان
- تهيه و تدوين جداول سازمان تجهيزات و نرم مصرف اقلام مصرفي سازمان ، برآورد کمبودها و تأمين و خريد و توزيع نيازمنديها در چارچوب جداول مربوطه
- تدارک ، تضمين کيفيت و ارسال اقلام مورد نياز عمليات حج و زيارت از داخل کشور با همکاري واحدهاي ذيربط سازماني
- انجام وظيفه دبيرخانه کميسيون تحول اداري .
- نظارت بر انجام کليه وظايف اداري ، استخدامي ، مالي ، معاملاتي و اداره مربوطه و تقسيم کار و ايجاد هماهنگي بين واحد هاي تحت مديريت
- نظارت بر جذب نيروي انساني سازمان و اتخاذ تصميمات لازم در اين زمينه
- نظارت و ايجاد هماهنگي در برنامه ها و فعاليت هاي سازمان و ارزيابي طرح ها و برنامه هاي اجرا شده
- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها و پروژه هاي سازمان از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي
- نظارت و وصول در آمدها و مطالبات مربوط به حج و زيارت
- پيگيري وصول مطالبات و نظارت بر نگهداري حساب، درآمد و هزينه و تنظيم دفاتر مالي مربوط به حج و زيارت و پرداخت کليه هزينه ها بر اساس مقررات عمومي ذيربط و مقررات خاص پيش بيني شده سازمان و در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان
- نظارت بر انجام کليه هزينه هاي پرسنلي مربوط به هيئت هاي اعزامي به داخل و خارج از کشور ، اداري ، خدماتي و عمراني از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي و امضاء کليه چک ها و اسناد مربوطه در حدود اختيارات تفويضي و با رعايت مقررات مربوطه
- ايجاد هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي سازمان به منظور پيشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمان
- نظارت و همکاري در تنظيم کليه قراردادها و تعهداتي که براي سازمان بار مالي ايجاد مي کند
- نظارت بر خريد و تهيه کليه اقلام و وسايل مورد نياز سازمان در قالب بودجه و اعتبارات عمومي و اختصاصي سازمان برابر قوانين و مقررات مالي
- نظارت بر انجام فعاليت هاي اجتماعي و رفاهي کارکنان و ارائه طرح هاي مناسب و صدور دستورالعمل هاي لازم
- همکاري و ارائه مشورت به رياست سازمان در برنامه ريزي و تعيين خط مشي سازمان و اتخاذ تصميمات لازم
- نظارت بر تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري و مالي و ابلاغ به کليه واحد هاي سازمان جهت اجرا و نظارت بر اجراي آنها و ارائه طريق در زمينه و وظايف و مسئوليت هاي محوله به واحدهاي تابعه سازمان .
- نظارت بر کليه امور مربوط به اداري ، مالي و پشتيباني دفاتر نمايندگي سازمان در خارج از کشور
- بررسي و مطالعه و تهيه گزارش هاي تحليلي از جريان کارهاي مربوط به فعاليت هاي اداري ، مالي و پشتيباني جهت استحضار رياست سازمان
- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي عملياتي رفاهي ، تدارکاتي ، بهداشتي و درماني و امور امدادي حجاج بيت ا... الحرام و زائران اعتاب و اماکن مقدسه
 

 اداره کل امور حقوقي و قراردادها  :
اهم وظايف  :
- مطالعه و بررسي قوانين ، مقررات و ضوابط حقوقي و موضوعي ناظر بر مفاد پيمان نامه ها ، قراردادها ، تفاهم نامه ها و توافق نامه ها به منظور بهره برداري در تنظيم و تصحيح قراردادها در سطح سيستم حج و زيارت
- تهيه و تنظيم و پيشنهاد سياست ها و خط مشي هاي کلي در خصوص ضوابط قانوني و آئين نامه هاي حقوقي مرتبط با موضوع حج و زيارت
- تهيه و تدوين قوانين و مقررات حقوقي مورد نياز سازمان با همکاري واحد هاي ذيربط سازماني در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي کلان سازمان و نظارت بر حسن اجرا
- برگزاري مناقصات براي تدارکات کالا و خدمات و مزايده براي فروش هاي احتمالي سازمان حج و زيارت
- مطالعه و اظهار نظر در خصوص پيش نويس امور قراردادي سازمان حج و زيارت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج کشور و تنظيم قراردادها ، پيمان نامه ها ، تفاهم نامه ها و توافق نامه ها با همکاري واحد هاي ذيربط سازماني
- نظارت بر حسن انجام تعهدات طرفين قراردادها و پيگيري امور از مبادي ذيربط بر اساس صورت وضعيت ها
- تهيه و تنظيم گزارش قراردادها ، پيمان نامه ها و توافقات و ... سازمان حج و زيارت
- تهيه و پيشنهاد طرح ها و برنامه هاي اجرايي سالانه در امور حقوقي و قراردادهاي سازمان حج و زيارت
- استقرار سيستم قراردادها و غني سازي و به روز رساني بانک اطلاعات جامع قراردادها
- تهيه و تنظيم پيش نويس مفاد حقوقي قراردادهاي سازمان و اظهار نظر تخصصي در امور حقوقي قراردادها و پيمان هاي داخلي و خارجي سازمان
- بررسي و اظهار نظر در مورد دعاوي سازمان در مراجع قضائي داخل و خارج کشور با هماهنگي مبادي ذيربط
- اطلاع رساني از مقررات حقوقي جديد و ارائه خدمات حقوقي به واحد هاي سازماني حج و زيارت
- ارتباط و تعامل فعال با دفاتر استان ها براي اخذ و جمع آوري مدارک حقوقي لازم
- ايجاد وحدت رويه حقوقي در نحوه عملکرد استان ها
- معاضدت حقوقي جهت ارتقاء سطح اطلاعات دفاتر استان ها
- معاضدت حقوقي با مؤسسه سعادت جهت حفظ حقوق زائرين در عربستان
- نظارت ميداني از نحوه عملکرد شرکت هاي سعودي در قرارداد هاي منعقده با مؤسسه سعادت
- پيگيريهاي حقوقي جهت رفع مشکل زندانيان در عراق و عربستان
- نظارت بر قراردادها و آگهي هاي سازمان
- پيگيري دعاوي و شرکت در محاکم و آماده سازي لوايح و دفاعيه ها
- احقاق حقوق زائران و شناساندن حقوق زائران به آنها
- رد موارد شکايات از سازمان در زمينه هاي مختلف
- اظهار نظر مشورتي و ارائه طريق به واحد هاي تابعه سازمان در امور حقوقي و قضائي
- تعقيب دعاوي مربوط به سازمان در مراجع قضائي و دفاع از حقوق سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي
- بررسي و اظهار نظر در مورد انعقاد قرارداد ها با مؤسسات و افراد حقيقي و حقوقي به لحاظ رعايت جوانب حقوقي
- شناسايي و انتخاب وکيل بمنظور طرح دعاوي و دفاع از حقوق سازمان
- انجام امور ثبتي و املاک مربوط به سازمان
- تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي مربوطه با همکاري معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
- نظارت بر وصول مطالبات سازمان از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق ضوابط و مقررات جاري و انجام مقدمات لازم
- بررسي گزارشات نظارتي و رسيدگي به شکايات مالي به منظور کشف نارسائي ها و علل مربوطه
 

 اداره کل امور مالي و ذيحسابي  :
اهم وظايف  :
- مطالعه علمي، سيستمي و کاربردي و تطبيقي در زمينه سيستم هاي مديريت مالي و فعاليت هاي عمومي و تخصصي سازمان
- تهيه و پيشنهاد طرح ها و برنامه ريزي اجرايي در امور مالي در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب ابلاغي سازمان
- تهيه گزارشات عملکرد مالي جهت ارائه به ديوان محاسبات ، سازمان بازرسي کل کشور و ... بنا به دستور
- پيگيري وصول درآمدها و مطالبات سازمان از منابع تعريف شده در سرفصل هاي بودجه و اعتبارات
- تنظيم اسناد حسابداري بر اساس آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب ابلاغي سازمان
- اعمال قوانين و مقررات و ضوابط تعريف شده مالي در فعاليت هاي امور مالي سازمان
- گشايش و نگاهداري حساب هاي درآمد و هزينه و تنظيم دفاتر مالي مربوط به اجراي حج ، عمره ، سوريه و عتبات
- نظارت بر عملکرد و فعاليت هاي مالي مؤسسات و شرکت هاي وابسته به سازمان
- پرداخت کليه هزينه هاي عملياتي و پشتيباني سيستم حج و زيارت و هزينه هاي پرسنلي در چارچوب بودجه و اعتبارات مصوب سازمان
- نگاهداري و تحول وجوه نقد و سپرده ها و اوراق بهادار و انجام پرداخت هاي علي الحساب با رعايت قوانين و مقررات
- صدور و امضاء کليه چک ها و اوراق بهادار سازمان و انجام امور مربوط به اخذ ضمانت نامه ها و ثبت و ضبط و آزادسازي آنها بر اساس مقررات و ضوابط تعريف شده سازماني
- برنامه ريزي و هماهنگي با بانک ها در پرداخت ارز حجاج و زائرين در چارچوب برنامه هاي کلان سيستم حج و زيارت
- نظارت و بررسي مستمر اسناد و مدارک مالي دفاتر نمايندگي و دفاتر استان ها و نظارت بر تسويه حساب با بانک توسعه و نقابه و ...
- تهيه و صدور اسناد حسابداري دفتر سازمان و واحد هاي استاني و شهرستاني حسب مورد
- تهيه ترازهاي آزمايشي و صورت هاي خلاصه حساب ها و آمار و اطلاعات مورد نياز و نيز صورت هاي سود و زيان
- بررسي صورت هاي مالي با بازرسان قانوني سازمان و پاسخگويي به سؤالات آنان و تهيه گزارش هاي لازم در ارتباط با عمليات حسابرسي سازمان
- پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و ساير هزينه هاي سازمان در حدود اعتبارات مصوب و ابلاغي پس از طي مراحل قانوني
- برنامه ريزي کلي و نظارت بر امور دريافت ها و پرداخت هاي سازمان و حصول اطمينان از استفاده صحيح و مطلوب از امکانات مالي سازمان
- افتتاح حساب هاي بانکي سازمان و صدور چک هاي مورد نياز و کنترل حساب هاي مذکور
- اعمال کنترل و نظارت بر عمليات حسابداري سازمان و انطباق آنها با دستورالعمل ها و آئين نامه ها و قوانين و مقررات جاري
- انجام امور مربوط به پرداخت ماليات ها و بيمه ها و هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط در اين مورد
- برگزاري جلسات مشترک و يا گردهمائي هاي عاملان مالي واحد هاي تابعه و يا کارکنان امورمالي مرکز به منظور هماهنگي در انجام امور مالي
- شرکت در کميسيون هاي مختلف مالي و معاملاتي
- درخواست وجه از خزانه بابت بودجه جاري مصوب از محل تخصيص هاي ابلاغي و همچنين دريافت درآمدهاي وصولي از خزانه
- درخواست وجه جهت پرداخت حقوق بازنشستگان وموظفين و نظارت و مراقبت در پرداخت به موقع آن
- تأمين اعتبار جهت پرداخت هاي سازمان بر اساس قراردادها و احکام مربوطه پس از تطبيق آن با مقررات
- تهيه و تنظيم فهرست هزينه هاي ارزي سازمان جهت ارائه مقامات مسئول طبق قوانين و مقررات مربوطه
- انجام امور مربوط به منظور دريافت ارز مورد نياز سازمان
- پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي دولت و همچنين بودجه اختصاصي سازمان به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ، تأمين اعتبار ، تسجيل و حواله با نظارت مالي ذيحساب
- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات بر اساس قوانين و مقررات مربوط و کنترل واريز به موقع آنها
- اخذ تضمين برابر قوانين و مقررات حاکم و جاري بر موضوع معادل پيش پرداخت از دريافت کنندگان پيش پرداخت و همچنين اخذ تضمين اجراي تعهدات ثبت انتظامي آن در صورتهاي مالي سازمان
- پرداخت تنخواه گردان به عاملين ذيحساب در استانها و دفاتر نمايندگي سازمان در عربستان ، عراق و سوريه بر اساس دستورالعملهاي مربوط و کنترل واريز و تسويه تنخواه گردانها در پايان سال مالي
- تأييد عاملين ذيحساب سازمان و امين اموال جهت صدور حکم انتصاب و نظارت برآنها
- بررسي و امضاء کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالي و قرارداد ها توسط ذيحساب در اجراي ماده (30) آئين نامه مالي و معاملاتي
- تنظيم گزارش مازاد يا کسري انباشته و همچنين تعيين ميزان ذخيره احتياطي به منظور جبران هزينه هاي ناشي از حوادث غير مترقبه و ساير موارد پيش بيني نشده در اجراي تبصره ذيل ماده (69) آئين نامه مالي و معاملاتي
- بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت هاي تائيد شده از سوي مجري طرحهاي عمراني به منظور پرداخت حق الزحمه پيمانکاران و کسر کسور قانوني و واريز به حسابهاي مربوطه در موعد مقرر

 اداره کل منابع انساني و پشتيباني  :
اهم وظايف  :
- مطالعه کاربردي و تطبيقي در زمينه پشتيباني هاي عمومي و تخصصي فعاليت هاي اجرائي و فعاليت هاي اداري، گزينشي و رفاهي به منظور بهره مندي در امور اجرائيات سازمان
- تهيه و اجراي طرح ها با برنامه ريزي تفصيلي در امور پشتيباني، اداري، گزينشي، بيمه و رفاهي در چارچوب سياست هاي اداري و پشتيباني سازمان
- نيازسنجي و برآورد تنوع و گستردگي اقلام مورد نياز سالانه سازمان
- شناسائي و ارزيابي محصولات مورد نياز و تامين از داخل سيستم حج و زيارت براساس شاخص ها و استانداردهاي سازماني با همکاري واحدهاي ذيربط سازماني
- عقد قراردادهاي تدارکات اقلام مورد نياز سيستم حج و زيارت با همکاري واحدهاي ذيربط سازماني
- تهيه پيوست هاي فني قراردادهاي تدارک اقلام سيستم حج و زيارت از داخل کشور
- تامين، خريد، ذخيره سازي و توزيع ملزومات و تجهيزات مورد نياز در سطح سازمان و واحدهاي تابعه
- تدارک و ارسال نيازمندي هاي عمليات حج و زيارت از داخل کشور با همکاري واحدهاي ذيربط سازماني
- تحويل گيري و تضمين کيفيت اقلام مورد نياز سيستم اجرائي حج و زيارت براساس شاخص ها و استانداردهاي توافق شده در پيوست هاي فني قراردادها
- تهيه و اجراي طرح نگهداري و تعميرات اقلام و تجهيزات سازماني در طول عمر اقتصادي آنها
- انجام کليه امور خدمات عمومي و فني و عمراني سازمان با رويکرد بهره گيري از منابع برون سازماني
- استقرار سيستم کنترل اموال سازمان و تعيين خسارت هاي احتمالي
- اجراي قوانين و مقررات استخدامي کشور در امور گزينش و بکارگيري نيرو
- تهيه و اجراي طرح هاي تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان براساس ساختار و سازمان نيروئي مصوب
- صدور کليه احکام اداري سازمان اعم از احکام ماموريتي، استخدامي و ... برابر ضوابط و مقررات
- تهيه و اجراي طرح هاي بهداشت و سلامت جسمي کارکنان
- تهيه و تنظيم بخشنامه ها، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي و طرح و برنامه هاي اعزام عوامل ستادي براي پشتيباني از عمليات حج و زيارت در کشورهاي هدف و صدور حکم مامورين اعزامي
- پيش بيني نيروي انساني مورد نياز واحدهاي سازمان و نظارت دقيق در تهيه و تنظيم برنامه احتياجات پرسنلي
- نظارت بر اجراي امور استخدامي کارکنان سازمان با رعايت قوانين و مقررات استخدامي
- اعمال سياست هاي مربوط به واگذاري امور خدماتي و پشتيباني سازمان به بخش غيردولتي
- سرپرستي واحدهاي تحت نظارت و راهنمائي مسئولان مربوطه و تعيين درجه لياقت و شايستگي کارکنان و پيش بيني مسير ارتقاي شغلي پرسنل
- نظارت بر تهيه و تنظيم بخشنامه هاي لازم متضمن ارائه طريق و راهنمائي واحدهاي تابعه سازمان به منظور هماهنگي در امور اداري و استخدامي
- همکاري با واحدهاي ذيربط در زمينه تشکيلات و بودجه، طبقه بندي مشاغل و برآورد نيروي انساني و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز
- ارتباط و هماهنگي با واحدهاي معاونت توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور جهت انجام امور اداري و استخدامي مربوطه
- نظارت بر کنترل حضور و غياب کارکنان و اتخاذ روش هاي مناسب در جهت امر حصور و غياب کارکنان
- نظارت بر نگهداري و توزيع به موقع وسائل و لوازم و جلوگيري از هرگونه حيف و ميل ملزومات
- سرپرستي و نظارت بر کليه امور مربوط به رفاه و تعاون کارکنان، از قبيل بيمه، وام کارمندان، عبادت از بيماران، تشکيل کميسيون هاي پزشکي و هماهنگي کامل با سازمان هاي ذيربط و نظارت بر شرکت هاي تعاوني مسکن و مصرف کارکنان
- صدور کليه احکام استخدامي، حقوقي، ماموريت ها، مرخصي ها، ترفيعات، انتقالي، آماده به خدمت و روز مزد برابر مقررات و ضوابط موجود .
- صدور کليه احکام مديران کاروان ها وعوامل خدماتي حج و عمره و ستادهاي اجرائي حج براساس ليست دريافتي از واحدهاي مربوطه
- کنترل احکام و فرم هاي برقراري حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و نظارت بر محاسبات دقيق کسور ايام خدمت غيررسمي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
- نظارت بر نگهداري پرونده هاي استخدامي و تهيه و جمع آوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز و همچنين دريافت و ثبت و توزيع کليه نامه هاي وارده و صادره سازمان و تکثير نامه ها و اسناد و مدارک
- نظارت بر تهيه و تدارک مايحتاج سازمان از نظر محل، وسائل و لوازم کار با رعايت مقررات مالي و اداري و ايجاد خط مشي لازم جهت حفظ و مراقبت آنها
- نظارت بر خريد وسايل مورد نياز سازمان از محل اعتبارات بودجه عمومي و اختصاصي با توجه به مقررات مالي و قوانين اداري مربوطه
- نظارت بر تهيه آگهي هاي مناقصه و مزايده اموال و وسايل اداري با همکاري واحدهاي ذيربط
- انجام اقدامات لازم در جهت چاپ اوراق و اسناد و دفاتر و فرم هاي مورد نياز سازمان و نظارت بر اجراي آن .
- نظارت بر حفظ، نگهداري و تعمير دستگاه هاي ارتباطي و انجام اقدامات لازم براي استفاده بهينه از آنها
- نظارت بر ارائه خدمات مربوط به نظافت و تعمير و نگهداري ساختمان ها و وسايل اداري سازمان و تامين سوخت و روشنائي و تهويه و حرارت مرکزي ساختمان ها و امور وسائط نقليه و ارائه سرويس به واحدهاي مختلف سازمان
- نظارت بر تهيه برنامه مربوط به برقراري انتظامات داخلي و نگهباني از ساختمان هاي محل استقرار واحدها و نگهداري ابنيه و تاسيسات با همکاري حراست سازمان و نيروي انتظامي در زمينه کنترل وسائل ايمني و جلوگيري از حريق و سرقت
- اجراي دستورات رياست سازمان و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و ارائه گزارش پيشرفت منظم امور .
 

وظايف واحدهاي استاني و شهرستان هاي سازمان حج و زيارت
- اجرائي نمودن بخشنامه ها و دستورالعمل هاي درون سازماني در راستاي اهداف، سياستها و خط مشي هاي کاري با رعايت قوانين و ضوابط .
- انجام هماهنگي هاي لازم براساس دستورالعمل هاي صادره با ارگانها و دستگاههاي استاني نظير فرودگاه، گمرک، سپاه پاسداران، هواپيمائي، گذرنامه، بانکها و مسئولين سياسي انتظامي استان در زمينه اعزام حجاج و زائرين براي انجام فريضه حج تمتع و سفر عمره مفرده و زيارتي جهت اعزام حجاج و زائرين و نظارت و کنترل ضمن رعايت اولويت ها .
- تعيين سهميه هر يا از دفاتر و شرکت هاي کارگزاري و کاروانهاي زيارتي جهت اعزام حجاج و زائرين و نظارت و کنترل ضمن رعايت اولويت ها .
- نظارت و راهنمائي مديران کاروانهاي زيارتي در ثبت نام، نقل و انتقال اسناد و کنترل مدارک و انجام امور منصرفين و هماهنگي هاي لازم در زمينه اعزام زائرين براساس دستورالعمل هاي صادره از طرف حوزه مرکزي سازمان .
- اخذ و کنترل وجوه واريز شده به حسابهاي مرتبط و تنظيم صورت دريافت و حساب وجوه براساس دستورالعملهاي حوزه مرکزي سازمان و ارائه ليست کلي به اداره کل امور مالي و ذيحسابي .
- جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به کاروانها، حجاج و زائرين استان مربوطه و ارسال آن به حوزه مرکزي (اداره کل برنامه ريزي، پذيرش و اعزام) پس از بررسي هاي لازم .
- بررسي صلاحيت و انتخاب مديران ثابت هتل ها، مديران راهنما و عوامل خدماتي کاروانهاي حج، عمره و زيارتي .
- صدور مجوز برگزاري تورهاي زيارتي براساس دستورالعمل هاي صادره و نظارت بر اجراي آنها .
- انجام امور خدماتي، اداري و مالي واحد استاني براساس دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره از طرف حوزه مرکزي سازمان .
- انجام امور مربوط به نقل و انتقال اسناد حج تمتع و عمره و ساير سفرهاي زيارتي براساس دستورالعملهاي صادره .
- بررسي و کنترل آمار و مشخصات ثبت نام شدگان مربوط به هر سال و اصلاح اسامي و مشخصاتي که مخدوش يا ناقص درج شده باشد در سيستم نرم افزار .
- بررسي آمار زائرين هر يک از کاروانها و جايگزيني منصرفين، فوت شدگان براساس دستورالعمل هاي صادره .
- دريافت گذرنامه و مدارک عوامل ستادي مربوط به استان حسب دستورالعمل هاي صادره .
- انجام آموزش هاي مربوط به مديران و عوامل خدماتي کاروانها براساس برنامه هاي تنظيم شده در راستاي توانمندسازي ايشان و اعطاء گواهينامه در صورت موفقيت .
- ارتباط مستمر با حوزه هاي ستادي و ارائه گزارش ماهانه از شرح انجام امور به حوزه هاي مربوطه .
- اجراي امور مربوط به ارتقاء علمي و آموزشي در زمينه شغل مورد تصدي براي کارکنان .
- بررسي تقاضاهاي متقاضيان افتتاح دفاتر زيارتي و پاسخگوئي به آنان طبق ضوابط .
- نظارت بر آموزش دقيق زائران حج تمتع و عمره و ساير سفرهاي زيارتي قبل از سفر و اجراي برنامه هاي آموزشي براي آنان .
- تشکيل جلسات ماهيانه و مستمر با مديران شرکتهاي زيارتي در سطح استان در خصوص مسائل زائران عمره، عتبات و سوريه .
- بازرسي و نظارت بر عملکرد دفاتر و شرکت هاي زيارتي و مديران و عوامل کاروان هاي حج تمتع و پيگيري انجام امور محوله به آنان .
- رسيدگي به شکايات احتمالي زائران حج تمتع، عمره، عتبات عاليات و سوريه و اعلام نتيجه به موقع به آنان .
- شرکت در جلسات شوراي اداري و ساير دستگاه هاي مرتبط در استان و همچنين برقراري ارتباط با نماينده محترم ولي فقيه در استان، استاندار و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ارائه گزارش عملکرد به سازمان مرکزي .
- پيگيري و نظارت بر حسن انجام امور مالي با رعايت صرفه و صلاح سازمان و تنظيم به موقع بودجه سالانه وانجام هزينه ها براساس اعتبارات ابلاغي برابربا مقررات مالي وتفويض اختيارات داده شده از سوي سازمان .
- کنترل سايت و بررسي اطلاعات و اقدام در اتباط با به روز شدن و به هنگام شدن اطلاعات سايت .
- انجام امور مربوط به سامانه جامع کارگزاران زيارتي و پيگيري و نظارت بر تشکيل و تکميل پرونده هاي عوامل و انجام استعلامات به موقع و کسب و اخذ نظر مسئولين ذيربط در اين خصوص .
- امضاي احکام مديران حج تمتع، عمره، عتبات و سوريه .
- پيگيري امور حقوقي و اقدامات لازم در اجراي قراردادها و حفظ حقوق و منزلت زائران، بيماران، مصدومين و فوت شدگان و مراجعين و ... .
- تکريم ارباب رجوع و ارائه خدمات شايسته در چارچوب ضوابط .
- پيگيري امور مربوط به جذب، آموزش و انتخاب و اعزام روحانيون کاروانها با هماهنگي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت .
- ارزشيابي دفاتر و شرکت هاي زيارتي و همچنين مديران کاروانهاي حج تمتع و عوامل آنان طبق ضوابط و مقررات و اعلام نتيجه به سازمان .
- تعامل و ارتباط با دفتر نمايندگي امور روحانيون منطقه .
- پيگيري امور پرسنلي و رفاهي و ارزشيابي عملکرد کارکنان مجموعه .

1. وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت :
براساس احكام و دستورات ولي فقيه كه صادر شده است يا صادر خواهد شد، تعيين مي‌گردد .
تبصره ) رييس سازمان حج و زيارت توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت به عنوان معاون وزير انتخاب مي‌شود .
 

2. اهم وظايف رييس سازمان :
- تهيه و تدوين برنامه‌هاي راهبردي و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب به مراجع ذيربط .
- بكارگيري و عزل و نصب نيروي انساني سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .
- ساماندهي آموزش و نظارت و كنترل بر حسن اجراي برنامه‌هاي ابلاغي درمركز و دفاتر استان‌ها .
- امضاي مكاتبات و اسناد، افتتاح حساب در بانك‌ها و معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه‌ها و حدود برنامه‌ها و اعتبارات مصوب .
- نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي طرف دعوي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و حق وكالت دولت تا يك درجه و ارايه پيشنهاد صلح و سازش به مراجع ذيصلاح با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
- تهيه و تنظيم شرح وظايف و نمودار سازماني سازمان حج و زيارت و اجراي آن پس از تأييد وزير، تصويب شوراي عالي حج و زيارت و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور .
- تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان و ارايه آن به شوراي عالي حج و زيارت جهت تصويب .
- اداره دبيرخانه شوراي عالي حج و زيارت و اهتمام در اجراي مصوبات شورا .
- تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز .
تبصره 1) رييس سازمان حج و زيارت در مقابل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پاسخگوست  .
تبصره 2 ) حق‌الزحمه حسابرسان توسط سازمان پرداخت مي‌شود  .
تبصره 3 ) اسناد اوراق بهادار و تعهد امور مالي در مورد اعتبارات موضوع مفاد اين مصوبه با امضاي رييس سازمان ( يا مقام مجاز از طرف وي ) و نيز ذيحساب معتبر خواهد بود  .
 

3. سازمان حج و زيارت موظف است برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي لازم در زمينه بيمه زايران، وصول ماترك زايران متوفي، اسكان، امور بهداشت و سلامت جسمي، تغذيه، امنيت و رواديد، حمل و نقل و ديگر امور مربوط با همكاري مسؤولين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط را تدوين و به مورد اجرا در آورد .
 

4. كليه هزينه‌هايي كه اعتبار آن از محل بودجه عمومي كشور تأمين مي‌شود و نيز ساير خدماتي كه در زمينه امور حج و زيارت در اين اساسنامه براي آن حكمي پيش بيني نشده تابع مقررات عمومي كشور خواهد بود .
 

5. كاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن مي‌باشند .
 

6. صدور مجوز فعاليت‌ اشخاص حقيقي و حقوقي و انتخاب كارگزاران در امور حج و زيارت و نحوه نظارت بر انجام وظايف و فعاليت شركت‌ها و دفاتر خدمات زيارتي براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ب - وظايف و اختيارات نمايندگي ولي‌فقيه در امر حج و زيارت
براساس بند6 مصوبه قانوني شوراي عالي اداري تعيين حدود و اختيارات نماينده محترم ولي‌فقيه در سازمان حج و زيارت به اوامر مقام معظم رهبري واگذار شد كه نماينده معظم پيشنهادات زير را طي نامه‌اي به محضر آن حضرت ارسال كه به شرح زير مي‌باشد :


حضور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي « مدظله العالي  »
سلام علكيم
احتراماً به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هفتمين جلسه خود، ساختار تشكيلاتي «سازمان حج و زيارت» را به منظور انسجام ساختاري و تشكيلاتي مورد بازبيني قرار داد و آن را طي تصويب‌نامه 81903/1901 به تصويب رساند .
دربند «3» اين مصوبه، نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت جزء اركان اصلي سازمان شناخته شده و متعاقب آن در بند«6» آمده است :
وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت براساس احكام و دستورات ولي فقيه كه صادر شده است يا صادر خواهد شد، تعيين مي‌گردد .
لذا مستدعي است وظايف و مأموريت‌هاي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت را تعيين و ابلاغ فرموده تا با توجه به بند «6» تصويب‌نامه شوراي عالي اداري از طريق قانوني مربوطه نسبت به حل مشكل تشكيلاتي و بودجه حوزه نمايندگي پيگيري لازم صورت پذيرد .


شايان ذكر است كه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت براساس رهنمودهاي حضرتعالي به ويژه در مرقومه شريفه مورخه يازدهم شوال 1314هـ.ق و مدنظر داشتن همه دستورهاي حضرت امام خميني (قدس‌سره) در امر حج عهده‌دار وظايف ذيل بوده است :


 نيازنسجي: هدف‌گذاري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي خرد وكلان جهت تحقق حج ابراهيمي و زيارت مطلوب .
 اجراي طرح‌هاي فرهنگي، آموزشي و سياسي براي ابواب جمعي حج و زيارت در چارچوب اهداف و سياست‌هاي مصوب
 پاسخ‌گويي به نيازهاي معنوي، معرفتي و مذهبي زايران بيت‌الله‌الحرام و عتبات به ويژه از طريق جذب، سازماندهي و اعزام روحانيون .
 ارتباط مستمر با زايران و مسؤولان حج ديگر كشورها در موسم حج و عمره و زيارت عتبات به منظور معرفي اسلام، تشيع و انقلاب اسلامي و طرح مسائل جهان اسلام .
 ارتباط با مراكز علمي و مذهبي ديگر كشورهاي اسلامي و عربستان در زمينه همكاري‌هاي متقابل و مشترك .
 پژوهش و تحقيق در زمينه‌هاي گوناگون و مورد نياز (فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ... )
 برگزاري همايش‌هاي فرهنگي و برپايي دوره‌هاي آموزشي براي ابواب جمعي حج
 تهيه و انتشار كتب، نشريات و ديگر محصولات مكتوب سمعي و بصري .
 سازماندهي ارتباطات عمومي و اطلاع رساني در حوزه نمايندگي ولي فقيه
 طرح و برنامه و پشتيباني جهت تحقق اهداف حوزه نمايندگي ولي فقيه
 نظارت مستمر بر كليه فعاليت‌هاي اجرايي و خدماتي حج و زيارت در داخل و خارج از كشور
 اتخاذ تصميم در مورد مشكلات احتمالي ومسائل مستحدثه خصوصاً در موسم حج
 نظارت بر دريافت و مصرف اصل و منافع حاصل از وجوه مأخذ از زايران جهت حفظ منافع آنها
 اجراي ساير وظايف محوله از سوي مقام معظم رهبري


گفتني است كه در طول اين مدت شوراي برنامه‌ريزي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت (متشكل از معاونين و مسؤولين حوزه نمايندگي ولي فقيه و رييس سازمان حج) با بررسي‌هاي كارشناسي و تصويب سياست‌ها و ساختار مناسب نقش مؤثري در پيشبرد و تحقق اهداف حوزه نمايندگي ولي فقيه ايفا كرده است .


 وظايف و اختيارات ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري به نمايندگي ولي‌فقيه در امر حج و زيارت
حضرت حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي قاضي عسگر ( دامت توفيقاته)
نماينده محترم ولي فقيه در امور حج و زيارت
سلام عليکم با عنايت به جايگاه حج و زيارت در نظام اسلامي و لزوم ايجاد انسجام در مجموعه فعاليت هاي مربوط بهآن سياست هاي کلي حاکم بر ساختار و تشکيلات بعثه مقام معظم رهبري به شرح زير مي باشد:سياستگزاري در حوزه هاي مختلف فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و سياسي حج و زيارت بر عهده نماينده محترم ولي فقيه در امور حج و زيارت است. اين وظيفه با رويکرد همراستا سازي فعاليت هاي خدماتي و رفاهي به زوار با سيايت هاي فرهنگي و تربيتي حج و زيارت صورت خواهد پذيرفت.شوراي عالي حج سياست هاي کلي اجرايي مربوط به حج و زيارت را با توجه به تدابير و منويات مقام معظم رهبري که ازسوي نماينده ايشان به شورا منتقل مي شود اعلام خواهد کرد. اين سياست هاي ناظر بر هماهنگي دستگاه هاي اجرايي دخيل در اجراي مراسم حج است.نظارت و کنترل نماينده مقام معظم رهبري ناظر بر نظارت هاي کلان است که از طريق طراحي شاخص کليدي عملکرد اعمال خواهد شد. نماينده ولي فقيه عند الاقتضاء مي تواند نظارت هاي موردي را اعمال نمايد و نمايندگاني براي نظارت بر فرايند کار منصوب کند.تهيه محتوا و اجراي طرح هاي آموزشي و فرهنگي براي زائران و کارگزاران حج و زيارت بر عهده بعثه مقام معظم رهبري است که اين مهم به پشتيباني و ظرفيت هاي اجرايي سازمان حج و زيارت انجام خواهد شد.پژوهش هاي مربوط به حج و زيارت در حوزه هاي ديني و فرهنگي بر عهده بعثه خواهد بود که براي اينکار از ظرفيتهاي سازمان تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاهي و حوزوي نيز استفاده خواهد شد.سازمان مي تواند براي کارگزاران حج آموزش هاي اجرايي و مديريتي طراحي و اجرا کند.برگزاري همايش هاي علمي و فرهنگي با استفاده از ظرفيتهاي اجرايي سازمان بر عهده بعثه است.شناسايي، جذب، آموزشي و به کارگماري و کنترل روحانيون، معين و معينه ها و مداحان ( در دو حوزه شيعه و سني) بر عهده بعثه است.پاسخ گويي به نيازهاي معنوي، معرفتي و مذهبي زائران بر عهده بعثه خواهد بود .


10. توليد و نشر کتب و محصولات فرهنگي ( به منظور جلوگيري از دوباره کاري در حوزه هاي مشترک بعثه و سازمان تشکيل شود تا از چاپ و توليد محصولات غير کيفي، تکراري و ...جلوگيري شود.)
11. در حوزه بين الملل، در موسم حج و زيارت بعثه مسئوليت اصلي را دارد، برقراري ارتباط با مسئولين و زوار ساير کشورها و انديشمندان جهان اسلام بر عهده بعثه است. سازمان زيرساختهاي اجرايي را تأمين خواهد کرد. در غير موسم حج با هماهنگي سازمان هاي مرتبط (فرهنگ و ارتباطات، مجمع تقريب، مجمع جهاني اهل بيت (ع)، جامعه المصطفي (ص) العالميه، وزارت امور خارجه و ...) روابط بين الملل پيگيري خواهد شد .
12. سرپرستي حجاج و زائران ايراني در موسم حج بر عهده نماينده ولي فقيه خواهد بود .
13. سازماندهي ارتباطات عمومي، اطلاع رساني، طرح و برنامه و پشتيباني در حوزه بعثه بر عهده نماينده ولي فقيه است .

14. اجراي ساير وظايف محوله از سوي مقام معظم رهبري. 

اهداف و ساختار سازمان

اهداف و ساختار سازمان حج و زیارت

مقدمه
با توجه به مباني نظري و مستندات تدوين شده و پژوهش در فرايند امور اجرايي حج همچنين مخاطبين، وظايف ومأموريت‌هاي متوليان اجرايي حج و زيارت از درون شرح وظايف دستگاه‌هاي مربوطه با توجه به وظايف حوزه مديريت عاليه، پشتيباني‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و فعاليت‌هاي كليدي حج و زيارت در اجراء مورد بررسي، شناسايي و دسته‌بندي قرار مي‌گيرد.

براساس اطلاعات گردآوري شده تصويري از وضعيت فرازهاي قانوني مربوط به حج و زيارت بدست‌ مي‌آيد كه از طريق مقايسه آنها با وظايف و مأموريت‌هاي حج و زيارت در سه سطح مديريت عاليه، پشتياني‌ و برنامه‌ريزي و اجرا، ميزان شكاف و كمبودهاي قانوني حج و زيارت كشور تعيين ، سپس مورد تحليل قرار مي‌گيرد و بعد از آن يك نتيجه‌گيري منطقي و متناسب برحسب خلاء‌هاي قانوني در راستاي وضع موجود به دست مي‌آيد .


تاريخچة قانوني و جايگاه حج و زيارت در كشور

حج به عنوان يكي از احكام اسلامي كه درشرايط خاص بر مسلمانان واجب مي‌شود پس از ظهور اسلام همچون ساير احكام و واجبات، توسط مسلمانان واجب‌ الحج انجام مي‌شود و معمولاً‌ دولت‌هاي اسلامي سازوكارهايي را جهت انجام هر چه بهتر آن فراهم آورده و مي‌آورند. در كشور ما براساس مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته و به استناد مدارك جمع‌آوري شده و موجود كه مربوط به دهه 1320 به بعد مي‌باشد اداره امور حج و زيارت زير نظر وزارت كشور بوده كه براساس آن كميسيون‌هايي به‌طور موقت در فرمانداري‌ها تشكيل و نسبت به صدور پروانه و گواهينامه اقداماتي را انجام مي‌دادند .


در تاريخ 31/3/1333 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه، آيين‌نامه امور حج، به شماره 764 در 9 ماده و دو قسمت به تصويب هيأت وزيران رسيد. بعد از آن در تاريخ 4/12/1338 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه روال جديدي بر آيين‌نامه و مقررات مربوط به امور حج توسط هيأت وزيران در دو فصل و 18 ماده به تصويب رسيد. كه براساس آن كميسيون‌ها كار موقت خود را در تاريخي معين زيرنظر استانداران و فرمانداران شروع و پايان مي‌دادند .


بنا به پيشنهاد وزارت كشور، در تاريخ 23/8/1343 هيأت وزيران، آيين‌نامه تشكيل كميسيون دائمي حج را در 9 ماده و 5 تبصره كه محل آن در وزارت كشور بود تصويب نمود. كه اين تصويب نامه، در تاريخ 19/5/1345 مجدداً اصلاح و آيين‌نامه راهنمايان حج به آن اضافه گرديد. كه براساس آن امور اداري و مالي حج با تشكيل دفتري به نام كميسيون‌ دائمي حج و زيارت كشور به صورت متمركز انجام مي‌گرفت، اما در جايگاه تشكيلاتي آن وزارتخانه جايگاهي براي اين امر ديده نشده بود .


طبق مصوبه فوق در ماده يك، رييس كميسيون را وزير كشور تعيين مي‌كند و در ماده 2 ، تبصره 2 و ماده 4 رييس اداره سياسي به عنوان دبيركميسيون دائمي حج معرفي شده است. اعضا كميسيون عبارت بودند از: يكي از معاونين وزير كشور، يك قاضي ديوان‌عالي كشور، يك مقام عالي رتبه وزارت بهداري با تعيين وزير بهداري، يك معتمد به انتخاب نخست‌وزير، يك بازرگان آشنا به امور حج با معرفي اتاق بازرگاني به‌دنبال اصلاح ساختار وزارت كشور در سال 1350 اين جايگاه در زير مجموعه معاون امور سياسي و در شاخه تابعه آن يعني اداره كل سياسي، به‌ نام دبيرخانه امور حج گنجانده شده است. در تاريخ 2/3/1351 بنا به پيشنهاد سازمان اوقاف و امور خيريه، تصويب نامه شوراي عالي حج به تصويب هيأت وزيران رسيد كه در آن تصريح شد كليه امور حج از وزارت كشور گرفته و به سازمان اوقاف واگذار گردد كه در سا ختار تشكيلاتي، سازمان اوقاف وابسته به نخست‌وزيري و اداره امور حج را زير مجموعه معاونت خدمات ديني قرار دادند .


اين وضعيت تا سال 1358 ادامه يافت و در اين سال لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت وابسته به وزارت ارشاد ملي و انتزاع كليه امور آن از سازمان اوقاف در تاريخ 18/10/ 58 به شماره 1180/ذ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيد كه در حقيقت مجوز قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت بعد از انقلاب بوده است .


در پي مصوبه فوق شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد ملي و در اجراي ماده 3 لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت، آيين‌نامه نحوه انتخاب و حدود وظايف و اختيارات و اركان اصلي سازمان حج را درتاريخ 17/2/59 تصويب نمود كه به مثابه اساسنامه تلقي مي‌شود .


در تاريخ 14/3/59 ساختار تشكيلاتي سازمان حج براساس آيين‌نامه فوق تهيه و به همراه مجموعه اهداف، وظايف و پست‌هاي سازمان به امضاء وزير ارشاد ملي و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي وقت رسانده، شد. در بهمن ماه سال 61 ساختار سازمان مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت .


سازمان حج و زيارت تا سال 1363 داراي فعاليت‌هاي مستقل و تابع وزارت ارشاد ملي بود. در اين سال مجلس شوراي اسامي در جلسه مورخ 2/10/ 1363 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده بود طي نامه‌اي در مورخ 9/10/1363 به رياست جمهور محترم وقت اعلام نمود. اين قانون در 18 ماده و 17 تبصره مجدداً فعاليت‌هاي سازمان حج و اوقاف را با هم ادغام و طي قانون فوق‌الذكر ابلاغ كردند. سپس در آبان‌ماه سال 1364 و مردادماه 1365 ساختار تشكيلاتي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت كه مجموعه وظايف و پست‌هاي سازماني در دو نوبت در فروردين ماه سال 66 براي حوزه مركزي و در آبان ماه براي واحد‌هاي استان و شهرستان ابلاغ شد .


در سال 1370 در اجراي اوامر مقام معظم رهبري در خصوص كيفيت اداره امور حج و زيارت، شوراي عالي اداري در بيستمين جلسه خود طي مصوبه شماره 462/د/ش مورخ 15/8/70 سازمان حج و زيارت را سازماني مستقل و جدا از اوقاف شناخت كه زير نظر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره مي‌گردد. تصويب‌نامه و مجموعه وظايف و پست‌هاي سازماني مستقل بنا به پيشنهاد، پس از بحث و بررسي طي ابلاغيه ارديبهشت ماه سال 1371 به تصويب رسيد .


در سال 1375 با توجه به سياست‌هاي دولت محترم مبتني بر واگذاري امور به بخش خصوصي و كاهش تصدي‌هاي دولتي، تشكيلات جديد سازمان حج و زيارت با كاهش تعداد پست‌ها به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي رسيد كه در مرداد ماه سال 1376 ابلاغ شد .


در نهايت در تاريخ 24/3/1384 شوراي عالي اداري در تصويب‌نامه شماره 127 خود شرح وظايف سازمان حج و زيارت را تصويب نمود كه به استناد آن سازمان حج و زيارت يك سازمان مستقل زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت مصوب 1358 شوراي انقلاب به تصويب رسيد .


با توجه به جايگاه قانوني حج و زيارت در كشور نمودار زير سير تحول مديريت و برنامه‌ريزي حج و زيارت را از آغاز تا كنون نشان مي‌دهد .


حج و زيارت اواخر دوره رضاخان تحت نظارت دولت درآمد تا قبل از آن به صورت سيستم ساده و خود مختار اداره مي‌شده است. با توجه به سير تاريخي مطرح شد جايگاه قانوني حج و زيارت به صورت زير قابل ترسيم مي‌باشد .


دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با حج و زيارت

دستگاه‌هاي اجرايي بخش‌هاي مختلف كشور به عنوان نهادهاي محيط تعاملي حج وز يارت مي‌توانند نقش مهمي در حج و زيارت داشته‌ باشند و بدون هماهنگي با آنها اين مأموريت انجام نمي‌گيرد .


بعضي از اين دستگاه‌هاي اجرايي متولي امور حج و زيارت عبارتند از :
1.   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
2.   وزارت راه و شهرسازي ( هواپيمايي كشوري، هواپيماي جمهوري اسلامي، پايانه هاو  ... )
3.   وزارت امور خارجه
4.   وزارت امور اقتصادي و دارايي ( بانك‌ها، گمرگ و  ... )
5.   وزارت بهداشت و درمان
6.   نيروي انتظامي جمهوري اسلامي
7.   وزارت كشور ( اداره کل مرزباني،ثبت‌احوال،اداره کل اتباع و  ...)
8.   سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
9.   وزارت اطلاعات
10.   وزارت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
11.   شوراي عالي انقلاب فرهنگي
12.   شوراي عالي امنيت ملي
13.   بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
14.   جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران


 

وظايف كلي دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با حج و زيارت با توجه به رسالت و اهداف آنها


شوراي عالي انقلاب فرهنگي
با توجه به اساسنامه شوراي انقلاب فرهنگي، اصلي‌ترين وظيفه آن گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامي در جامعه و اعتلاي فرهنگ عمومي است كه از طريق اجراي احكام الهي و نشر افكار و آثار فرهنگي انقلاب اسلامي و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگي با كشورهاي ديگر به ويژه با ملل اسلامي انجام مي‌گيرد. در اين راستا طبيعي است به عنوان يك نهاد بالادستي تعيين كننده خط‌مشي فرهنگي مي‌تواند تأثيرات مناسبي در مأموريت حج با توجه به تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي جهان به‌ويژه جهان اسلام و تبيين تأثير كانون‌ها و ابزارهاي مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب در چگونه انجام دادن روش‌هاي انجام حج به عنوان يك امر ديني داشته باشد .


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به مأموريت و رسالت خود از دو جهت زير مي‌تواند نقش كليدي در توسعه حج و زيارت داشته باشد :


1. براساس قانون و مصوبه شوراي اداري، مورخ 24/3/1384 سازمان حج و زيارت مؤسسه‌اي دولتي، مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تلقي مي‌شود كه بايد در راستاي سياست‌هاي مصوب نظام، انديشه‌هاي امام راحل (ره ) ، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور اداره ‌شود .


2. به اسناد بند 27 قانون مصوب سال 1365، برنامه‌ريزي فرهنگي و تبليغي در جهت همكاري بيشتر مردم با دولت و بررسي پيرامون اثرات برنامه‌ها و فعاليت‌هاي دولت و ارائه آن به هيأت وزيران يكي از اهداف و وظايف اصلي اين وزارت‌خانه تلقي مي‌شود، بنابراين با توجه به فلسفه وجودي و رسالت حج و زيارت در توسعه مباني و احكام دين مبين اسلام يكي از عوال مهم انسجام فرهنگي و توسعه ديني محسوب مي‌گردد .


وزارت راه و شهرسازي
اين وزارت‌خانه از طريق سازمان هواپيمائي كشوري و هواپيمايي جمهوري اسلامي و... بيشترين نقش را در ارتقاء خدمات‌دهي حمل و نقل هوائي و زميني نسبت به زايرين حج و زيارت مي‌تواند داشته باشد .


همچنين به استناد ماده 10 قانون وزارت راه و ترابري (1353)، وزارت راه‌ و ترابري مكلف به تشكيل شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي‌باشد كه با انجام درست اين مأموريت، تسهيلات مناسبي مي‌تواند براي توسعه حج و زيارت در كشور به‌وجود آورد. با توجه به مطالعاتي كه در سال‌هاي گذشته در رابطه با خدمات‌دهي زايرين انجام گرفته، يكي از مشكلات محوري و مهم متوليان حج و زيارت در كشور، چگونگي سرويس‌دهي نظام حمل و نقل هوايي و حتي زميني مي‌باشد كه چنانچه اين سيستم با توجه به نيازمندي‌هاي سازمان‌هاي متولي حج و زيارت عمل كند و هماهنگ با آنها باشد مي‌تواند تأثير زيادي در رضايت‌مندي مخاطبان حج و زيارت داشته باشد .


وزارت امور خارجه
اصلي‌ترين هدف وزارت امور خارجه براساس موضوع فصل دهم قانون اساسي اجراي سياست خارجي جمهوري اسلامي و حفظ و صيانت مصالح كشور مي‌باشد كه به استناد آن، بررسي، برقراري، تنظيم و حفظ و توسعه روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولت‌ها و سازمان‌هاي سياسي و بين‌المللي و نظارت و اشراف بر اين روابط يكي از وظايف اصلي اين وزارتخانه تلقي مي‌شود. بنابراين حج و زيارت هم در اجراي مناسب خود مثل گرفتن ويزا و هماهنگي با سفارتخانه‌ها و هم در چگونگي انجام مأموريت‌هاي اصلي حج و زيارت مثل چگونگي ايجاد وحدت و انسجام اسلامي و برگزاري مراسم برائت از مشركين مي‌تواند نقش كليدي و بسيار مؤثر در تعاملات بين‌المللي حج و زيارت داشته باشد و هر گونه ناهماهنگي در ساز و كارهاي زير مجموعه، مانع توسعه حج و زيارت مي‌گردد .


وزارت امور اقتصادي و دارائي
اصلي ترين هدف وزارت امور اقتصادي و دارائي به استناد قانون، تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي سياست‌هاي مالياتي و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي خارجي مي‌باشد.

بر اين اساس، هر گونه توسعه حج و زيارت به چگونگي توسعه اين وزارتخانه به ويژه هماهنگي با نهاد بانك مركزي و ديگر بانك‌ها مثل بانك ملي و... بستگي دارد. مثلاً چه مقدار ارز مي‌تواند بوسيله زايران از كشور خارج شود؟ چه كالايي زايرين مي‌توانند از كشورهاي مقصد خريداري كنند و گمرك چه سياست‌هايي را براي اخذ عوارض و... نسبت به خريد كالاهاي زايرين و سوغاتي‌هاي آنها اعمال مي‌كند؟ چه هماهنگي‌هايي بايد با بانك‌هاي كشور مقصد انجام گيرد تا همكاريهاي لازم را در داد و ستد پولي با ستاد حج و زايرين انجام دهند؟ يا سازمان حج و زيارت در جهت رعايت ضوابط حسابداري و حسابرسي چه مقرراتي را بايد رعايت كند؟ طبيعي است هر گونه ناهماهنگي درموارد فوق و موارد ديگر مثل بيمه و... مي‌تواند باعث ناهماهنگي درنظام حج و مانع توسعه آن گردد .


وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
به استناد بندهاي 12، 13 و 14 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزيستي مي‌شود، استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي مي‌باشد. يكي عواملي كه در امر حج وزيارت در اجراء مؤثر است چگونگي حفظ سلامت زايران و رعايت بهداشت مي باشد، چنانچه وزارت بهداشت در راستاي نيازمندي‌هاي زايرين عمل كند و هماهنگ با سازمان‌هاي متولي حج باشد مي‌تواند كمك مؤثري در تأمين رضايت‌مندي آنها داشته باشد .


وزارتخانه فناوري اطلاعات و ارتباطات
با توجه به ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران، اهداف كلي وزارتخانه در توسعه ارتباطات، تأسيس، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات كشور براي ايجاد ارتباط مخابراتي اعم از عمومي و اختصاصي در داخل كشور يا ساير كشورهاي جهان و هماهنگ نمودن آن به استثناي راديو و تلويزيون مي‌باشد . بر اين اساس يكي از خدماتي كه در موسم حج بايد به زايرين ارائه شود تنظيم ارتباطات مناسب مخابراتي است. كه بايد در سياست‌هاي كلان حج جايگاه آن مشخص گردد و مطابق آن عمل شود .


سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
به استناد ماده 5 قانون، خط‌مشي كلي و اصول برنامه‌هاي صدا و سيما چنين آورده شده‌ است «صدا و سيما بايد به مثابه يك دانشگاه عمومي به گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه‌هاي گوناگون ديني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نظامي كمك كند» بر اين اساس يكي از نهادهايي كه مي‌تواند در تنظيم و اجرايي كردن سياست‌هاي فرهنگي حج نقش تعيين كننده‌اي داشته باشد صدا و سيما است .


نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
يكي از وظايف اساسي نيروي انتظامي، صدور پاسپورت و جلوگيري از تردد غير مجاز زايرين به كشورهاي مقصد مي‌باشد. چنانچه نيروي انتظامي نتواند در زمينه‌هاي تعيين شده پاسخگوي ارائه خدمات خود در اين راستا باشد موانع مختلفي در اعزام زايران بوجود مي‌آيد. بنابراين نيروي انتظامي با توجه به وظايف خود بايد منابع سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مناسبي را در اين راستا تأمين كند تا پاسخگوي نيازمندي‌هاي متوليان حج باشد .


وزارت كشور
اصلي ترين هدف وزارت كشور حفظ امنيت داخلي بويژه امنيت مرزهاي كشور است. بر اين اساس جلوگيري از تردد غيرمجاز افراد زائر به كشورهاي مقصد موضوعي است كه بايد در سياست‌هاي كلي آن وزارتخانه لحاظ شود و هم‌چنين همكاري سازمان ثبت‌احوال با سازمان‌هاي متولي حج در رابطه با شرايط سني اعزام زايران يكي از وظايف وزارت كشور تلقي مي‌گردد .


شورايعالي امنيت ملي
شوراي عالي امنيت ملي براساس اصل 176 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف زير را برعهده دارد.

1. تامين منافع ملي
2. پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي
3. هماهنگي فعاليت هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي - امنيتي
4. بهره گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي


همچنين اعضاي شوراي عالي امنيت متشکل از روساي قواي سه گانه ، رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب مقام رهبري، وزراي امور خارجه، اطلاعات و کشور هستند .


براساس موضوع مطرح شده در شوراي عالي امنيت ملي نيز "وزير مربوط يا عالي ترين مقام ارتش و سپاه " نيز در نشست هاي اين شورا حاضر مي شوند .


قانون گذارهمچنين براي شوراي عالي امنيت ملي به " تناسب وظايف آن" شوراهاي فرعي " از جمله شوراي دفاع و شوراي امنيت کشور " پيش بيني کرده است .


رئيس جمهوري علاوه بر رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراهاي فرعي را نيز برعهده خواهد گرفت البته وي مي تواند يکي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي را ازطرف خود به عنوان رئيس هر يک از شوراهاي فرعي معرفي کند .


براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابليت اجرائي پيدا مي کند. همچنين حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي کند و تشکيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد .


بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
بانک مرکزي ايران ?? مرداد 1339 تشکيل شد .
سرمايه اوليه بانک مرکزي ايران ?.? ميليارد ريال بود که با ??? پرسنل، اين بانک آغاز به کار کرد. مهم‌ترين هدف بانک‌ مرکزي حفظ ارزش پول داخلي يا کنترل تورم است. به‌طور کلي اصلي‌ترين وظايف بانک‌هاي مرکزي عبارت از:حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي کشورانتشار اسکناس و ضرب سکه‌هاي فلزي رايج کشورتنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آننظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشورتنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشورنظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري تنظيم حجم اعتبارات بانکي و ايجاد هماهنگي، متناسب با نيازهاي پولي کشورنگهداري از حساب‌هاي کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتنگهداري کليه ذخاير ارزي و طلاي کشورنمايندگي دولت در سازمان‌هاي مالي و بين‌الملليدر اختيار داشتن تصدي تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتيانعقاد موافقت نامه پرداخت و اجراي قراردادهاي پولي، مالي، بازرگاني و ترانزيتي دولت و ساير کشورها
بدين ترتيب رسالت اصلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن است که با اجراي سياستهاي پولي و اعتباري شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي کشور را فراهم سازد و در اجراي برنامه‌هاي مختلف اعم از برنامه‌هاي تثبيت و توسعه اقتصادي پشتيبان دولت باشد .


در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادي از طريق اجراي سياست‌هاي پولي از اهداف مهم آن به شمار مي‌رود .


حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌هاي فلزي رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري .


رسالت اصلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن است که با اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي کشور را فراهم سازد و در اجراي برنامه‌هاي مختلف اعم از برنامه‌هاي تثبيت و توسعه اقتصادي پشتيبان دولت باشد .


ارکان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است :
مجمع عمومي، شوراي پول و اعتبار، هيات عامل، هيات نظارت اندوخته اسکناس و هيات نظار
وزارت اطلاعات


هدف اصلي از تشكيل وزارت اطلاعات، كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و به دست‌آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي. كشور و نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد، طبيعي است اين مسأله يكي از ضرورت‌هاي انجام صحيح و درست مأموريت سازمان حج و زيارت محسوب مي‌شود تا با اطلاع‌گيري از وضعيت مسلمانان و توطئه‌هاي استكبار جهاني، زمينه‌هاي برپائي برائت از مشركين و تعامل با زايرين ساير كشور فراهم گردد .
وضعيت موجود قانوني سازمان حج و زيارت با استفاده از آخرين مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 24/3/1384 شوراي عالي اداري در صد و بيست و هفتمين جلسه مورخ 24/3/1384 به منظور ايجاد انسجام در ساختار تشكيلاتي سازمان حج و زيارت با توجه به لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت مصوب 1358 شوراي انقلاب وظايف قانوني سازمان حج و زيارت را تصويب نمود كه براساس آن تعيين وظايف نمايندگي ولي‌فقيه به اوامر مقام معظم رهبري نهاده شده كه متن وظايف قانوني سازمان حج و زيارت و وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امر حج و زيارت ابلاغي از طرف رهبري معظم انقلاب به شرح ذيل مي‌باشد :


الف - تصويب‌نامه بيست‌ و هفتمين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 24/3/1384 در خصوص وظايف سازمان حج و زيارت


سازمان حج و زيارت كه منبعد در اين تصويب‌نامه، سازمان ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي دولتي، مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه براساس سياست‌هاي مصوب نظام، انديشه‌هاي امام راحل(ره)، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور و اين مصوبه اداره مي‌گردد .


1. اهداف كلي سازمان :
سياست‌گذاري، نظارت، هدايت و اداره امور حج و زيارت عتبات عاليات درخارج از كشور و برقراري ارتباط با كشورهاي اسلامي و مجامع بين المللي اسلامي در امر حج و زيارت و شناساندن ماهيت و ابعاد مختلف انقلاب اسلامي به حجاج .
 

2. وظايف سازمان :
- اجراي كليه دستورات و ارشادات مقام معظم رهبري .
- تهيه و تدوين برنامه‌هاي راهبردي، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و روش هاي اجرايي حج و زيارت جهت ارايه به شوراي عالي حج و ساير مراجع ذيربط .
- اداره امور حج عمره و زيارت عتبات مقدس و اماكن متبركه خارج از كشور با استفاده از نيروي انساني متدين و كارآزموده و بهره‌گيري از آخرين فناوري‌هاي اطلاعات .
- انجام پژوهش و اطلاع‌رساني پيرامون مسائل فرهنگي، اجتماعي، خدماتي، رفاهي و ساير امور مربوط به حج و زيارت و نيز نظرسنجي از زايران و ارزشيابي و ارزيابي عملكرد سازمان‌ها، نهادها و بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي مشمول و تهيه گزارش‌هاي لازم براي ارايه به مراجع ذيربط .
- ايجاد ارتباط و هماهنگي با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي مسؤول در امور حج و زيارت .
- برنامه‌ريزي و اقدام در جهت ارتقاي سطح مهارت، دانش و بصيرت ديني كارگزاران حج و زيارت به ويژه، مسؤولان كاروان‌ها و راهنمايان و نيز رسيدگي و نظارت بر امور مربوط به عملكرد آنان .
- بررسي، صدور و لغو مجوز فعاليت دفاتر خدمات زيارتي و كاروان‌هاي حج تمتع براساس دستورالعمل‌هاي مربوطه و برخورد قانوني با افراد حقيقي و حقوقي غيرمجاز كه خارج از ضوابط سازمان حج و زيارت عمل مي‌كنند .
- اهتمام براي حفظ عزت و منزلت و حقوق زايران ايراني در خارج از كشور و اقدام لازم در مورد شكايات و اجراي مصوبات شوراي عالي حج و زيارت و ساير مراجع قانوني .
- نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي زيارتي در كشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوريه .
- ايجاد ارتباط با مقامات ذيربط كشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوريه با همكاري و هماهنگي نمايندگي‌هاي وزارت امور خارجه در كشورهاي مذكور به منظور پيگيري مسائل و مشكلات حجاج و زايران ايراني .
- سازماندهي امور مربوط به زايران ايراني مقيم خارج از كشور و نظارت بر حسن اجراي آن
- برنامه‌ريزي براي گسترش و تنوع خدمات بيمه و بهداشت و درمان حجاج و زايران
- مطالعه و بررسي راه‌كارهاي استفاده از منابع و امكانات بخش غيردولتي در زمينه‌هاي حج و زيارت
- انجام ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات برعهده سازمان قرار گرفته و يا خواهد گرفت .


3. اركان سازمان :
-  شوراي عالي حج و زيارت
-  نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت (در صورت معرفي)
-  رئيس سازمان حج و زيارت
-  حسابرسان


4. اعضاي شوراي عالي حج و زيارت
- رييس جمهور (رييس شوراي عالي و در غياب وي معاون اول رييس جمهور)
- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
- نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت (در صورت معرفي)
- وزير امور خارجه
- وزير كشور
- وزير امور اقتصادي و دارايي
- وزير راه و ترابري
- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
- فرمانده نيروي انتظامي كشور
- رييس سازمان صدا و سيما
- رييس سازمان حج و زيارت (دبير شورا)
- رييس كميسيون مشترك ايران و كشور مربوط (حسب مورد)
- يك نفر صاحب‌نظر به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
- يك نفر صاحب‌نظر به انتخاب نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت


تبصره 1 ) ترتيب تشكيل و رسميت جلسات و نحوه راي‌گيري به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا مي‌رسد  .


تبصره 2 ) دبيرخانه شوراي عالي حج و زيارت در سازمان تشكيل مي‌گردد  .
 

5.  شرح وظايف شوراي عالي حج و زيارت :


- بررسي و تصويب برنامه‌هاي راهبردي، اهداف، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و روش هاي اجرايي سازمان در امور مربوط به حج و زيارت .


- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط به بودجه عمليات اجرايي سازمان .
- برررسي و تصويب ميزان وجوه قابل دريافت از زايران و تعيين نحوه مديريت و مصرف آن در چارچوب منافع جامع زايران .
- تصميم‌گيري نسبت به كليه پيشنهادهاي مربوط به حج و زيارت ارايه شده به شورا در چارچوب قوانين و مقررات .
- بررسي و تأييد ضوابط اجرايي نحوه گزينش و صدور مجوز و تعليق و نيز لغو مجوز كارگزاران امور حج و زيارت اعم از حقيقي و حقوقي .


- تعيين حسابرسان قانوني سازمان .
تبصره 1) مصوبات شورا پس از تأييد رييس جمهور توسط دبيرشورا ابلاغ مي‌گردد .
تبصره 2) مازاد احتمالي وجوه دريافت شده از زايران توسط حسابرسان سازمان مشخص و بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد رييس جمهور در چارچوب منافع زايران به مصرف امور فرهنگي و خيريه مي‌رسد .
 
مجموعه واحدهاي سازماني، سازمان حج و زيارت
 حوزه رياست :
 دفتر رياست و روابط عمومي :
 اداره حراست :
 دفتر بازرسي، ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات
 دفتر بهسازي، آموزش و فناوري :
 اداره آموزش و مطالعات :
 اداره آمار و فناوري اطلاعات :
 نمايندگي امور حج و زيارت در کشور عربستان :
 نمايندگي امور حج و زيارت در کشور عراق :
 نمايندگي امور حج و زيارت در کشور سوريه :
 معاونت حج، عمره و عتبات :
 اداره کل برنامه ريزي پذيرش و اعزام :
اداره ثبت نام :
اداره رواديد و اعزام :
اداره کل برنامه ريزي تدارک و امور رفاهي :
اداره برنامه ريزي تدارکات و تغذيه :
اداره اسکان :

 اداره کل فني و امور کارگزاران :
 اداره صدور پروانه زيارتي :
 اداره امور راهنمايان :
 اداره کل امور عتبات عاليات :
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني :
 اداره کل امور حقوقي و قراردادها :
 اداره کل امور مالي و ذيحسابي :
 اداره بودجه و اعتبارات :
 اداره تنظيم حسابها و رسيدگي به اسناد :
 اداره درآمد و هزينه و مطالبات :
 اداره کل منابع انساني و پشتيباني :
 اداره امور اداري و خدمات رفاهي :
 اداره پشتيباني و خدمات فني :
 اداره آرشيو، اسناد و مدارک :هدف، وظايف و پستهاي سازماني سازمان حج و زيارت


الف - هدف
- سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت، هدايت، اجرا و اداره حج و زيارت در داخل و خارج از کشور
- برنامه ريزي جهت تحکيم مباني ارزشهاي اسلامي از طريق ارتباط با ساير کشورها و ملل و مجامع اسلامي با رعايت چارچوب هاي قانوني و روش هاي متعارف
- برنامه ريزي و نظارت در زمينه برگزاري حج و زيارت به احسن وجه و گسترش آگاهي هاي عمومي و تخصصي در اين مقوله
- ايفاي نقش محوري بين دستگاههاي مرتبط با عزيمت حجاج و زائران و انجام مذاکرات و مفاهمه با مقامات و سازمان هاي ذيربط داخل و خارج از کشور جهت ايجاد و جلب خدمات رفاهي و تسهيلات لازم براي حجاج و زائران و يا دست اندرکاران امور زيارتي در بخشهاي دولتي و خصوصي
- بهره برداري از امکانات و ظرفيت هاي موجود جهت ارائه خدمات رفاهي به حجاج و زائران در داخل و خارج از کشور
- نظارت بر عملکرد دفاتر مجاز فعال در زمينه ارائه خدمات به زائران و همچنين نظارت بر فعاليت مديران و عوامل کاروانهاي حج و ساير سفرهاي زيارتي که مجوز اين سازمان فعاليت دارند .


ب - وظايف اساسي
- اجراي کليه رهنمودها و منويات و ارشادات مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت محترم
- تهيه و تدوين برنامه هاي راهبردي، سياست ها و خط مشي ها و روشهاي اجرائي جهت ارائه و اخذ مصوبه از شورايعالي حج و ساير و مراجع ذيربط
- برنامه ريزي و اقدام در جهت آموزش و ارتقاي سطح مهارت، دانش و بصيرت کارگزاران دولتي و خصوصي و نظارت بر عملکرد آنان و ارزيابي و اصلاح مداوم چرخه امور و برنامه ها با استفاده از دانش روز و تجربيات سازمان و انجام نظرسنجي هاي علمي و توسعه مشارکت کارگزاران .
- انجام امور حج و عمره و زيارت عتبات مقدس و امکان متبرکه خارج از کشور با استفاده از نيروي انساني متدين و ماهر و بهره گيري از فناوري روز .
- بررسي تقاضاي کارگزاري وصدور و لغو وتعليق مجوز فعاليت کارگزاران براساس دستور العمل هاي مربوط ضمن تعقيب برنامه هاي حمايتي، هدايتي، نظارتي ورسيدگي به تخلفات کارگزاران ذيربط .
- رسيدگي به انتقادات و شکايات زائران و مراجعان
- ارتباط و تعامل با دستگاهها و نهادهاي مسئول در امور حج و زيارت و سفرهاي زيارتي
- اهتمام براي حفظ عزت و منزلت و کرامت و حقوق زائران ايراني
- ارتباط و همکاري موثر با بعثه مقام معظم رهبري در زمينه گسترش و تعميق وظايف تبليغي، سياسي، فرهنگي و آموزشي .
- برنامه ريزي جهت بکارگيري منابع مالي در اختيار امور حج و زيارت در زمينه تهيه و اجراي طرح ها و پروژه هاي اقتصادي از طريق تأسيس شرکت هاي تجاري، مشارکت و سرمايه گذاري در رابطه با احداث و يا خريد هتل، زائرسرا و مهمانسرا در شهرهاي داراي اماکن زيارتي در داخل و خارج از کشور و مطالعه و بررسي و ايجاد سرويس حمل و نقل زميني و هوائي و دريائي مورد نياز و همچنين مشارکت در امور بازرگاني مربوط به تهيه و تامين ابزار و وسائل و مواد غذائي مورد نياز براي اداره امور زائران ايراني در خارج از کشور .
- ايجاد، راه اندازي و بهره برداري از سيستم هاي نوين فناوري اطلاعات رايانه اي در جهت بالابردن سطح کارائي و سرعت بخشيدن به کليه امور مربوط به حج و زيارت
- هماهنگي با سفارت و کنسولگري ج.ا.ا در کشورهاي ميزان زائران حج، عمره و اعتاب مقدس جهت جذب تسهيلات و کارسازي امور ايشان .
- گسترش و تنوع خدمات بيمه اي، بهداشتي، درماني و ارائه خدمات رفاهي و حمايت و پشتيباني همه جانبه از زائر مخصوصاً درصورت بروز حوادث .
- تشکيل ستادهاي دائم و موقت حج و عمره و ساير عتبات مقدس .
 

وظايف حوزه رياست سازمان
- تهيه و تنظيم طرحهاي اقتصادي و فني لازم از قبيل خريد، احداث هتل ها، زائر سراها و ساير فعاليت هاي اقتصادي .
- مطالعه و بررسي و تعيين اولويت ها و ارائه الگوهاي برنامه ريزي در چارچوب برنامه هاي مشخص و مصوب ميان مدت و بلند مدت .
- ارائه خدمات لازم درموارد ارجاعي وارائه نظرات وبرنامه ها در بهبود امورسازمان به رياست سازمان .
- هماهنگي در زمينه امور بهداشتي و درماني با در نظر داشتن نيازهاي حجاج و زائرين از نظر کادر پزشکي و داروئي و ساير تجهيزات در زمان سفر زائران به اماکن زيارتي يا سفر زائران خارجي به ايران و انجام اقدامات بهداشتي و معاينات لازم براي اعزام افراد با در نظر داشتن برنامه هاي کلي و عملياتي ساير بخش ها و هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين موارد .
- انجام حسابرسي داخلي سازمان و آماده سازي مقدمات و زمينه هاي حسابرسي سالانه به منظور ارائه گزارش به شورايعالي حج و وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي .
 

ج - وظايف واحدهاي سازماني


 وظايف حوزه رياست و روابط عمومي
- برقراري ارتباط مستمر با مسئولان در مرکز و استانها بمنظور اطلاع از فعاليت هاي انجام شده و تهيه کارنامه فعاليت هاي سازمان و انتشار آنها حسب نظر رئيس سازمان و همچنين هدايت فعاليت استان ها در راستاي سياست هاي مصوب سازمان .
- ابلاغ کليه دستورات، مصوبات و بخشنامه هاي رئيس سازمان به اشخاص و واحدهاي ذيربط .
- تهيه و تنظيم صورتجلسات رياست و مسئولان سازمان و پيگيري تصميمات متخذه تا حصول نتيجه
- بررسي و پاسخگوئي به پيشنهادات و سئوالات و انتقادات واصله به سازمان يا منعکس شده در رسانه هاي گروهي از طريق هماهنگي و کسب نظر از واحد تخصصي ذيربط و با هماهنگي رياست سازمان و جمع آوري پيشنهادات و نقطه نظرات عمومي و تخصصي و سنجش افکار نسبت به سازمان و ارائه نتايج حاصله به مسئولان .
- دريافت نامه هاي ثبت شده و توزيع نامه ها و يادداشت هاي خاص رياست سازمان و گزارش کتبي و شفاهي مطالب مهم و فوري به رئيس سازمان و جمع آوري و تنظيم اطلاعات کاري مورد نياز رياست سازمان و تهيه آرشيوي از اطلاعات موجود و حفظ و نگهداري اسناد مربوطه .
- انجام امور مربوط به مصاحبه ها و کنفرانس هاي رئيس سازمان با رسانه ها و امور تشريفات مربوط به مهمانان و بازديدها و انجام امور مطبوعاتي و روابط عمومي سازمان طبق مقررات مربوطه
- تهيه عکس هاي خبري و فيلم يا اسلايد، پوستر و عکس و لوح فشرده و بروشور اماکن ديني و زيارتي و گزارش مصور فعاليت هاي سازمان همراه توضيحات لازم جهت بهره گيري در موارد آگاهي همگاني و آموزش کارگزاران و مسئولين کاروانها و ستادها .
- راه اندازي مرکز مستند سازي فعاليتهاي حج و زيارت و آرشيو مجازي اسناد و مدارک سازمان و تغذيه سايت اطلاع رساني خبري و تهيه تشريفات تحليلي و خبري و بولتن هاي نوبه اي و گردآوري و جمع بندي آثار منتشره توسط دفاتر استانها
- تهيه تقويم اجرائي جهت انجام امور مربوط به مراسم و برنامه هاي ملي و اسلامي در روزهاي تاريخي سال و اقدام لازم در اين زمينه .
- برگزاري نمايشگاه و همايش و شرکت در تشکيل نمايشگاه هائي که از طرف دستگاهها و ارگانهاي انقلاب اسلامي برپا مي شود بمنظور انعکاس فعاليت ها و اقدامات سازمان .
- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه و امور سمينارهاي سازمان با همکاري واحدهاي اجرائي و خدماتي سازمان
- هماهنگي مستمر با واحدهاي مختلف وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و ساير مراجع ذيربط .
- پي گيري مصوبات شورايعالي حج و شوراي بعثه و تشکيل جلسه شوراي مديران سازمان
- حضور فعال نماينده همراه رياست سازمان و هيات هاي اعزامي به کشورهاي مورد نظر و فعال کردن دفتر روابط عمومي در ستادهاي دائم و موقت حج و زيارت

 گزينش
- بررسي، تحقيق، شناسائي و گزينش داوطلبان خدمت رسمي و غير رسمي و مشمول قانون کار که توسط اداره کل منابع انساني و پشتيباني معرفي مي شوند در بدو ورود در چارچوب قوانين، مقررات و آئين نامه هاي اجرائي گزينش و بخشنامه هاي هيات عالي و هيات مرکزي گزينش و تشکيل جلسات و صورتجلسات هيات .


 حراست
- تهيه طرح حراست فيزيکي سازمان براساس شرح وظايف مصوب و قانوني
- انجام امور حراست اخبار، اسناد و مدارک سازمان براساس شرح وظايف مصوب و قانوني
- انجام امور حراست پرسنل مندرج در شرح وظايف ابلاغي به واحدهاي حراست
- انجام امور حراست کارگزاران زيارتي مندرج در شرح وظايف ابلاغي به واحدهاي حراست
- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي مربوط به امور حراستي براي پرسنل واحد و همچنين بقيه پرسنل سازمان
- دريافت و ثبت و ارسال مراسلات طبقه بندي شده و دائر کردن مرکز اسناد محرمانه و توليد بولتن هاي مورد نياز
 

وظايف نمايندگي امور حج و زيارت در عربستان


- هماهنگي و ارتباط مستمر با نماينده بعثه مقام معظم رهبري در عربستان بمنظور انجام بهتر امور فرهنگي و تبليغاتي زائرين .
- هماهنگي و همکاري مستمر با سفارت جمهوري اسلامي ايران و کنسولگري و انعکاس و پيگيري بموقع موارد ضروري و احياناً طرح دعاوي براي حفظ حقوق سازمان بمنظور ايجاد رفاه و تسهيلات بيشتر براي زائرين و ايجاد هماهنگي لازم جهت ملاقات رسمي مسئولين سازمان با مقامات وزارت حج عربستان سعودي و پيگيري مصوبات مذاکرات مختلف جلسات رسمي بين هياتهاي ايراني و سعودي و شرکت در محاکم پس از هماهنگي بين سازمان و سفارت کشورمان در عربستان .
- ايجاد ارتباط مستمر با مسئولين ادارات و مراکز دولتي عربستان سعودي به منظور اتخاذ تدابير لازم براي مقدمات برنامه هاي حج و عمره و همچنين شناسائي و تلاش براي رفع موانع و مشکلات احتمالي به منظور تامين رفاه و سلامتي هر چه بيشتر زائرين .
- مطالعه وبررسي مستمر بازارعربستان وجمع آوري آمار وايجاد بانک اطلاعاتي موردنياز از تغيير قيمت ها و تعيين زمان مناسب به منظور خريد مواد غذائي مورد نياز زائرين و اقدام در جهت خريد و توزيع آن مواد و تامين امکانات رفاهي حجاج و معتمرين بيت ا.. الحرام و زائرين بنا بر دستور رياست سازمان
- شناسائي و ايجاد ارتباط با شرکت هاي طرف قرارداد و ساير شرکت هاي تجاري و بازرگاني و خدماتي بمنظور تمديد پيمان نامه هاي قبلي و يا عقد قراردادهاي جديد با توجه به برنامه هاي مصوب سازمان و صرفه و صلاح جمهوري اسلامي ايران و پيگيري قراردادها، تفاهم نامه ها و موافقت نامه هاي انجام شده بين سازمان و مقامات عربستان سعودي تا حصول نتيجه نهائي .
- عقد قرارداد و اجراي برنامه ها و سياست هاي اعلام شده در امور مسکن، تغذيه، بهداشت و حمل و نقل زائران و نيروهاي بعثه و پزشکي و ستادها و همچنين نظارت بر کار و ارزشيابي عملکرد مديران ثابت و راهنما و انجام پيگيري هاي لازم جهت رفع احتمالي براي تامين رفاه هرچه بيشتر زائرين .
- همکاري و تشريک مساعي با مسئولين امر براي برنامه ريزي و توزيع مناسب مسکن و نيز مواد غذائي مورد نياز زائرين اعم از حج و عمره .
- بررسي و انتخاب محل مناسب براي نگهداري لوازم و اثاثيه بعثه، ستادها، بيمارستانها و درمانگاهها و مواد غذائي خريداري شده و صورت برداري و ثبت اطلاعات و مشخصات اموال در رايانه و تحويل و تحول آنها
- نظارت بر اقامتگاههاي محل اسکان حجاج و زائرين عمره و انجام امور مربوطه و نظارت بر حسن اجراي تعهدات طرف هاي قرارداد از نظر اسکان، تغذيه، حمل و نقل و غيره .
- همکاري با واحدهاي ذيربط سازمان در تعيين استانداردهاي مورد نياز در زمينه مسکن، مواد غذائي و مسائل بهداشتي و رفاهي براساس مقررات و دستورالعمل هاي جاري در کشور عربستان سعودي .
- نظارت بر اقدامات بهداشتي و درماني کادر پزشکي اعزامي از داخل ايران با هماهنگي مرکز پزشکي حج
- همکاري و تشريک مساعي با مسئولين امر براي تهيه و تحويل به موقع چادرها در منا و عرفات در ايام تشريق
- برقراري ارتباط مستمر با بعثه هاي ساير کشورهاي اسلامي و مطالعه و بررسي شيوه هاي اجراي حج و عمره آنان
- انجام هماهنگي با موسسات مطوفي و ادلا و نقابه و دفتر وزير حج و امير مکه و مدينه و مسئولين فرودگاه ها و سيستم بانکي عربستان و گزارش ملاقاتها و بازديدها و شرکت در سمينارهاي مختلف به رياست سازمان .
- تهيه گردش کار و مدون سازي روشهاي اجرائي و مقررات کشور عربستان نظير ترخيص کالا، مراجعه به موسسات و دستگاههاي عمومي و دولتي، درج آگهي مناقصه و تهيه بانک هاي اطلاعاتي لازم در اين موارد .
- همکاري و تشريک مساعي با مسئولين امر براي تنظيم برنامه هاي پرواز زائرين اعم از حج و عمره با توجه به ظرفيت هواپيماها و فرودگاه ها و زمان رفت و برگشت براساس سيستم هاي اعلام شده و نظارت بر امر ورود و خروج بموقع زائرين از فرودگاه .
- طرح دعوي و شرکت در محاکم قضائي کشور عربستان براي حفظ حقوق سازمان و زائرين
- پيگيري و انجام اقدامات لازم در امور مربوط به بيماران، مصدومين، فوت شدگان و گم شدگان و دستگيرشدگان در ايام حج و عمره .
- تسويه حساب نهائي با مکتب وکلا، نقابه، شرکتها، مالکان، موسسات مطوفين و ادلاء و بانک توسعه و غيره
- نظارت بر چگونگي عزيمت و خدمات رساني کاروانهاي خصوصي مجاز و انتقال مشکلات مربوط به رئيس سازمان
- نظارت بر عملکرد و فعاليت هاي موسسات و شرکت هاي ايراني مجري عمره و عملکرد شرکت هاي سعودي با در نظر گرفتن مفاد قراردادهاي منعقده
- دستور کليه پرداختها و تائيد کليه تقاضاهاي خريد و ساير هزينه هاي سازمان در عربستان و تائيد اسناد هزينه در حدود اختيارات تفويضي .
- حفظ انبار و اموال ها و ابنيه و تاسيسات مربوط به سازمان
- تامين کليه تسهيلات و اخذ امکانات لازم در فرودگاه جده و مدينه در موسم حج تمتع و عمره .

 

وظايف نمايندگي امور حج و زيارت در سوريه و عراق  :


- نظارت بر عملکرد مديران راهنماي سفرهاي زيارتي و مسئولين دفاتر و شرکت هاي خدمات زيارتي در مورد نحوه اسکان، تغذيه و وسايل رفاهي و بهداشتي زائرين و تهيه و ارسال گزارش هاي مربوطه به منظور ادامه کار و صدور مجوز هاي بعدي براي انجام تورهاي زيارتي
- نظارت بر امور حمل و نقل زائرين و کار راهنمايان و رانندگان اتوبوسهاي حامل زائرين ايراني و تهيه و ارسال گزارشهاي لازم .
- انجام امور مربوط به زائرين ايراني در آن کشور و رفع مشکلات آنان از قبيل سرقت و مفقود شدن اموال مسافران با همکاري ارگانهاي ذيربط .
- تشکيل جلسات لازم براي مديران راهنماي سفرهاي زيارتي و مسئولين دفاتر و شرکت هاي زيارتي اعم از مسافرتهاي هوائي و زميني و اخذ نظرات و پيشنهادات و رسيدگي به شکايات و مشکلات آنان و ارائه گزارشهاي لازم به مسئولين ذيربط در سازمان
- بازرسي مستمر از هتلهاي محل اسکان زائرين ايراني و مکانهاي زيارتي
- هماهنگي و همکاري مستمر با سفارت جمهوري اسلامي ايران و ساير ارگانهاي ايراني مستقر در آن کشور بمنظور ايجاد رفاه و تسهيلات بيشتر براي زائرين .
- ايجاد ارتباط با شرکت هاي طرف قرارداد و ساير شرکت هاي تجاري و بازرگاني به منظور اسکان و تغذيه زائران ايراني با رعايت صرفه و صلاح جمهوري اسلامي ايران
- تهيه گردش کار و مدون سازي روشهاي اجرائي در کشورهاي مربوطه نظير ترخيص کالا، مراجعه به ارگانها و دستگاههاي دولتي و عمومي، درج آگهي مناقصه و تهيه بانک اطلاعاتي لازم در اين موارد .
- ملاقات و مذاکره با مسئولين محلي و شرکتهاي خصوصي و شناسائي توانمندي هاي بالقوه و بالفعل موجود در آن کشورها
 دفتر بازرسي، ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات  :
- شناخت سياست ها و اهداف سازمان و کارکردهاي نظام نظارت
- شناخت فرآيندها، طراحي و اجراي سيستم جامع براي کنترل و نظارت بر صحت انجام فرآيندهاي تنظيمي در راستاي تحقق هدف راهبردي و تامين حقوق و کرامت زائران و ارتقاي سطح خدمات
- حفظ اصل کيفيت و پاسخگو کردن سيستم در کليه شرايط با ملاحظات سازماني و تلاش براي نظارت پذير کردن جامعه مورد ارزيابي
- سنجش وضعيت رضايتمندي مخاطبان و دريافت کنندگان خدمات و اندازه گيري مستمر سطح بهبود امور و پيشنهاد اصلاح فرآيندهاي اجرائي .
- جنبه حقوقي واجرائي دادن به نتايج بازرسي ها وارزيابي ها ومحسوس کردن ميزان اثر بخشي نظارت و بازرسي
- رسيدگي محسوس و نامحسوس به انواع شکايات واصله با حفظ حقوق و اجازه دفاع به طرف هاي شکايت و پاسخگوئي منطقي به افراد و نهادهاي ذينفع
- شايسته گزيني بازرسان با هدف افزايش ضريب اطمينان کاري و تعيين ويژگي ها و شرايط بازرسان
- بهره گيري از فناوري اطلاعات در طراحي و اجرا و تحليل و گزارش گيري از نظام نظارت و ارزيابي عملکرد و فرآيندها .
- تهيه ابزارهاي نظارت جهت جمع آوري و درستي آزمائي و صحه گذاري و پردازش و تحليل دادها و اطلاعات و اعتباردهي به گزارشات در جهت تقويت و بهبود سيستم جاري .
- طبقه بندي وحفظ اطلاعات محرمانه،رعايت معيارهاي اخلاقي وشرعي درخصوص مسائل خصوصي افراد
- تنظيم سازوکار جهت مشارکت دادن افرادمتخصص در تحليل و ارزيابي کارشناسي نتايج ارزشيابي
- رسيدگي به شکايات اداري وفني ارجاع شده ازسوي رئيس سازمان و تفکيک موضوعي و طبقه بندي شکايات
 

 دفتر بهسازي، آموزش و فناوري  :
- سياست گذاري، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي آموزشي کارگزاران حج و زيارت
- تشکيل کميسيونهاي مشورتي و هسته هاي مطالعاتي براي ارائه راه کارهاي مناسب و تهيه ضوابط و استانداردهاي مورد نياز .
- تهيه موضوعات کاربردي تاثيرگذار و اولويت بندي آن و سفارش و تحويل و کنترل کيفيت پروژه هاي تحقيقاتي
- تعريف پروژه هاي راهبردي و سازماندهي تحقيقات و بهره مندي از ظرفيت هاي علمي موجود و بکارگيري تيم هاي تحقيقاتي در سطح کشور .
- تاسيس و فعال کردن مراکز الکترونيکي اسناد و مدارک و مستند کردن فعاليت هاي جاري سازمان و تهيه آرشيو مطالب
- انتقال نتايج پژوهش هاي کاربردي انجام شده به سيستم تصميم گيري سازمان و بستر سازي جهت پياده کردن نتايج پژوهش هاي علمي
- نشر و گسترش فعاليتهاي علمي و فکري و ايجاد پايگاه ها و هسته هاي تحقيقاتي
- ترغيب کارگزاران و کارکنان به امور پژوهشي و بهره برداري از تحقيقات انجام شده
- انجام وظيفه دبيرخانه شوراي انفورماتيک
- همکاري با دانشگاه ها و مراکز و مجامع علمي ايراني فعال و ارتباط با انجمن ها و مجامع علمي و برگزاري نشست هاي مشترک با ديگر مراکز علمي
- بررسي نيازهاي آموزشي کارگزاران زيارتي و توليد محتواي مطالب منتشره توسط سازمان و منابع آموزشي
- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاي سطح علمي کارگزاران زيارتي
- سازماندهي و نظارت براجراي برنامه هاي آموزشي و تهيه و تدوين منابع آموزشي متناسب با نيازها
- شناسائي و جمع آوري اطلاعات آموزشي و ارزش گذاري دوره هاي آموزشي
- تنظيم و تعيين دوره ها متناسب با مقررات و ضوابط در قالب استانداردهاي آموزشي
- برنامه ريزي برگزاري آزمون هاي مختلف و تدوين آئين نامه امتحانات و گردآوري بانک سئوالات و تأليف منابع و متون آموزشي و بازنگري مداوم برنامه هاي درسي و تنظيم سرفصل دروس دوره ها
- تدوين منابع درسي و تحليل محتواي آموزشي و انجام تحقيقات و مطالعات براساس نيازمنديهاي آموزشي
- تأمين و جذب مدرسين و برگزاري جلسات پژوهشي و آموزشي
- برقراري ارتباط با موسسات آموزشي به منظور تبادل نظر و جذب همکاري هاي لازم و مبادله اطلاعات علمي
- برنامه ريزي سمينارها و کنفرانس هاي آموزشي و توجيهي
- صدور گواهي هاي دوره هاي آموزشي
- همکاري با ساير واحدها در جهت ارائه خدمات آموزشي تخصصي در راستاي وظايف سازمان
- تدوين و ابلاغ دستورالعملهاي اجرائي آموزشي کارگزاران به واحدهاي آموزش مراکز استانها
- طراحي و بهره برداري از سايت اطلاع رساني مرکز آموزشي حج و زيارت
- تهيه نرم افزارهاي آموزشي براي استفاده کاربردي و آموزش کاربران سيستم آموزشي
- فراهم سازي نظام آموزشي مناسب در جهت ارتقاء سطح مهارت و دانش و بصيرت ديني کارگزاران حج و زيارت بخصوص مديران کاروانها و راهنمايان .
- تربيت نيروي انساني متدين و کارآزموده .
- تدوين پيشنهاد برنامه هاي دوره به صورت سالانه و اخذ مصوبات لازم
- برگزاري جلسات هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط جهت تسهيل امور مربوطه و فراگير کردن و تعميق آموزش ها
- تشکيل شوراي آموزشي و اداره جلسات شورا و جمع بندي و هدايت نتايج تصميمات شورا و اجرائي نمودن آنها
- نظارت کامل بر سيستم هاي مکانيزه مورد عمل واحدهاي سازمان
- انجام مطالعات، جمع آوري و بهره برداري از اطلاعات و آمار مربوط به حجاج و زائران با هماهنگي ساير واحدهاي ذيربط .
- تهيه گزارش هاي آماري ساليانه و تجزيه و تحليل و ارائه آمار حجاج و زائران ثبت نام شده هر سال به تفکيک و ارائه به مقام مافوق
- نظارت بر جمع آوري اطلاعات و آمار حجاج و زائران در شهرهاي مکه و مدينه و همچنين جمع آوري و طبقه بندي و تجريه و تحليل پيشنهادات ارائه شده توسط ستادهاي مذکور در زمينه اطلاعات و آمار و خدمات ارائه شده و ارائه به مقامات ذيربط .
- تدوين برنامه هاي نرم افزاري متناسب با فعاليتهاي واحدهاي تابعه سازمان بطور مستمر و منظم
- طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده با توجه به نيازهاي سازمان و ارائه آن به مسئولين واحدهاي ذيربط
- تهيه و ارائه طرح هاي لازم در زمينه مکانيزه نمودن سيستمها مورد نياز سازمان و اجراء آنها پس از موافقت رياست سازمان .
- انجام اقدامات اجرائي در جهت نصب و راه اندازي سيستم ها و شبکه هاي کامپيوتري و نرم افزاري
- نصب تجهيزات کامپيوتري وانجام اقدامات اجرائي در زمينه توسعه ويکپارچگي وانسجام سيستم ها
- ارائه پيشنهاد مشخصات تجهيزات کامپيوتري مورد نياز ونظارت بر حسن اجراي مراحل تامين آنها .
 

 معاونت حج، عمره و عتبات  :
- هدايت و جهت دهي راهبردي حوزه هاي تحت پوشش با تکيه بر قوانين و مقررات سازمان و شورايعالي حج و نيز حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج
- تهيه و تدوين برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در حوزه حج، عمره، اعتاب مقدسه (عراق و سوريه) جهت ارائه به مقامات ذيربط سازماني .
- ارتباط با دفاتر نمايندگي خارج از کشور و دفاتر حج و زيارت استانها
- ايجاد و برقراري ارتباط و بهره گيري از توانمندي کارشناسي بدنه حوزه مربوطه براي نيل به اهداف سازماني
- بهره گيري از توان حداکثري کارشناسان حوزه مذکور در فراهم سازي شرايط مطلوب ارائه خدمات ارباب رجوع، ضمن راه اندازي اتاق فکر متشکل از صاحبنظران و متخصصين در زمينه حج و زيارت .
- ايجاد انگيزه براي فعاليتهاي جمعي و همکاري گروهي با نگرش به اصل شايسته سالاري
- انجام هماهنگي لازم با کليه واحدهاي سازمان و اخذ نظرات مشورتي
- تهيه و تنظيم فرآيندها و هدايت و سازماندهي کليه امور مربوط به حج و سفرهاي زيارتي جهت تسهيل امور زائران اعزامي
- برنامه ريزي به منظور تهيه برنامه هاي ثبت نام و تعيين روش جذب متقاضيان
- تمشيت کليه امور زيارتي محوله با هماهنگي مديران و کارشناسان
- انجام کليه امور محوله از سوي رياست سازمان با اخذ نظر کارشناسي

 

اداره کل برنامه ريزي پذيرش و اعزام  :


 پذيرش
- تعيين سياست و روش ثبت نام متقاضيان سفرهاي حج، عمره، عتبات و سوريه با استفاده کامل از فضاي مجازي
- هماهنگي با مراکز ثبت نام انبوه متقاضيان سفرهاي زيارتي و اولويت بندي ثبت نام شدگان و بهبود مستمر روشهاي موجود .
- تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي ثبت نام واعزام حجاج و زائران وهماهنگي با دستگاههاي ذيربط
- بازبيني برنامه ها و تهيه بخشنامه هاي مربوط به گردش کار امور ثبت نام، نقل و انتقال، اعزام و نظارت بر نحوه اجراي آنها
- هماهنگي و برنامه ريزي جهت اخذ رواديد و نظارت بر انجام مراحل مربوطه و نيز برنامه ريزي ورود و خروج اتباع ايراني
- هماهنگي با خطوط هوائي انتقال دهنده زائران در زمينه برنامه اعزام و رزرواسيون
- هماهنگي با دفاتر حج و زيارت استانها جهت توازن آمارها و اجراي دستورالعمل ها و گزارش تکميل ظرفيت ها
- اخذ و جمع آوري و نگهداري و کنترل و آناليز آمارهاي ثبت نام و اعزام و مراجعت زائران و کاروان ها و بهره برداري از آمار و اطلاعات جهت ارتقاي برنامه ها و تحليل آمار مشرف شدگان و متقاضيان در نوبت تقسيم و توزيع زائران با توجه به سهميه زائران هر استان و ابلاغ آنها
- رعايت سيستم هاي مربوط به سهميه هاي ويژه ارگان ها و نهادها
- هماهنگي با اداره گذرنامه ناجا جهت تنظيم امور اعزام
- ارائه طريق جهت بهره برداري شرعي و قانوني از وجوه ثبت نام زائران به منظور حفظ ارزش پول مردم
- تلاش براي تسهيل امور کاربران و متقاضيان ثبت نام مردم در بانک ها و دفاتر و کاروانها
- برنامه ريزي تعداد و گنجايش ايستگاه هاي پروازي و نظارت بر استانداردهاي خدمات رفاهي در فرودگاه ها و نظارت بر اجراي برنامه پروازي مورد توافق
- پيش بيني تعداد زائران اعزامي با توجه به منابع و توافقات و امکانات داخلي و بين المللي و تکريم آنان
- نظارت بر عملکرد استان ها از نظر اجراي دستورالعمل هاي پذيرش و ثبت نام
- تهيه و تدوين ضوابط واگذاري و انتقال حق تشرف
- برقراري جلسات با سازمان نظام وظيفه در مورد اعزام مشمولين و نيروهاي نظامي و انتظامي
- طراحي، تهيه و تدارک فرم هاي مورد نياز با همکاري واحدهاي ذيربط
- انجام هماهنگي با ارگان هاي مستقر در فرودگاههاي کشور
- برنامه ريزي در زمينه حمل و نقل زميني حجاج و زائران داخل و خارج از کشور
- برنامه ريزي به منظور عقد قراردادها و موافقت نامه هاي لازم با ارگانها و مقامات ذيربط در مورد مسائل نقل وانتقال زائران و توجيه مديران و عوامل کاروان ها نسبت به مقررات ودستورالعمل هاي حمل و نقل
- تهيه گزارش هاي جامع و تکميلي و ارائه به مقام مافوق
- تهيه و تنظيم اطلاعيه فراخوان جهت مراجعه به کاروان ها و دفاتر و اطلاع رساني به افراد ذينفع
- بررسي نرم افزارثبت نام و پذيرش وارائه نقطه نظرات لازم به واحد مربوطه جهت اصلاح سيستم ها
 

 رواديد  :
- بررسي روند صدور رواديدهاي صادره براي تسهيل امور مربوطه
- برگزاري جلسات کارشناسي با مسئولين ذيربط جهت بسترسازي مناسب براي فعاليتهاي اخذ رواديد
- هماهنگي با وزارت امور خارجه بخصوص امور کنسولي براي برقراري ارتباط لازم با سفارتخانه کشورهاي حوزه فعاليت سازمان .
- تعامل هدفمند با گروههاي مجاز فعال در عرصه خدمات رساني به حجاج و زائران ايرانيان مقيم خارج
- ارائه برنامه و طرحهاي اجراي نرم افزاري بمنظور بهره گيري از فناوري اطلاعات در امر رواديد .
 حمل و نقل هوائي  :
- بررسي و تنظيم قراردادهاي هوائي حمل و نقل زائرين و بار
- تهيه و تنظيم صورتجلسه مربوط به رزرويشن و دستورالعمل رزرو جا و ...
- بررسي تعيين ايستگاه هاي پروازي (حج و عمره) و مناطق حرکت هاي زميني (عتبات و سوريه)
- برنامه ريزي و تنظيم جداول پروازي براي هر استان (مدينه قبل و مدينه بعد)
- انجام هماهنگي با شرکت هاي هواپيمائي براي تنظيم جداول پروازها
- بررسي و چيدمان کاروانهاي استان در پروازهاي اعلام شده از سوي شرکت هاي هوائي
- پيگيري و نظارت بر تنظيم صورتجلسات پروازها در ايستگاههاي پروازي
- بازرسي از عملکرد نمايندگان دفاتر حج در فرودگاه ها و نمايندگان شرکت هاي هواپيمائي و رابط استان
- برگزاري جلسات با عوامل دست اندرکار پرواز (اعم از سپاه، گمرک، نيروي انتظامي، پليس گذرنامه و ... )
- تهيه و تنظيم گزارشات و تاخيرات پروازي (بصورت روزانه) و ارائه آن به واحدهاي ذيربط
- دريافت درخواست هاي ستادهاي مختلف جهت رزرو جاي رفت و برگشت عوامل ستادها
- تهيه و تنظيم صورتجلسات پايان کارپرواز وتاخيرات و ثبت آنها جهت تسويه حساب هاي مالي
- انجام هماهنگي و توجيه زائران در مورد ساک ها و توشه با هماهنگي کارشناسان هوائي
- انجام هماهنگي با امور مالي سازمان و خطوط هواپيمائي سعودي و ايران اير جهت تسويه حساب هاي مالي
- نظارت بر حسن اجراي مفاد قرارداد در پروازهاي حج و عمره
- برگزاري جلسات متعدد با کارشناسان شرکت هاي هواپيمائي جهت رفع موانع و مشکلات موجود در پرواز
 

 حمل و نقل درون شهري  :
- بررسي و تنظيم قراردادها با شرکت هاي سعودي جهت جابجائي زائرين
- تهيه و تنظيم دستورالعمل حمل و نقل درون شهري و پيش بيني نيروي انساني لازم
- تهيه و تنظيم جداول اجراي عمليات ايستگاههاي مبداء و مقصد و مذاکره با مسئولين سعودي
- نظارت و بازرسي مستمر نسبت به وضعيت حمل و نقل درون شهري
- تهيه نقشه ها و بروشورها آموزشي در مورد تسهيل امور حمل و نقل
- برنامه ريزي هاي رايانه اي و تنظيم فرآيندهاي مربوط به حمل و نقل
 

 حمل و نقل بين شهري  :
- بررسي و تنظيم قراردادهاي مربوط به حمل و نقل بين شهري با شرکت هاي سعودي
- تهيه و تنظيم دستورالعمل حمل و نقل بين شهري و بار آنها
- تهيه و تنظيم تاريخ و ساعت مراجعه مديران کاروان ها به واحد حمل و نقل مستقر در ستاد و نيز مقرهاي شبانه
- نظارت و بازرسي مستمر در ارتباط با روند حمل و نقل بين شهري
- تهيه و تنظيم سي دي و بروشور هاي آموزشي و توجيه و آموزش دست اندرکاران حمل و نقل
 

 حمل و نقل مشاعر  :
- بررسي و تنظيم قراردادهاي مربوط به حمل و نقل مشاعر با شرکت هاي سعودي
- تهيه و تنظيم دستورالعمل حمل و نقل مشاعر
- تهيه و تنظيم برنامه مراجعه نيروهاي کاروان ها جهت دريافت اتوبوس براي انتقال زائرين
- نظارت بر مشخص نمودن افراد کارآمد از بين کارکنان کاروان ها بعنوان نماينده کاروان ها
- نظارت و بازرسي مستمر در امور اجراي عمليات و همچنين کاروان ها و نحوه انجام کار آنها
- تهيه وسايل آموزشي و بروشورها و آموزش نيروي انساني در کاروانها و ستادها جهت بهبود روند امور حمل و نقل مشاعر
 

اداره کل برنامه ريزي تدارکات و امور رفاهي  :


 تدارکات غذائي  :
- ارائه خدمات در ارتباط با تغذيه زائران اعزامي با در نظر گرفتن سلامت و تندرستي افرادو سازگار با ذائقه آنان
- تعيين سياست ها و برنامه هاي لازم و بهره گيري از تجربيات کارشناسان امور تغذيه و تدارکات
- تهيه مواد اوليه مرغوب و با کيفيت و با قيمت مناسب با ايجاد رقابت بين توليد کنندگان و واردکنندگان با اتکا به شناسائي بازار داخل و خارج و نوسانات و محدوديت هاي حاکم بر بازار
- تعيين سرانه مصرف مواد غذائي متنوع براي زائران با بهره گيري از نظرات کارشناسان و نظارت بر غذاخوري
- هدايت کميسيون تهيه مايحتاج زائران و اجراي مصوبات آن
- تعامل وهماهنگي بادفاتر نمايندگي سازمان درعربستان، عراق وسوريه جهت اجرائي کردن مصوبات
- کسب آگاهي و مطالعه مداوم در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات و تحولات بازار و تشکيل بانک اطلاعات شرکت هاي مربوطه و شناخت موانع قانوني و بازرگاني داخلي و خارجي مسير تهيه اجناس
- برنامه ريزي و هماهنگي تهيه و ارسال برخي اجناس و اقلام بازار ايران
- برآورد و پيش بيني اقلام مورد نياز و نگهداري مستمر آمار تهيه و مصرف اقلام مختلف
- مذاکره با شرکت هاي تامين کننده و شناخت توانائي ها و تجارب هر يک و ارزيابي عملکرد شرکت ها
- مذاکره با شرکتهاي ايراني تامين کننده اقلام و تعيين اقلام قابل تهيه از ايران و ترخيص آنها
- انعقاد قراردادها و کنترل و نظارت مستمر بر حسن اجراي آن با هماهنگي دفاتر نمايندگي حج و زيارت
- تهيه و تنظيم و اعلام جدول زمان بندي تحويل کالا توسط شرکت هاي طرف قرارداد
- پيش بيني اماکن توزيع و تحويل کالا و انبارها و سردخانه ها و نظارت بر چگونگي نگهداري اقلام
- انجام محاسبات مالي و پرداخت قيمت کالاي تهيه و توزيع شده با هماهنگي ذيحساب و دفاتر نمايندگي ذيربط
- برنامه ريزي و اداره آشپزخانه هاي متمرکز در عربستان، عراق و سوريه
- تدوين برنامه و سيستم صحيح انبارداري پيشرفته و نظارت بر عملکرد عوامل انبار و کنترل مداوم موجودي و کسري هاي کالا
 

 اسکان  :
- شناخت بازار و اطلاعات و مقررات اسکان در کشورهاي مقصد
- شناسائي مناطق و منازل و ساختمان هاي مورد نظر در اماکن زيارتي
- تهيه و تنظيم دستورالعمل و تعيين استانداردهاي اسکان زائران ايراني در عربستان، عراق و سوريه و تهيه فرم هاي مربوطه و بازبيني برنامه ها و تهيه بخشنامه هاي اسکان و تعيين قيمت تمام شده ساختمان هاي اجاره شده و گروه بندي هتل ها از نظر قيمت
- امتياز بندي و ارزيابي ساختمان ها طبق شاخص ها و فرم هاي مربوطه
- نظارت بر نحوه اجراي تعهدات مالک و نماينده ساختمان هاي مورد اجاره .
- پيگيري کاستي ها و رفع مشکلات ساختمان هاي محل اسکان زائران از نظر تاسيسات و تجهيزات و ...
- اطلاع رساني در مورد وضعيت محل استقرار زائران با استفاده از دستاوردهاي فن آوري و توجيه مديران راهنماي اعزامي در مورد مسکن زائران و تهيه نقشه و کروکي
- نظارت بر قراردادهاي اجاره و تسويه حساب ساختمان ها با هماهنگي دفاتر حج و زيارت و اطلاعات فرم هاي ارزيابي
- تفکيک و تخصيص فضاي اجاره شده در مکه و مدينه بين حجاج ايراني
- برگزاري گردهمائي هاي توجيهي و آموزشي براي واحدهاي استاني و کارگزاران و زائران جهت شناساندن ابعاد کار مسکن زائران
- تعيين امکانات مورد نياز زائران، سقف سرانه فضاي تخصصي، سقف سرانه قيمت اقامتگاه ها، ضوابط انتخاب کاروان گروه هاي اجاره اي و شرح وظايف آنها و استانداردهاي بهداشتي و مهندسي و جغرافيائي ساختمان ها
- انجام هماهنگي با واحد رايانه جهت تعيين و اصلاح فرآيند نظارت بر ساختمان ها
 

 امور رفاهي  :
- انجام مذاکره و انعقاد قرارداد بيمه زائران اعزامي
- تهيه و تنظيم آئين نامه و دستورالعمل مربوط به اشياي گمشده
- پي گيري امور کنسولي، حقوقي زائران درکشورهاي مقصد با همکاري کنسولگري ودفاتر نمايندگي
- شرکت در محاکم و امدادرساني به زائران حادثه ديده در طول سفر
- همکاري با ارگان هاي ذيربط در جهت جلوگيري از انتقال مواد مخدر
- تعيين ليست ملزومات انفرادي زائران در طول سفر و نحوه تهيه و استفاده از آنها
- انجام هماهنگي با مرکز پزشکي حج در راستاي حفظ سلامت و بهداشت زائران اعزامي
- تهيه دستورالعمل تشخيص استطاعت جسماني و معاينات پزشکي زائران قبل از سفر و آئين نامه چگونگي تشکيل و فعاليت کميسيون هاي پزشکي در رسيدگي و درمان آنان و دستورالعمل خاص مسافران پرخطر
- تهيه دستورالعمل هاي مربوط به اجراي طرح قرباني با همکاري بانک توسعه اسلامي و مراقبت از شرايط ذبح و ذابحين از نظر شرعي
- انجام هماهنگي با گمرک در مورد بار همراه مسافر
- اجراي برنامه هاي مربوط به امداد رساني و هدايت زائران گم شده در کشورهاي مقصد .
 

اداره کل امور عتبات عاليات ( اعتاب مقدسه   ):


- برنامه ريزي و نظارت مستمر و هدايت بر فعاليت هاي موسسات، شرکت ها و تشکلهاي زيارتي در امور اعتاب مقدسه
- نظارت برنحوه انعقاد قراردادهاي طرفين جهت تحقق سياستهاي نظام جمهوري اسلامي واهداف سازمان
- برگزاري نشستهاي کارشناسي براي ايجاد بستر مناسب فعالتي در محيط خارجي
- تعامل با موسسات، شرکت ها و تشکلهاي زيارتي در امور اعتاب مقدسه بمنظور تسهيل در امور خدمات دهي
- پيش بيني بودجه اداره کل و تنظيم برنامه هاي ميان مدت براي تحقق اهداف مورد نظر
- تدوين بانک اطلاعات موارد ضروري در خصوص نحوه خدمات رساني و مقررات و امکانات کشورهاي عراق و سوريه با توجه به ماموريت جديد محوله
- بررسي آسيب هاي موجود بر سر تحقق اهداف و ماموريت ها و خدمات زائران عراق، سوريه و ارائه گزارشهاي لازم
- شرکت در جلسات تصميم سازي شوراي امنيت ملي، پايانه هاي مرزي، کميسيون فرهنگي دولت و تعامل اصولي به منظور تحقق اهداف با ارائه گزارشات مستند و مستدل به اعضاء
- هماهنگي با دفاتر نمايندگي هاي خارج از کشور به منظور تدوين آئين نامه و دستورالعملهاي اجرائي
- هماهنگي با معاونت سياسي و امنيتي وزارت کشور، امور اتباع، امور مرزي - وزارت امور خارجه، امور کنسولي - وزارت راه و ترابري، سازمان هواپيمائي کشور، پايانه ها - گمرکات - نيروي انتظامي و پليس هاي مرزي هوائي و زميني
- احصاء نيازهاي منابع (انساني، فيزيکي، سرمايه اي و ...) و تصميم سازي در جهت تامين آن
- ايجاد هماهنگي و برقراري روابط سازنده با کليه مراجع ذيصلاح داخلي و خارجي براي تسهيل امور
- تعامل لازم در امور عملياتي با مسئولين امور مشاعر مقدسه بخصوص در موسم حج
- هماهنگي لازم با کليه واحدهاي ستادي وصف در جهت راهبري برنامه اي مطابق با دستورالعملهاي صادره .
- صدور بخشنامه و دستورالعملهاي هماهنگ در راستاي تحقق امور حج و زيارت حوزه معاونت .
- پيگيرهاي لازم در خصوص تسريع در امور واحد هاي صف استاني سازمان

 اداره کل فني و امور کارگزاران  :
- انتخاب مديران کاروان هاي تمتع و تعيين شرايط دفاتر ثبت نام حجاج
- توزيع مديران حج تمتع براساس نياز استان ها و شهرستان ها
- تدوين پيش نويس آئين نامه هاي صدور و لغو مجوز و رسيدگي به تخلفات و فعاليت هاي زيارتي
- انتخاب و معرفي مديران ثابت به دفاتر حج و زيارت استان ها
- فراخوان متقاضيان مديريت ثابت هتل هاي عمره و عراق و سوريه
- اعلام مراحل انتخاب و بکارگيري عوامل خدماتي معرفي شده توسط مديران حج و عمره
- تدوين شرح وظايف مديران و عوامل ثابت و راهنماي کاروان هاي حج و عمره، عراق و سوريه
- همکاري در تدوين و تکميل و بروز رساني سامانه جامع کارگزاران زيارتي و ارتباط و تبادل اطلاعات با ساير واحدها
- ارتباط الکترونيکي و همزمان با واحدهاي آموزش، حراست، ارزيابي عملکرد، روابط عمومي، دفاتر حج و زيارت استانها، مديران کاروان ها و شرکت هاي زيارتي و کسب نظر آنان
- برآورد نياز استان ها به دفاتر و شرکت هاي زيارتي براساس شاخص ها و استانداردهاي تعريف شده و آمار ثبت نامي حج و عمره و بانک هاي عوامل
- بررسي تقاضاي مجوز افراد حقيقي و حقوقي و انطباق آن با مقررات
- تدوين فرم امتيازبندي و سيستمي کردن امتياز دهي دفاتر زيارتي به صورت آنلاين
- توزيع سهميه عمره وعتبات براساس امتياز هرفرد وسهميه هر استان و تنظيم فرمول توزيع سهميه
- تمديد ساليانه لوح زيارتي دفاتر براساس پرونده هاي ارسالي
- اداره جلسات هيات تعيين صلاحيت و پي گيري مصوبات و تصميمات آن
- دبيري هيات هاي تجديد نظر رسيدگي به عملکرد کارگزاران زيارتي
 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  :
 
اهم وظايف
- مطالعه علمي، فني، سيستمي، اقتصادي و تطبيقي در زمينه امور پشتيباني، مالي و اداري و بهره مندي از دانش روز در فعاليت هاي مديريتي و اجرايي معاونت
- تهيه و اجراي طرح ها و برنامه ريزي تفصيلي در امور اداري ، مالي و پشتيباني در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب سازمان
- استقرار نظام هاي نوين اداري و مالي مورد نياز و ارائه خدمات مناسب به کارکنان ، متقاضيان و مراجعين سازمان
- تهيه و اجراي طرح هاي بهداشتي و سلامت جسماني ، رسيدگي به معيشت و رفاه کارکنان در چارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب
- انجام کليه امور اجرايي مربوط به ضمانت نامه ها، سپرده ها ، پرداخت هاي علي الحساب و امور بانکي سازمان
- تهيه و تدوين جداول سازمان تجهيزات و نرم مصرف اقلام مصرفي سازمان ، برآورد کمبودها و تأمين و خريد و توزيع نيازمنديها در چارچوب جداول مربوطه
- تدارک ، تضمين کيفيت و ارسال اقلام مورد نياز عمليات حج و زيارت از داخل کشور با همکاري واحدهاي ذيربط سازماني
- انجام وظيفه دبيرخانه کميسيون تحول اداري .
- نظارت بر انجام کليه وظايف اداري ، استخدامي ، مالي ، معاملاتي و اداره مربوطه و تقسيم کار و ايجاد هماهنگي بين واحد هاي تحت مديريت
- نظارت بر جذب نيروي انساني سازمان و اتخاذ تصميمات لازم در اين زمينه
- نظارت و ايجاد هماهنگي در برنامه ها و فعاليت هاي سازمان و ارزيابي طرح ها و برنامه هاي اجرا شده
- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها و پروژه هاي سازمان از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي
- نظارت و وصول در آمدها و مطالبات مربوط به حج و زيارت
- پيگيري وصول مطالبات و نظارت بر نگهداري حساب، درآمد و هزينه و تنظيم دفاتر مالي مربوط به حج و زيارت و پرداخت کليه هزينه ها بر اساس مقررات عمومي ذيربط و مقررات خاص پيش بيني شده سازمان و در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان
- نظارت بر انجام کليه هزينه هاي پرسنلي مربوط به هيئت هاي اعزامي به داخل و خارج از کشور ، اداري ، خدماتي و عمراني از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي و امضاء کليه چک ها و اسناد مربوطه در حدود اختيارات تفويضي و با رعايت مقررات مربوطه
- ايجاد هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي سازمان به منظور پيشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمان
- نظارت و همکاري در تنظيم کليه قراردادها و تعهداتي که براي سازمان بار مالي ايجاد مي کند
- نظارت بر خريد و تهيه کليه اقلام و وسايل مورد نياز سازمان در قالب بودجه و اعتبارات عمومي و اختصاصي سازمان برابر قوانين و مقررات مالي
- نظارت بر انجام فعاليت هاي اجتماعي و رفاهي کارکنان و ارائه طرح هاي مناسب و صدور دستورالعمل هاي لازم
- همکاري و ارائه مشورت به رياست سازمان در برنامه ريزي و تعيين خط مشي سازمان و اتخاذ تصميمات لازم
- نظارت بر تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري و مالي و ابلاغ به کليه واحد هاي سازمان جهت اجرا و نظارت بر اجراي آنها و ارائه طريق در زمينه و وظايف و مسئوليت هاي محوله به واحدهاي تابعه سازمان .
- نظارت بر کليه امور مربوط به اداري ، مالي و پشتيباني دفاتر نمايندگي سازمان در خارج از کشور
- بررسي و مطالعه و تهيه گزارش هاي تحليلي از جريان کارهاي مربوط به فعاليت هاي اداري ، مالي و پشتيباني جهت استحضار رياست سازمان
- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي عملياتي رفاهي ، تدارکاتي ، بهداشتي و درماني و امور امدادي حجاج بيت ا... الحرام و زائران اعتاب و اماکن مقدسه
 

 اداره کل امور حقوقي و قراردادها  :
اهم وظايف  :
- مطالعه و بررسي قوانين ، مقررات و ضوابط حقوقي و موضوعي ناظر بر مفاد پيمان نامه ها ، قراردادها ، تفاهم نامه ها و توافق نامه ها به منظور بهره برداري در تنظيم و تصحيح قراردادها در سطح سيستم حج و زيارت
- تهيه و تنظيم و پيشنهاد سياست ها و خط مشي هاي کلي در خصوص ضوابط قانوني و آئين نامه هاي حقوقي مرتبط با موضوع حج و زيارت
- تهيه و تدوين قوانين و مقررات حقوقي مورد نياز سازمان با همکاري واحد هاي ذيربط سازماني در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي کلان سازمان و نظارت بر حسن اجرا
- برگزاري مناقصات براي تدارکات کالا و خدمات و مزايده براي فروش هاي احتمالي سازمان حج و زيارت
- مطالعه و اظهار نظر در خصوص پيش نويس امور قراردادي سازمان حج و زيارت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج کشور و تنظيم قراردادها ، پيمان نامه ها ، تفاهم نامه ها و توافق نامه ها با همکاري واحد هاي ذيربط سازماني
- نظارت بر حسن انجام تعهدات طرفين قراردادها و پيگيري امور از مبادي ذيربط بر اساس صورت وضعيت ها
- تهيه و تنظيم گزارش قراردادها ، پيمان نامه ها و توافقات و ... سازمان حج و زيارت
- تهيه و پيشنهاد طرح ها و برنامه هاي اجرايي سالانه در امور حقوقي و قراردادهاي سازمان حج و زيارت
- استقرار سيستم قراردادها و غني سازي و به روز رساني بانک اطلاعات جامع قراردادها
- تهيه و تنظيم پيش نويس مفاد حقوقي قراردادهاي سازمان و اظهار نظر تخصصي در امور حقوقي قراردادها و پيمان هاي داخلي و خارجي سازمان
- بررسي و اظهار نظر در مورد دعاوي سازمان در مراجع قضائي داخل و خارج کشور با هماهنگي مبادي ذيربط
- اطلاع رساني از مقررات حقوقي جديد و ارائه خدمات حقوقي به واحد هاي سازماني حج و زيارت
- ارتباط و تعامل فعال با دفاتر استان ها براي اخذ و جمع آوري مدارک حقوقي لازم
- ايجاد وحدت رويه حقوقي در نحوه عملکرد استان ها
- معاضدت حقوقي جهت ارتقاء سطح اطلاعات دفاتر استان ها
- معاضدت حقوقي با مؤسسه سعادت جهت حفظ حقوق زائرين در عربستان
- نظارت ميداني از نحوه عملکرد شرکت هاي سعودي در قرارداد هاي منعقده با مؤسسه سعادت
- پيگيريهاي حقوقي جهت رفع مشکل زندانيان در عراق و عربستان
- نظارت بر قراردادها و آگهي هاي سازمان
- پيگيري دعاوي و شرکت در محاکم و آماده سازي لوايح و دفاعيه ها
- احقاق حقوق زائران و شناساندن حقوق زائران به آنها
- رد موارد شکايات از سازمان در زمينه هاي مختلف
- اظهار نظر مشورتي و ارائه طريق به واحد هاي تابعه سازمان در امور حقوقي و قضائي
- تعقيب دعاوي مربوط به سازمان در مراجع قضائي و دفاع از حقوق سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي
- بررسي و اظهار نظر در مورد انعقاد قرارداد ها با مؤسسات و افراد حقيقي و حقوقي به لحاظ رعايت جوانب حقوقي
- شناسايي و انتخاب وکيل بمنظور طرح دعاوي و دفاع از حقوق سازمان
- انجام امور ثبتي و املاک مربوط به سازمان
- تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي مربوطه با همکاري معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
- نظارت بر وصول مطالبات سازمان از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق ضوابط و مقررات جاري و انجام مقدمات لازم
- بررسي گزارشات نظارتي و رسيدگي به شکايات مالي به منظور کشف نارسائي ها و علل مربوطه
 

 اداره کل امور مالي و ذيحسابي  :
اهم وظايف  :
- مطالعه علمي، سيستمي و کاربردي و تطبيقي در زمينه سيستم هاي مديريت مالي و فعاليت هاي عمومي و تخصصي سازمان
- تهيه و پيشنهاد طرح ها و برنامه ريزي اجرايي در امور مالي در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب ابلاغي سازمان
- تهيه گزارشات عملکرد مالي جهت ارائه به ديوان محاسبات ، سازمان بازرسي کل کشور و ... بنا به دستور
- پيگيري وصول درآمدها و مطالبات سازمان از منابع تعريف شده در سرفصل هاي بودجه و اعتبارات
- تنظيم اسناد حسابداري بر اساس آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب ابلاغي سازمان
- اعمال قوانين و مقررات و ضوابط تعريف شده مالي در فعاليت هاي امور مالي سازمان
- گشايش و نگاهداري حساب هاي درآمد و هزينه و تنظيم دفاتر مالي مربوط به اجراي حج ، عمره ، سوريه و عتبات
- نظارت بر عملکرد و فعاليت هاي مالي مؤسسات و شرکت هاي وابسته به سازمان
- پرداخت کليه هزينه هاي عملياتي و پشتيباني سيستم حج و زيارت و هزينه هاي پرسنلي در چارچوب بودجه و اعتبارات مصوب سازمان
- نگاهداري و تحول وجوه نقد و سپرده ها و اوراق بهادار و انجام پرداخت هاي علي الحساب با رعايت قوانين و مقررات
- صدور و امضاء کليه چک ها و اوراق بهادار سازمان و انجام امور مربوط به اخذ ضمانت نامه ها و ثبت و ضبط و آزادسازي آنها بر اساس مقررات و ضوابط تعريف شده سازماني
- برنامه ريزي و هماهنگي با بانک ها در پرداخت ارز حجاج و زائرين در چارچوب برنامه هاي کلان سيستم حج و زيارت
- نظارت و بررسي مستمر اسناد و مدارک مالي دفاتر نمايندگي و دفاتر استان ها و نظارت بر تسويه حساب با بانک توسعه و نقابه و ...
- تهيه و صدور اسناد حسابداري دفتر سازمان و واحد هاي استاني و شهرستاني حسب مورد
- تهيه ترازهاي آزمايشي و صورت هاي خلاصه حساب ها و آمار و اطلاعات مورد نياز و نيز صورت هاي سود و زيان
- بررسي صورت هاي مالي با بازرسان قانوني سازمان و پاسخگويي به سؤالات آنان و تهيه گزارش هاي لازم در ارتباط با عمليات حسابرسي سازمان
- پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و ساير هزينه هاي سازمان در حدود اعتبارات مصوب و ابلاغي پس از طي مراحل قانوني
- برنامه ريزي کلي و نظارت بر امور دريافت ها و پرداخت هاي سازمان و حصول اطمينان از استفاده صحيح و مطلوب از امکانات مالي سازمان
- افتتاح حساب هاي بانکي سازمان و صدور چک هاي مورد نياز و کنترل حساب هاي مذکور
- اعمال کنترل و نظارت بر عمليات حسابداري سازمان و انطباق آنها با دستورالعمل ها و آئين نامه ها و قوانين و مقررات جاري
- انجام امور مربوط به پرداخت ماليات ها و بيمه ها و هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط در اين مورد
- برگزاري جلسات مشترک و يا گردهمائي هاي عاملان مالي واحد هاي تابعه و يا کارکنان امورمالي مرکز به منظور هماهنگي در انجام امور مالي
- شرکت در کميسيون هاي مختلف مالي و معاملاتي
- درخواست وجه از خزانه بابت بودجه جاري مصوب از محل تخصيص هاي ابلاغي و همچنين دريافت درآمدهاي وصولي از خزانه
- درخواست وجه جهت پرداخت حقوق بازنشستگان وموظفين و نظارت و مراقبت در پرداخت به موقع آن
- تأمين اعتبار جهت پرداخت هاي سازمان بر اساس قراردادها و احکام مربوطه پس از تطبيق آن با مقررات
- تهيه و تنظيم فهرست هزينه هاي ارزي سازمان جهت ارائه مقامات مسئول طبق قوانين و مقررات مربوطه
- انجام امور مربوط به منظور دريافت ارز مورد نياز سازمان
- پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي دولت و همچنين بودجه اختصاصي سازمان به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ، تأمين اعتبار ، تسجيل و حواله با نظارت مالي ذيحساب
- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات بر اساس قوانين و مقررات مربوط و کنترل واريز به موقع آنها
- اخذ تضمين برابر قوانين و مقررات حاکم و جاري بر موضوع معادل پيش پرداخت از دريافت کنندگان پيش پرداخت و همچنين اخذ تضمين اجراي تعهدات ثبت انتظامي آن در صورتهاي مالي سازمان
- پرداخت تنخواه گردان به عاملين ذيحساب در استانها و دفاتر نمايندگي سازمان در عربستان ، عراق و سوريه بر اساس دستورالعملهاي مربوط و کنترل واريز و تسويه تنخواه گردانها در پايان سال مالي
- تأييد عاملين ذيحساب سازمان و امين اموال جهت صدور حکم انتصاب و نظارت برآنها
- بررسي و امضاء کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالي و قرارداد ها توسط ذيحساب در اجراي ماده (30) آئين نامه مالي و معاملاتي
- تنظيم گزارش مازاد يا کسري انباشته و همچنين تعيين ميزان ذخيره احتياطي به منظور جبران هزينه هاي ناشي از حوادث غير مترقبه و ساير موارد پيش بيني نشده در اجراي تبصره ذيل ماده (69) آئين نامه مالي و معاملاتي
- بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت هاي تائيد شده از سوي مجري طرحهاي عمراني به منظور پرداخت حق الزحمه پيمانکاران و کسر کسور قانوني و واريز به حسابهاي مربوطه در موعد مقرر

 اداره کل منابع انساني و پشتيباني  :
اهم وظايف  :
- مطالعه کاربردي و تطبيقي در زمينه پشتيباني هاي عمومي و تخصصي فعاليت هاي اجرائي و فعاليت هاي اداري، گزينشي و رفاهي به منظور بهره مندي در امور اجرائيات سازمان
- تهيه و اجراي طرح ها با برنامه ريزي تفصيلي در امور پشتيباني، اداري، گزينشي، بيمه و رفاهي در چارچوب سياست هاي اداري و پشتيباني سازمان
- نيازسنجي و برآورد تنوع و گستردگي اقلام مورد نياز سالانه سازمان
- شناسائي و ارزيابي محصولات مورد نياز و تامين از داخل سيستم حج و زيارت براساس شاخص ها و استانداردهاي سازماني با همکاري واحدهاي ذيربط سازماني
- عقد قراردادهاي تدارکات اقلام مورد نياز سيستم حج و زيارت با همکاري واحدهاي ذيربط سازماني
- تهيه پيوست هاي فني قراردادهاي تدارک اقلام سيستم حج و زيارت از داخل کشور
- تامين، خريد، ذخيره سازي و توزيع ملزومات و تجهيزات مورد نياز در سطح سازمان و واحدهاي تابعه
- تدارک و ارسال نيازمندي هاي عمليات حج و زيارت از داخل کشور با همکاري واحدهاي ذيربط سازماني
- تحويل گيري و تضمين کيفيت اقلام مورد نياز سيستم اجرائي حج و زيارت براساس شاخص ها و استانداردهاي توافق شده در پيوست هاي فني قراردادها
- تهيه و اجراي طرح نگهداري و تعميرات اقلام و تجهيزات سازماني در طول عمر اقتصادي آنها
- انجام کليه امور خدمات عمومي و فني و عمراني سازمان با رويکرد بهره گيري از منابع برون سازماني
- استقرار سيستم کنترل اموال سازمان و تعيين خسارت هاي احتمالي
- اجراي قوانين و مقررات استخدامي کشور در امور گزينش و بکارگيري نيرو
- تهيه و اجراي طرح هاي تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان براساس ساختار و سازمان نيروئي مصوب
- صدور کليه احکام اداري سازمان اعم از احکام ماموريتي، استخدامي و ... برابر ضوابط و مقررات
- تهيه و اجراي طرح هاي بهداشت و سلامت جسمي کارکنان
- تهيه و تنظيم بخشنامه ها، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي و طرح و برنامه هاي اعزام عوامل ستادي براي پشتيباني از عمليات حج و زيارت در کشورهاي هدف و صدور حکم مامورين اعزامي
- پيش بيني نيروي انساني مورد نياز واحدهاي سازمان و نظارت دقيق در تهيه و تنظيم برنامه احتياجات پرسنلي
- نظارت بر اجراي امور استخدامي کارکنان سازمان با رعايت قوانين و مقررات استخدامي
- اعمال سياست هاي مربوط به واگذاري امور خدماتي و پشتيباني سازمان به بخش غيردولتي
- سرپرستي واحدهاي تحت نظارت و راهنمائي مسئولان مربوطه و تعيين درجه لياقت و شايستگي کارکنان و پيش بيني مسير ارتقاي شغلي پرسنل
- نظارت بر تهيه و تنظيم بخشنامه هاي لازم متضمن ارائه طريق و راهنمائي واحدهاي تابعه سازمان به منظور هماهنگي در امور اداري و استخدامي
- همکاري با واحدهاي ذيربط در زمينه تشکيلات و بودجه، طبقه بندي مشاغل و برآورد نيروي انساني و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز
- ارتباط و هماهنگي با واحدهاي معاونت توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور جهت انجام امور اداري و استخدامي مربوطه
- نظارت بر کنترل حضور و غياب کارکنان و اتخاذ روش هاي مناسب در جهت امر حصور و غياب کارکنان
- نظارت بر نگهداري و توزيع به موقع وسائل و لوازم و جلوگيري از هرگونه حيف و ميل ملزومات
- سرپرستي و نظارت بر کليه امور مربوط به رفاه و تعاون کارکنان، از قبيل بيمه، وام کارمندان، عبادت از بيماران، تشکيل کميسيون هاي پزشکي و هماهنگي کامل با سازمان هاي ذيربط و نظارت بر شرکت هاي تعاوني مسکن و مصرف کارکنان
- صدور کليه احکام استخدامي، حقوقي، ماموريت ها، مرخصي ها، ترفيعات، انتقالي، آماده به خدمت و روز مزد برابر مقررات و ضوابط موجود .
- صدور کليه احکام مديران کاروان ها وعوامل خدماتي حج و عمره و ستادهاي اجرائي حج براساس ليست دريافتي از واحدهاي مربوطه
- کنترل احکام و فرم هاي برقراري حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و نظارت بر محاسبات دقيق کسور ايام خدمت غيررسمي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
- نظارت بر نگهداري پرونده هاي استخدامي و تهيه و جمع آوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز و همچنين دريافت و ثبت و توزيع کليه نامه هاي وارده و صادره سازمان و تکثير نامه ها و اسناد و مدارک
- نظارت بر تهيه و تدارک مايحتاج سازمان از نظر محل، وسائل و لوازم کار با رعايت مقررات مالي و اداري و ايجاد خط مشي لازم جهت حفظ و مراقبت آنها
- نظارت بر خريد وسايل مورد نياز سازمان از محل اعتبارات بودجه عمومي و اختصاصي با توجه به مقررات مالي و قوانين اداري مربوطه
- نظارت بر تهيه آگهي هاي مناقصه و مزايده اموال و وسايل اداري با همکاري واحدهاي ذيربط
- انجام اقدامات لازم در جهت چاپ اوراق و اسناد و دفاتر و فرم هاي مورد نياز سازمان و نظارت بر اجراي آن .
- نظارت بر حفظ، نگهداري و تعمير دستگاه هاي ارتباطي و انجام اقدامات لازم براي استفاده بهينه از آنها
- نظارت بر ارائه خدمات مربوط به نظافت و تعمير و نگهداري ساختمان ها و وسايل اداري سازمان و تامين سوخت و روشنائي و تهويه و حرارت مرکزي ساختمان ها و امور وسائط نقليه و ارائه سرويس به واحدهاي مختلف سازمان
- نظارت بر تهيه برنامه مربوط به برقراري انتظامات داخلي و نگهباني از ساختمان هاي محل استقرار واحدها و نگهداري ابنيه و تاسيسات با همکاري حراست سازمان و نيروي انتظامي در زمينه کنترل وسائل ايمني و جلوگيري از حريق و سرقت
- اجراي دستورات رياست سازمان و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و ارائه گزارش پيشرفت منظم امور .
 

وظايف واحدهاي استاني و شهرستان هاي سازمان حج و زيارت
- اجرائي نمودن بخشنامه ها و دستورالعمل هاي درون سازماني در راستاي اهداف، سياستها و خط مشي هاي کاري با رعايت قوانين و ضوابط .
- انجام هماهنگي هاي لازم براساس دستورالعمل هاي صادره با ارگانها و دستگاههاي استاني نظير فرودگاه، گمرک، سپاه پاسداران، هواپيمائي، گذرنامه، بانکها و مسئولين سياسي انتظامي استان در زمينه اعزام حجاج و زائرين براي انجام فريضه حج تمتع و سفر عمره مفرده و زيارتي جهت اعزام حجاج و زائرين و نظارت و کنترل ضمن رعايت اولويت ها .
- تعيين سهميه هر يا از دفاتر و شرکت هاي کارگزاري و کاروانهاي زيارتي جهت اعزام حجاج و زائرين و نظارت و کنترل ضمن رعايت اولويت ها .
- نظارت و راهنمائي مديران کاروانهاي زيارتي در ثبت نام، نقل و انتقال اسناد و کنترل مدارک و انجام امور منصرفين و هماهنگي هاي لازم در زمينه اعزام زائرين براساس دستورالعمل هاي صادره از طرف حوزه مرکزي سازمان .
- اخذ و کنترل وجوه واريز شده به حسابهاي مرتبط و تنظيم صورت دريافت و حساب وجوه براساس دستورالعملهاي حوزه مرکزي سازمان و ارائه ليست کلي به اداره کل امور مالي و ذيحسابي .
- جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به کاروانها، حجاج و زائرين استان مربوطه و ارسال آن به حوزه مرکزي (اداره کل برنامه ريزي، پذيرش و اعزام) پس از بررسي هاي لازم .
- بررسي صلاحيت و انتخاب مديران ثابت هتل ها، مديران راهنما و عوامل خدماتي کاروانهاي حج، عمره و زيارتي .
- صدور مجوز برگزاري تورهاي زيارتي براساس دستورالعمل هاي صادره و نظارت بر اجراي آنها .
- انجام امور خدماتي، اداري و مالي واحد استاني براساس دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره از طرف حوزه مرکزي سازمان .
- انجام امور مربوط به نقل و انتقال اسناد حج تمتع و عمره و ساير سفرهاي زيارتي براساس دستورالعملهاي صادره .
- بررسي و کنترل آمار و مشخصات ثبت نام شدگان مربوط به هر سال و اصلاح اسامي و مشخصاتي که مخدوش يا ناقص درج شده باشد در سيستم نرم افزار .
- بررسي آمار زائرين هر يک از کاروانها و جايگزيني منصرفين، فوت شدگان براساس دستورالعمل هاي صادره .
- دريافت گذرنامه و مدارک عوامل ستادي مربوط به استان حسب دستورالعمل هاي صادره .
- انجام آموزش هاي مربوط به مديران و عوامل خدماتي کاروانها براساس برنامه هاي تنظيم شده در راستاي توانمندسازي ايشان و اعطاء گواهينامه در صورت موفقيت .
- ارتباط مستمر با حوزه هاي ستادي و ارائه گزارش ماهانه از شرح انجام امور به حوزه هاي مربوطه .
- اجراي امور مربوط به ارتقاء علمي و آموزشي در زمينه شغل مورد تصدي براي کارکنان .
- بررسي تقاضاهاي متقاضيان افتتاح دفاتر زيارتي و پاسخگوئي به آنان طبق ضوابط .
- نظارت بر آموزش دقيق زائران حج تمتع و عمره و ساير سفرهاي زيارتي قبل از سفر و اجراي برنامه هاي آموزشي براي آنان .
- تشکيل جلسات ماهيانه و مستمر با مديران شرکتهاي زيارتي در سطح استان در خصوص مسائل زائران عمره، عتبات و سوريه .
- بازرسي و نظارت بر عملکرد دفاتر و شرکت هاي زيارتي و مديران و عوامل کاروان هاي حج تمتع و پيگيري انجام امور محوله به آنان .
- رسيدگي به شکايات احتمالي زائران حج تمتع، عمره، عتبات عاليات و سوريه و اعلام نتيجه به موقع به آنان .
- شرکت در جلسات شوراي اداري و ساير دستگاه هاي مرتبط در استان و همچنين برقراري ارتباط با نماينده محترم ولي فقيه در استان، استاندار و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ارائه گزارش عملکرد به سازمان مرکزي .
- پيگيري و نظارت بر حسن انجام امور مالي با رعايت صرفه و صلاح سازمان و تنظيم به موقع بودجه سالانه وانجام هزينه ها براساس اعتبارات ابلاغي برابربا مقررات مالي وتفويض اختيارات داده شده از سوي سازمان .
- کنترل سايت و بررسي اطلاعات و اقدام در اتباط با به روز شدن و به هنگام شدن اطلاعات سايت .
- انجام امور مربوط به سامانه جامع کارگزاران زيارتي و پيگيري و نظارت بر تشکيل و تکميل پرونده هاي عوامل و انجام استعلامات به موقع و کسب و اخذ نظر مسئولين ذيربط در اين خصوص .
- امضاي احکام مديران حج تمتع، عمره، عتبات و سوريه .
- پيگيري امور حقوقي و اقدامات لازم در اجراي قراردادها و حفظ حقوق و منزلت زائران، بيماران، مصدومين و فوت شدگان و مراجعين و ... .
- تکريم ارباب رجوع و ارائه خدمات شايسته در چارچوب ضوابط .
- پيگيري امور مربوط به جذب، آموزش و انتخاب و اعزام روحانيون کاروانها با هماهنگي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت .
- ارزشيابي دفاتر و شرکت هاي زيارتي و همچنين مديران کاروانهاي حج تمتع و عوامل آنان طبق ضوابط و مقررات و اعلام نتيجه به سازمان .
- تعامل و ارتباط با دفتر نمايندگي امور روحانيون منطقه .
- پيگيري امور پرسنلي و رفاهي و ارزشيابي عملکرد کارکنان مجموعه .

1. وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت :
براساس احكام و دستورات ولي فقيه كه صادر شده است يا صادر خواهد شد، تعيين مي‌گردد .
تبصره ) رييس سازمان حج و زيارت توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت به عنوان معاون وزير انتخاب مي‌شود .
 

2. اهم وظايف رييس سازمان :
- تهيه و تدوين برنامه‌هاي راهبردي و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب به مراجع ذيربط .
- بكارگيري و عزل و نصب نيروي انساني سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .
- ساماندهي آموزش و نظارت و كنترل بر حسن اجراي برنامه‌هاي ابلاغي درمركز و دفاتر استان‌ها .
- امضاي مكاتبات و اسناد، افتتاح حساب در بانك‌ها و معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه‌ها و حدود برنامه‌ها و اعتبارات مصوب .
- نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي طرف دعوي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و حق وكالت دولت تا يك درجه و ارايه پيشنهاد صلح و سازش به مراجع ذيصلاح با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
- تهيه و تنظيم شرح وظايف و نمودار سازماني سازمان حج و زيارت و اجراي آن پس از تأييد وزير، تصويب شوراي عالي حج و زيارت و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور .
- تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان و ارايه آن به شوراي عالي حج و زيارت جهت تصويب .
- اداره دبيرخانه شوراي عالي حج و زيارت و اهتمام در اجراي مصوبات شورا .
- تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز .
تبصره 1) رييس سازمان حج و زيارت در مقابل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پاسخگوست  .
تبصره 2 ) حق‌الزحمه حسابرسان توسط سازمان پرداخت مي‌شود  .
تبصره 3 ) اسناد اوراق بهادار و تعهد امور مالي در مورد اعتبارات موضوع مفاد اين مصوبه با امضاي رييس سازمان ( يا مقام مجاز از طرف وي ) و نيز ذيحساب معتبر خواهد بود  .
 

3. سازمان حج و زيارت موظف است برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي لازم در زمينه بيمه زايران، وصول ماترك زايران متوفي، اسكان، امور بهداشت و سلامت جسمي، تغذيه، امنيت و رواديد، حمل و نقل و ديگر امور مربوط با همكاري مسؤولين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط را تدوين و به مورد اجرا در آورد .
 

4. كليه هزينه‌هايي كه اعتبار آن از محل بودجه عمومي كشور تأمين مي‌شود و نيز ساير خدماتي كه در زمينه امور حج و زيارت در اين اساسنامه براي آن حكمي پيش بيني نشده تابع مقررات عمومي كشور خواهد بود .
 

5. كاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن مي‌باشند .
 

6. صدور مجوز فعاليت‌ اشخاص حقيقي و حقوقي و انتخاب كارگزاران در امور حج و زيارت و نحوه نظارت بر انجام وظايف و فعاليت شركت‌ها و دفاتر خدمات زيارتي براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ب - وظايف و اختيارات نمايندگي ولي‌فقيه در امر حج و زيارت
براساس بند6 مصوبه قانوني شوراي عالي اداري تعيين حدود و اختيارات نماينده محترم ولي‌فقيه در سازمان حج و زيارت به اوامر مقام معظم رهبري واگذار شد كه نماينده معظم پيشنهادات زير را طي نامه‌اي به محضر آن حضرت ارسال كه به شرح زير مي‌باشد :


حضور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي « مدظله العالي  »
سلام علكيم
احتراماً به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هفتمين جلسه خود، ساختار تشكيلاتي «سازمان حج و زيارت» را به منظور انسجام ساختاري و تشكيلاتي مورد بازبيني قرار داد و آن را طي تصويب‌نامه 81903/1901 به تصويب رساند .
دربند «3» اين مصوبه، نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت جزء اركان اصلي سازمان شناخته شده و متعاقب آن در بند«6» آمده است :
وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت براساس احكام و دستورات ولي فقيه كه صادر شده است يا صادر خواهد شد، تعيين مي‌گردد .
لذا مستدعي است وظايف و مأموريت‌هاي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت را تعيين و ابلاغ فرموده تا با توجه به بند «6» تصويب‌نامه شوراي عالي اداري از طريق قانوني مربوطه نسبت به حل مشكل تشكيلاتي و بودجه حوزه نمايندگي پيگيري لازم صورت پذيرد .


شايان ذكر است كه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت براساس رهنمودهاي حضرتعالي به ويژه در مرقومه شريفه مورخه يازدهم شوال 1314هـ.ق و مدنظر داشتن همه دستورهاي حضرت امام خميني (قدس‌سره) در امر حج عهده‌دار وظايف ذيل بوده است :


 نيازنسجي: هدف‌گذاري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي خرد وكلان جهت تحقق حج ابراهيمي و زيارت مطلوب .
 اجراي طرح‌هاي فرهنگي، آموزشي و سياسي براي ابواب جمعي حج و زيارت در چارچوب اهداف و سياست‌هاي مصوب
 پاسخ‌گويي به نيازهاي معنوي، معرفتي و مذهبي زايران بيت‌الله‌الحرام و عتبات به ويژه از طريق جذب، سازماندهي و اعزام روحانيون .
 ارتباط مستمر با زايران و مسؤولان حج ديگر كشورها در موسم حج و عمره و زيارت عتبات به منظور معرفي اسلام، تشيع و انقلاب اسلامي و طرح مسائل جهان اسلام .
 ارتباط با مراكز علمي و مذهبي ديگر كشورهاي اسلامي و عربستان در زمينه همكاري‌هاي متقابل و مشترك .
 پژوهش و تحقيق در زمينه‌هاي گوناگون و مورد نياز (فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ... )
 برگزاري همايش‌هاي فرهنگي و برپايي دوره‌هاي آموزشي براي ابواب جمعي حج
 تهيه و انتشار كتب، نشريات و ديگر محصولات مكتوب سمعي و بصري .
 سازماندهي ارتباطات عمومي و اطلاع رساني در حوزه نمايندگي ولي فقيه
 طرح و برنامه و پشتيباني جهت تحقق اهداف حوزه نمايندگي ولي فقيه
 نظارت مستمر بر كليه فعاليت‌هاي اجرايي و خدماتي حج و زيارت در داخل و خارج از كشور
 اتخاذ تصميم در مورد مشكلات احتمالي ومسائل مستحدثه خصوصاً در موسم حج
 نظارت بر دريافت و مصرف اصل و منافع حاصل از وجوه مأخذ از زايران جهت حفظ منافع آنها
 اجراي ساير وظايف محوله از سوي مقام معظم رهبري


گفتني است كه در طول اين مدت شوراي برنامه‌ريزي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت (متشكل از معاونين و مسؤولين حوزه نمايندگي ولي فقيه و رييس سازمان حج) با بررسي‌هاي كارشناسي و تصويب سياست‌ها و ساختار مناسب نقش مؤثري در پيشبرد و تحقق اهداف حوزه نمايندگي ولي فقيه ايفا كرده است .


 وظايف و اختيارات ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري به نمايندگي ولي‌فقيه در امر حج و زيارت
حضرت حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي قاضي عسگر ( دامت توفيقاته)
نماينده محترم ولي فقيه در امور حج و زيارت
سلام عليکم با عنايت به جايگاه حج و زيارت در نظام اسلامي و لزوم ايجاد انسجام در مجموعه فعاليت هاي مربوط بهآن سياست هاي کلي حاکم بر ساختار و تشکيلات بعثه مقام معظم رهبري به شرح زير مي باشد:سياستگزاري در حوزه هاي مختلف فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و سياسي حج و زيارت بر عهده نماينده محترم ولي فقيه در امور حج و زيارت است. اين وظيفه با رويکرد همراستا سازي فعاليت هاي خدماتي و رفاهي به زوار با سيايت هاي فرهنگي و تربيتي حج و زيارت صورت خواهد پذيرفت.شوراي عالي حج سياست هاي کلي اجرايي مربوط به حج و زيارت را با توجه به تدابير و منويات مقام معظم رهبري که ازسوي نماينده ايشان به شورا منتقل مي شود اعلام خواهد کرد. اين سياست هاي ناظر بر هماهنگي دستگاه هاي اجرايي دخيل در اجراي مراسم حج است.نظارت و کنترل نماينده مقام معظم رهبري ناظر بر نظارت هاي کلان است که از طريق طراحي شاخص کليدي عملکرد اعمال خواهد شد. نماينده ولي فقيه عند الاقتضاء مي تواند نظارت هاي موردي را اعمال نمايد و نمايندگاني براي نظارت بر فرايند کار منصوب کند.تهيه محتوا و اجراي طرح هاي آموزشي و فرهنگي براي زائران و کارگزاران حج و زيارت بر عهده بعثه مقام معظم رهبري است که اين مهم به پشتيباني و ظرفيت هاي اجرايي سازمان حج و زيارت انجام خواهد شد.پژوهش هاي مربوط به حج و زيارت در حوزه هاي ديني و فرهنگي بر عهده بعثه خواهد بود که براي اينکار از ظرفيتهاي سازمان تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاهي و حوزوي نيز استفاده خواهد شد.سازمان مي تواند براي کارگزاران حج آموزش هاي اجرايي و مديريتي طراحي و اجرا کند.برگزاري همايش هاي علمي و فرهنگي با استفاده از ظرفيتهاي اجرايي سازمان بر عهده بعثه است.شناسايي، جذب، آموزشي و به کارگماري و کنترل روحانيون، معين و معينه ها و مداحان ( در دو حوزه شيعه و سني) بر عهده بعثه است.پاسخ گويي به نيازهاي معنوي، معرفتي و مذهبي زائران بر عهده بعثه خواهد بود .


10. توليد و نشر کتب و محصولات فرهنگي ( به منظور جلوگيري از دوباره کاري در حوزه هاي مشترک بعثه و سازمان تشکيل شود تا از چاپ و توليد محصولات غير کيفي، تکراري و ...جلوگيري شود.)
11. در حوزه بين الملل، در موسم حج و زيارت بعثه مسئوليت اصلي را دارد، برقراري ارتباط با مسئولين و زوار ساير کشورها و انديشمندان جهان اسلام بر عهده بعثه است. سازمان زيرساختهاي اجرايي را تأمين خواهد کرد. در غير موسم حج با هماهنگي سازمان هاي مرتبط (فرهنگ و ارتباطات، مجمع تقريب، مجمع جهاني اهل بيت (ع)، جامعه المصطفي (ص) العالميه، وزارت امور خارجه و ...) روابط بين الملل پيگيري خواهد شد .
12. سرپرستي حجاج و زائران ايراني در موسم حج بر عهده نماينده ولي فقيه خواهد بود .
13. سازماندهي ارتباطات عمومي، اطلاع رساني، طرح و برنامه و پشتيباني در حوزه بعثه بر عهده نماينده ولي فقيه است .

14. اجراي ساير وظايف محوله از سوي مقام معظم رهبري. 

دانلود اساسنامه سازمان حج و زیارت