دوشنبه 18 اسفند 1399
EN

فرم رای گیری برخط ( نظر سنجی ) خدمات

رای گیری برخط ( نظرسنجی ) خدمت پیش ثبت نام زائرین

1) در کدامیک از پیش ثبت نام اعزام های زیارتی شرکت نمودید

2) اطلاع رسانی و دسترسی به آدرس سامانه پیش ثبت نام را چگونه ارزیابی می فرمایید

3) انجام فرآیند پیش ثبت نام در سامانه چگونه بود؟ثبت نظر  مشاهده نتایج