سازمان حج و زیارت استان یزد

تاریخ: 23 دی 1397

تعلق لوح تقدیر ترویج و توسعه فرهنگ نماز به مدیریت حج وزیارت استان یزد

تعلق لوح تقدیر  ترویج و توسعه فرهنگ نماز به مدیریت حج وزیارت استان یزد